Φορολογικός οδηγός 2018 και συμπλήρωση εντύπου Ε3 για δικηγόρους

Φορολογικός οδηγός 2018 και συμπλήρωση εντύπου Ε3 για δικηγόρους

Ανακοίνωση Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας (ΔΣΑ)

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ και ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3Επιμέλεια:
Ευστάθιος Κ. Μπακάλης
Δικηγόρος, D.E.A., Μ.Δ.Ε., Φορολογικός Σύμβουλος Δ.Σ.Α. και Ολομελείας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος

Συνεργασία:
Τίνα Καστραβέλη,
πρώην στέλεχος Υπουργείου Οικονομικών

Αθήνα, Ιούνιος 2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μέρος Πρώτο – Επίκαιρα φορολογικά ζητήματα σελ. 5

1. Απόκτηση Α.Φ.Μ. – Έναρξη εργασιών – Μεταβολή στοιχείων – Διακοπή εργασιών σελ. 5

2. Χαρακτηρισμός του εισοδήματος σελ. 23
2.1. Ασκούμενοι Δικηγόροι σελ. 23
2.2. Ασκούντες ελεύθερη δικηγορία σελ. 24
2.3. Απασχολούμενοι επί παγία αντιμισθία σελ. 24
2.4. Κατά πλάσμα μισθωτοί σελ. 25

3. Προσδιορισμός καθαρού εισοδήματος σελ. 27
3.1. Εισόδημα από μισθωτή εργασία σελ. 27
3.2. Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα σελ. 28
3.2.1. Έκπτωση δαπανών – γενικοί κανόνες σελ. 28
3.2.2. Ασφαλιστικές εισφορές σελ. 30
3.2.3. Δαπάνες για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών άνω των 500,00 Ευρώ σελ. 32
3.2.4. Έκπτωση Φ.Π.Α. δαπανών σελ. 37
3.2.5. Προβλέψεις για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων σελ. 38
3.2.6. Φορολογικές Αποσβέσεις σελ. 42

4. Κλίμακα φορολογήσεως σελ. 56
4.1. Εισόδημα από μισθωτή εργασία σελ. 56
4.2. Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα σελ. 68

5. Παρακράτηση και προκαταβολή φόρου σελ. 69
5.1. Εισόδημα από μισθωτή εργασία σελ. 69
5.1.1. Ασκούμενοι Δικηγόροι σελ. 69
5.1.2. Απασχολούμενοι επί παγία αντιμισθία σελ. 69
5.1.3. Κατά πλάσμα μισθωτοί σελ. 70
5.2. Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα σελ. 71
5.2.1. Παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20% σελ. 71
5.2.2. Προκαταβολή φόρου με συντελεστή 15% σελ. 72
5.2.3. Σχέση προκαταβολής φόρου 15% και παρακρατήσεως φόρου 20% σελ. 75
5.2.4. Προκαταβολή φόρου επομένου φορολογικού έτους σελ. 76

6. Μέρισμα και Ειδικός Διανεμητικός Λογαριασμός σελ. 76
6.1. Φορολογική αντιμετώπιση – Λογιστική απεικόνιση σελ. 76
6.2. Μη υπαγωγή σε Φ.Π.Α. σελ. 787. Χρόνος κτήσεως του εισοδήματος σελ. 78

8. Τήρηση βιβλίων – Έκδοση φορολογικών στοιχείων – Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών σελ. 81
8.1. Εισόδημα από μισθωτή εργασία σελ. 81
8.1.1. Ασκούμενοι Δικηγόροι σελ. 81
8.1.2. Απασχολούμενοι επί παγία αντιμισθία σελ. 81
8.2. Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα σελ. 82
8.2.1. Τηρούμενα βιβλία σελ. 82
8.2.2. Τιμολόγιο πωλήσεως σελ. 86
8.2.3. Απόδειξη λιανικής συναλλαγής σελ. 90
8.2.4. Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών–προμηθευτών σελ. 92

9. Υπαγωγή σε Φ.Π.Α. σελ. 92
9.1. Περιοδική Δήλωση σελ. 93
9.2. Δαπάνες χωρίς δικαίωμα εκπτώσεως σελ. 96
9.3. Απαλλαγή από Φ.Π.Α. μικρών επιχειρήσεων σελ. 97

Μέρος Δεύτερο – Οδηγίες συμπληρώσεως Εντύπου Ε3 σελ. 106

Φορολογικός οδηγός 2018 και συμπλήρωση εντύπου Ε3 για δικηγόρους