Φορολογική δήλωση φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε ναυτικές εταιρίες

Προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε ναυτικές εταιρίες του ν. 959/1979

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας), ο υπόχρεος σε υποβολή φορολογικών δηλώσεων, υποβάλλει τις φορολογικές δηλώσεις στη Φορολογική Διοίκηση, κατά το χρόνο που προβλέπεται από την οικεία φορολογική νομοθεσία.

2. Με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013, ορίζεται ότι ο φορολογούμενος που έχει συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας του, υποχρεούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματά του, τα φορολογούμενα με οποιοδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενα, στη Φορολογική Διοίκηση, ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 όπως ισχύει, η δήλωση φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων υποβάλλεται μέχρι την 30 η Απριλίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους.

3. Επίσης, με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του παραπάνω άρθρου και νόμου, το οποίο προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4374/2016, ορίζεται ότι εξαιρετικά τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.

Ειδικά για το φορολογικό έτος 2015, η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, παρατάθηκε με την ΑΥΟ – ΠΟΛ. 1105/2016 (ΦΕΚ Β 2205) μέχρι 25.07.2016.

4. Μετά από όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω, τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε ναυτικές εταιρίες του ν. 959/1979 που τηρούν απλογραφικά βιβλία, για το φορολογικό έτος 2015, μπορούσαν να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι 15 Αυγούστου 2016.

Όσον αφορά στην καταβολή του φόρου, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1041/2016, όπως συμπληρώθηκε με την ΠΟΛ. 1096/2016, αυτή ορίστηκε να πραγματοποιηθεί σε δύο (2) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 30 η Σεπτεμβρίου 2016 και η δεύτερη μέχρι την 30 η Νοεμβρίου 2016.