Φορείς που έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ

1) ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ( http://www.ika.gr/gr/home.cfm )

2) ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ  ( http://www.opad.gr/ )

3) ΟΑΕΕ ( http://www.oaee.gr )

4) ΟΓΑ ( http://www.oga.gr )

5) Οίκος Ναύτου ( http://www.oikosnautou.gr )
(
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4052/12 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 41/Β/1.3.12 εντάχθηκε στον ΕΟΠΥΥ από 1.4.12 ο Οίκος Ναύτου)
Κεντρική Υπηρεσία Οίκου Ναύτου
Δ/νση: Κ. Παλαιολόγου 15, Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς
Τηλ: 210-4198200
Fax:
Email: [email protected]

ΠΟΝ Αθηνών
Δ/νση: Γλάδστωνος 2 και Πατησίων, Τ.Κ. 106 77, Αθήνα
Τηλ: 210-3802050, 210-3806850
Fax: 210-3806493
Email: [email protected]

6) ΤΑΥΤΕΚΩ ( http://www.tayteko.gr/ )
Σύμφωνα με τον νόμο 4052 /2012 άρθρο 13 παρ.17 (ΦΕΚ 41/Α/1-3-2012) και τον νόµο υπ΄ αριθ. 4093 /2012 παράγραφος ΙΒ.1.παρ.1β.(ΦΕΚ222/Α/12-11- 2012), εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ οι κλάδοι ασθενείας του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Ο κλάδος Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ αποτελείται από τους επιμέρους τομείς:
ΚΑΠ-ΔΕΗ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΔΕΗ).

ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού «Εθνική Ασφαλιστική»).

ΤΑΠ-ΗΣΑΠ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΗΣΑΠ).

ΤΑΠ- ΗΛΠΑΠ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ).

ΤΑΠ-ΕΤΒΑ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΕΤΒΑ). (Νόµος υπ΄ αριθ. 4093 /2012 παράγραφος ΙΒ.1.παρ.1β.(ΦΕΚ222/Α/12-11- 2012)

ΤΑΠ-ΕΤΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας). (Νόµος υπ΄ αριθ. 4093 /2012 παράγραφος ΙΒ.1.παρ.1β.(ΦΕΚ222/Α/12-11- 2012)

ΤΑΠ-ΟΤΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού ΟΤΕ).

ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ (Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΛΤΑ).
(Από την 1/10/2008 ο Ειδικός Λογαριασμός Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΛΤΑ του ΤΑΠ-ΟΤΕ  εντάχθηκε στο ΤΑΥΤΕΚΩ, με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια, ως Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΕΛΤΑ (ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ). Στον Τομέα ασφαλίζονται όλοι οι εργαζόμενοι στα Ελληνικά Ταχυδρομεία.)

ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Πίστεως Γενική & American Express). (Νόµος υπ΄ αριθ. 4093 /2012 παράγραφος ΙΒ.1.παρ.1β.(ΦΕΚ222/Α/12-11- 2012)

Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΟΣΕ. (Από την 1/10/2008 το Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού ΟΣΕ εντάχθηκε στο ΤΑΥΤΕΚΩ, με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια, ως Τομέας Πρόνοιας Προσωπικού ΟΣΕ. Στον Τομέα ασφαλίζεται υποχρεωτικά, από την ημέρα πρόσληψης του όλο το μόνιμο, έκτακτο και επί συμβάσει προσωπικό του Ομίλου ΟΣΕ, το προσωπικό του Τομέα καθώς και το ιατροφαρμακευτικό προσωπικό των πιο πάνω φορέων. Επίσης στην ασφάλιση του Τομέα εξακολουθεί να υπάγεται και το προσωπικό του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού ΟΣΕ, το οποίο είχε μεταφερθεί στο ΤΑΠ-ΟΤΕ, κατά τη συγχώνευση των δύο φορέων καθώς και το κατά το άρθρο 12 του ν. 2671 μεταφερόμενο προσωπικό του ΟΣΕ σε άλλους φορείς (μεταταχθέντες).

7) Oι κλάδοι Υγείας του ETAA (Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολούµενων). (Νόµος υπ΄ αριθ. 4093 /2012 παράγραφος ΙΒ.1.παρ.1β.(ΦΕΚ222/Α/12-11- 2012)
Ο κλάδος Υγείας του ΕΤΑΑ αποτελείται από τους επιµέρους τοµείς:
Τοµέας Υγείας Υγειονοµικών (ΤΣΑΥ)
Τοµέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕ∆Ε)
Τοµέας Υγείας Συµβολαιογράφων (ΤΑΣ)
Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Αθηνών (ΤΠ∆Α)
Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΤΠ∆Θ)
Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Πειραιά (ΤΥ∆Π)
Τοµέας Υγείας ∆ικηγόρων Επαρχιών και ∆ικαστικών Επιµελητών (ΤΥ∆Ε – ΤΠ∆Ε).

8) Από την 1-12-2012 εντάσσεται στον ΕΟΠΥΥ το Ενιαίο Ταµείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ). (Νόµος υπ΄ αριθ. 4093 /2012 παράγραφος ΙΒ.1.παρ.1α.(ΦΕΚ222/Α/12-11- 2012)