Φορολογικές δηλώσεις 2024. Υποχρεωτικά δήλωση IBAN και εξαιρέσεις

Μια από τις αλλαγές στις φορολογικές δηλώσεις 2024 είναι και η υποχρεωτική δήλωση IBAN τραπεζικού λογαριασμού, χωρίς την οποία δεν είναι δυνατή η υποβολή της φορολογικής δήλωσης 2024

 

Συγκεκριμένα το μήνυμα που εμφανίζεται αναφέρει τα εξής:

«Δεν είναι δυνατή η υποβολή της φορολογικής δήλωσης διότι δεν έχει δηλωθεί στο Μητρώο ο IBAN τραπεζικού λογαριασμού ή ο δηλωθείς είναι λανθασμένος και μη έγκυρος»

 

Πως δηλώνουμε στο Μητρώο  IBAN τραπεζικού λογαριασμού

Από τις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ επιλέγουμε

 

Αλλαγή στοιχείων μητρώου

https://www.aade.gr/allagi-stoiheion-mitrooy

και με τους κωδικούς μας TaxisNet κάνουμε είσοδο στο «Μητρώο και Επικοινωνία»

 

Επιλέγουμε την υπηρεσία «Δήλωση Λογαριασμού IBAN»

και με προσοχή δηλώνουμε τον IBAN τραπεζικού λογαριασμού μας

 

 

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται τα φυσικά πρόσωπα που εξαιρούνται από την υποχρέωση

Περίληψη Απόφασης

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/2024 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής.»

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Τροποποιείται το άρθρο 7 της Α.1061/2024 απόφασης.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αφορά τα φυσικά πρόσωπα

 

Το κείμενο της απόφασης

Αριθμ. Α.1090 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3272/10.06.2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1061/22.4.2024 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β’ 2436).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Α. 1061/22.04.2024 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2023, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2023 και εφεξής» (Β’ 2436), ως ακολούθως:

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7, αντικαθίσταται ως εξής

«Ειδικά για τους φορολογικούς κατοίκους αλλοδαπής, τους ανήλικους, όσους έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος της ηλικίας τους, ήτοι όσοι γεννήθηκαν έως και την 31.12.1958, καθώς και τα πρόσωπα με αναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%), όπως αυτή πιστοποιείται με τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 της παρούσας, η υποχρέωση γνωστοποίησης αριθμού ΙΒΑΝ υφίσταται στην περίπτωση που με βάση τη δήλωση προσδιορίζεται πιστωτικό υπόλοιπο και εκδίδεται πράξη με την οποία συνίσταται και βεβαιώνεται απαίτηση για επιστροφή φόρου καθώς και στις περιπτώσεις που εκκρεμούν προς εξόφληση τίτλοι επιστροφής από οποιαδήποτε αιτία.».

Άρθρο 2
Ισχύς

Η απόφαση αυτή ισχύει από την επομένη της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης