Νόμος 5100/2024 με διατάξεις για φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, GOLDEN VISA

Νόμος 5100/2024ΦΕΚ τεύχος Α 49/05.04.2024
Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2022/2523 του Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2022, σχετικά με την εξασφάλιση παγκόσμιου ελάχιστου επιπέδου φορολογίας των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Pillar II) και άλλες επείγουσες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α’: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β’: ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2022/2523 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 14ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 Οδηγίας 2022/2523)
Άρθρο 4 Ορισμοί (άρθρο 3 Οδηγίας 2022/2523)
Άρθρο 5 Τόπος εγκατάστασης μιας συνιστώσας οντότητας (άρθρο 4 Οδηγίας 2022/2523)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’: ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΑΣ ΥΠΟΦΟΡΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ
Άρθρο 6 Υποχρέωση τελικής ημεδαπής μητρικής οντότητας (άρθρο 5 Οδηγίας 2022/2523)
Άρθρο 7 Υποχρέωση ενδιάμεσης ημεδαπής μητρικής οντότητας (άρθρο 6 Οδηγίας 2022/2523)
Άρθρο 8 Υποχρέωση ενδιάμεσης ημεδαπής μητρικής οντότητας που κατέχεται από εξαιρούμενη τελική μητρική οντότητα (άρθρο 7 Οδηγίας 2022/2523)
Άρθρο 9 Υποχρέωση ημεδαπής μητρικής οντότητας που κατέχεται εν μέρει από άλλη οντότητα στην Ένωση (άρθρο 8 Οδηγίας 2022/2523)
Άρθρο 10 Κατανομή του συμπληρωματικού φόρου βάσει του ενδεδειγμένου κανόνα συμπερίληψης εισοδήματος (άρθρο 9 Οδηγίας 2022/2523)
Άρθρο 11 Μηχανισμός αντιστάθμισης του ενδεδειγμένου κανόνα συμπερίληψης εισοδήματος (άρθρο 10 Οδηγίας 2022/2523)
Άρθρο 12 Εγχώριος συμπληρωματικός φόρος (άρθρο 11 Οδηγίας 2022/2523)
Άρθρο 13 Εφαρμογή ενδεδειγμένου κανόνα υποφορολογημένων κερδών σε ολόκληρο τον όμιλο πολυεθνικών επιχειρήσεων (άρθρο 12 Οδηγίας 2022/2523)
Άρθρο 14 Εφαρμογή του κανόνα υποφορολογημένων κερδών στη δικαιοδοσία της τελικής μητρικής οντότητας (άρθρο 13 Οδηγίας 2022/2523)
Άρθρο 15 Υπολογισμός και κατανομή του ποσού του συμπληρωματικού φόρου βάσει του κανόνα υποφορολογημένων κερδών (άρθρο 14 Οδηγίας 2022/2523)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Η’ ΖΗΜΙΑΣ
Άρθρο 16 Προσδιορισμός του αποδεκτού εισοδήματος ή ζημίας (άρθρο 15 Οδηγίας 2022/2523)
Άρθρο 17 Αναπροσαρμογές για τον προσδιορισμό του αποδεκτού εισοδήματος ή ζημίας (άρθρο 16 Οδηγίας 2022/2523)
Άρθρο 18 Eξαίρεση του διεθνούς ναυτιλιακού εισοδήματος (άρθρο 17 Οδηγίας 2022/2523)
Άρθρο 19 Κατανομή του αποδεκτού εισοδήματος ή ζημίας μεταξύ κύριας οντότητας και μόνιμης εγκατάστασης (άρθρο 18 Οδηγίας 2022/2523)
Άρθρο 20 Κατανομή και υπολογισμός του αποδεκτού εισοδήματος ή ζημίας μιας οντότητας μετακύλισης φόρου (άρθρο 19 Οδηγίας 2022/2523)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ
Άρθρο 21 Καλυπτόμενοι φόροι (άρθρο 20 Οδηγίας 2022/2523)
Άρθρο 22 Αναπροσαρμοσμένοι καλυπτόμενοι φόροι (άρθρο 21 Οδηγίας 2022/2523)
Άρθρο 23 Συνολικό ποσό αναπροσαρμογής αναβαλλόμενου φόρου (άρθρο 22 Οδηγίας 2022/2523)
Άρθρο 24 Επιλογή αποδεκτής ζημίας (άρθρο 23 Οδηγίας 2022/2523)
Άρθρο 25 Ειδική κατανομή των καλυπτόμενων φόρων που οφείλουν ορισμένοι τύποι συνιστωσών οντοτήτων (άρθρο 24 Οδηγίας 2022/2523)
Άρθρο 26 Αναπροσαρμογές μετά την υποβολή στοιχείων και μεταβολές φορολογικών συντελεστών (άρθρο 25 Οδηγίας 2022/2523)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ
Άρθρο 27 Προσδιορισμός του πραγματικού φορολογικού συντελεστή (άρθρο 26 Οδηγίας 2022/2523)
Άρθρο 28 Υπολογισμός του συμπληρωματικού φόρου (άρθρο 27 Οδηγίας 2022/2523)
Άρθρο 29 Εξαίρεση εισοδήματος επί της ουσίας (άρθρο 28 Οδηγίας 2022/2523)
Άρθρο 30 Πρόσθετος συμπληρωματικός φόρος (άρθρο 29 Οδηγίας 2022/2523)
Άρθρο 31 Εξαίρεση «de minimis» (άρθρο 30 Οδηγίας 2022/2523)
Άρθρο 32 Συνιστώσες οντότητες υπό μειοψηφική ιδιοκτησία (άρθρο 31 Οδηγίας 2022/2523)
Άρθρο 33 Επαλήθευση επιλεξιμότητας για την εφαρμογή ασφαλών λιμένων (άρθρο 32 Οδηγίας 2022/2523
Άρθρο 34 Προσωρινός ασφαλής λιμένας Έκθεσης ανά χώρα
Άρθρο 35 Προσωρινός ασφαλής λιμένας κανόνα υποφορολογημένων κερδών
Άρθρο 36 Ασφαλής λιμένας για εγχώριο συμπληρωματικό φόρο

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’: ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ
Άρθρο 37 Εφαρμογή του ενοποιημένου ορίου εσόδων στις συγχωνεύσεις και διασπάσεις ομίλων (άρθρο 33 Οδηγίας 2022/2523)
Άρθρο 38 Συνιστώσες οντότητες που προσχωρούν και αποχωρούν από όμιλο Πολυεθνικών Επιχειρήσεων ή εγχώριο όμιλο μεγάλης κλίμακας (άρθρο 34 Οδηγίας 2022/2523)
Άρθρο 39 Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων (άρθρο 35 Οδηγίας 2022/2523)
Άρθρο 40 Επιχειρηματικές συμπράξεις (άρθρο 36 Οδηγίας 2022/2523)
Άρθρο 41 Όμιλοι πολυεθνικών επιχειρήσεων πολλών μητρικών εταιρειών (άρθρο 37 Οδηγίας 2022/2523)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’: ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Άρθρο 42 Τελική μητρική οντότητα που είναι οντότητα μετακύλισης φόρου (άρθρο 38 Οδηγίας 2022/2523)
Άρθρο 43 Τελική μητρική οντότητα που υπόκειται σε καθεστώς εκπίπτοντος μερίσματος (άρθρο 39 Οδηγίας 2022/2523)
Άρθρο 44 Επιλέξιμα συστήματα φόρου διανομής (άρθρο 40 Οδηγίας 2022/2523)
Άρθρο 45 Προσδιορισμός του πραγματικού φορολογικού συντελεστή και του συμπληρωματικού φόρου μιας επενδυτικής οντότητας (άρθρο 41 Οδηγίας 2022/2523)
Άρθρο 46 Επιλογή της αντιμετώπισης επενδυτικής οντότητας ως φορολογικά διαφανούς οντότητας (άρθρο 42 Οδηγίας 2022/2523)
Άρθρο 47 Επιλογή εφαρμογής μεθόδου φορολογητέας διανομής (άρθρο 43 Οδηγίας 2022/2523)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’: ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 48 Δήλωση Πληροφοριών Συμπληρωματικού Φόρου (άρθρο 44 Οδηγίας 2022/2523)
Άρθρο 49 Δήλωση συμπληρωματικού φόρου συνιστωσών οντοτήτων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ – ΤΕΛΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 50 Εξουσιοδοτικές διατάξεις
Άρθρο 51 Αξιολόγηση της ισοδυναμίας – Τελικές διατάξεις (Άρθρο 52 Οδηγίας 2022/2523)
Άρθρο 52 Φορολογική μεταχείριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων και μεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων κατά το στάδιο μετάβασης – Μεταβατική διάταξη (άρθρο 47 Οδηγίας 2022/2523)
Άρθρο 53 Μεταβατική ελάφρυνση για την εξαίρεση εισοδήματος επί της ουσίας – Μεταβατική διάταξη (άρθρο 48 Οδηγίας 2022/2523)
Άρθρο 54 Αρχική φάση εξαίρεσης των ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων και των εγχώριων ομίλων μεγάλης κλίμακας από τους Κανόνες Συμπερίληψης Εισοδήματος και τους Κανόνες Υπερφορολογημένων Κερδών – Μεταβατική διάταξη (άρθρο 49 Οδηγίας 2022/2523)

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 55 Χρήση ψηφιοποιημένης ιδιόχειρης υπογραφής κατά τη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων – Προσθήκη παρ. 5Α στο άρθρο 3 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
Άρθρο 56 Κατασχεμένα προϊόντα Τελωνειακών Αρχών – Αντικατάσταση παρ. 3 άρθρου 170 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
Άρθρο 57 Εκποίηση, επαναδιύλιση και καταστροφή κατασχεθέντων από τις Τελωνειακές Αρχές – Τροποποίηση άρθρου 171 Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
Άρθρο 58 Έκδοση και αποστολή εγγράφων διοικητικής εκτέλεσης μέσω υπηρεσίας διαλειτουργικότητας
Άρθρο 59 Βεβαίωση του επιστρεπτέου ποσού ή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού της επιστρεπτέας προκαταβολής σε περιπτώσεις φυσικού προσώπου που απεβίωσε και νομικής οντότητας που λύθηκε
Άρθρο 60 Ορισμός αρχής παρακολούθησης Μηχανισμού Συνοριακής Προσαρμογής Άνθρακα
Άρθρο 61 Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείων – Τροποποίηση περ. α) παρ. 6 άρθρου 24 ν. 4270/2014
Άρθρο 62 Αναστολή είσπραξης χρεών πληγέντων από θεομηνίες – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου πέμπτου ν. 2275/1994
Άρθρο 63 Νομικό καθεστώς της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 188 ν. 4389/2016

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 64 Άδεια διαμονής που συνδέεται με επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία – Αντικατάσταση άρθρου 100 και παρ. 49 άρθρου 176 ν. 5038/2023
Άρθρο 65 Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας για ατομικές επιχειρήσεις – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 57 ν. 4919/2022
Άρθρο 66 Εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για αγρότες κανονικού καθεστώτος και αλιείς παράκτιας αλιείας – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 31 ν. 3986/2011
Άρθρο 67 Καταβολή φόρου εισοδήματος σε οκτώ μηνιαίες δόσεις – Προσθήκη παρ. 88 και 89 στο άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
Άρθρο 68 Απαλλαγή από τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων – Επέκταση της κατ’ εξαίρεση κατάταξης σε Φορολογικές Ζώνες – Τροποποίηση παρ. 7Ε άρθρου 3 και περ. α’ παρ. 2 Ενότητας Α’ άρθρου 4 ν. 4223/2013

ΜΕΡΟΣ Ε’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 69 Έναρξη ισχύος

 

Το πλήρες κείμενο των διατάξεων του νόμου 5100/2024 – ΦΕΚ τεύχος Α 49/05.04.2024

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης