Φορολογικά τεκμήρια. Οι ΚΑΔ ατομικών επιχειρήσεων

Με διατάξεις του νόμου 5100/2024, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (ΚΑΔ) ατομικών επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην ημεδαπή με σκοπό το κέρδος, που δεν αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα

 

Οι σχετικές διατάξεις έχουν ως εξής:

Νόμος 5100/2024 – ΦΕΚ τεύχος Α 49/05.04.2024
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2523 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με την εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Pillar II) και άλλες επείγουσες διατάξεις

Άρθρο 65
Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας για ατομικές επιχειρήσεις – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 57 ν. 4919/2022

Στην παρ. 4 του άρθρου 57 του ν. 4919/2022 (Α’ 71), περί εξουσιοδοτικών διατάξεων, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται οι εμπορικοί Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας της περ. ιστ) της παρ. 1 του άρθρου 16, που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα, καθώς και εκείνοι που αντιστοιχούν σε άσκηση οικονομικής δραστηριότητας του άρθρου 52.

Με όμοια απόφαση, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας της περ. ιστ) της παρ. 1 του άρθρου 16 που δεν αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα»

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης