Η νέα Ψηφιακή Κάρτα Ανεργίας στο Gov-gr Wallet

Η νέα Ψηφιακή Κάρτα Ανεργίας ΔΥΠΑ διαθέσιμη στο κινητό μέσα από την εφαρμογή Gov-gr Wallet

 

Η νέα Ψηφιακή Κάρτα Ανεργίας ΔΥΠΑ, σηματοδοτεί την κατάργηση της έντυπης μορφής της κάρτας ανεργίας και τη δημιουργία μιας νέας ψηφιακής κάρτας διαθέσιμης από την εφαρμογή του Gov.gr Wallet η οποία θα είναι διασυνδεδεμένη και θα ενημερώνεται καθημερινά από το Ψηφιακό Μητρώο ώστε να υπάρχει σαφήνεια για το ποιος δικαιούται ποια επιδόματα.

Μέσω του μηχανισμού επαλήθευσης Gov.gr Wallet, θα είναι εύκολα αντιληπτό το τι είδους παροχές, επιδόματα, βοηθήματα ή διευκολύνσεις θα δικαιούται ο εκάστοτε κάτοχος της νέας Ψηφιακής Κάρτας Ανεργίας.

Η νέα Ψηφιακή Κάρτα Ανεργίας ΔΥΠΑ θα είναι διαθέσιμη από την ερχόμενη Δευτέρα 09.01.2023 μέσα από την εφαρμογή Gov.gr Wallet

 

Σε ισχύ το νέο επίδομα 300 ευρώ στους μακροχρόνια ανέργους

 

 Αριθμ. 127341 – ΦΕΚ Τεύχος Β 6991/31.12.2022
Καθορισμός πρόσθετων στοιχείων δημόσιων εγγράφων, που αποθηκεύονται στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων του άρθρου 80 του ν. 4954/2022, διαδικασία επαλήθευσης και ανάκλησης, απαιτούμενες διαλειτουργικότητες με άλλα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα του δημόσιου τομέα και τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό πρόσθετων στοιχείων δημόσιων εγγράφων, που αποθηκεύονται στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων του άρθρου 80 του ν. 4954/2022, τη διαδικασία επαλήθευσης και ανάκλησης, τις απαιτούμενες διαλειτουργικότητες με άλλα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα του δημόσιου τομέα και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Σκοπός και αντικείμενο

1) Σκοπός της παρούσας είναι η ανάγκη διευκόλυνσης της πρόσβασης μέσω της εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 σε πληροφορίες που αφορούν τους κατόχους της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α. και σχετίζονται με τη σύνδεσή τους με το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. ή τα επιμέρους μητρώα που τηρεί η Δ.ΥΠ.Α., καθώς και με τις παροχές, τα επιδόματα, τα βοηθήματα και τις διευκολύνσεις τα οποία λαμβάνουν από τη Δ.ΥΠ.Α. εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

2) Με την παρούσα:
α) προστίθενται στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 τα στοιχεία ή μέρος των στοιχείων που αφορούν στην Ψηφιακή Κάρτα Δ.ΥΠ.Α., όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4921/2022 και στην κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 79 του ως άνω νόμου,
β) καθορίζεται η διαδικασία επαλήθευσης και ανάκλησης των στοιχείων της περ. α’,
γ) προσδιορίζονται οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες με άλλα πληροφοριακά συστήματα και μητρώα του δημόσιου τομέα,
δ) προσδιορίζονται τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προστίθενται στο ψηφιακό αποθετήριο του άρθρου 80 του ν. 4954/2022.

Άρθρο 2
Προσθήκη στοιχείων Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α. στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων

1) Προστίθενται στο ψηφιακό αποθετήριο εγγράφων του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 τα στοιχεία ή μέρος των στοιχείων που περιέχονται στο ψηφιακό έγγραφο της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α., όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 4921/2022 και στην κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 79 του ως άνω νόμου.
2) Τα στοιχεία της παρ. 1 δύνανται να αποτυπωθούν σε έγγραφο που εκδίδεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr – ΕΨΠ), με τίτλο «Ψηφιακή Κάρτα Ανεργίας Δ.ΥΠ.Α.», φέρει τα στοιχεία της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 και τηρείται στην προσωπική θυρίδα του χρήστη σύμφωνα με το άρθρο 26 του ν. 4727/2020. 3) Το έγγραφο της παρ. 2:
α) εφόσον έχει εκδοθεί, δύνανται να αντλούνται τα δεδομένα που αξιοποιούνται για τη δημιουργία του, μέσω διαλειτουργικότητας από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
β) είναι ισοδύναμο με την κατοχή της κάρτας ανεργίας και αποδεικνύει την ταυτότητα του κατόχου της και την ιδιότητα του αναζητούντος εργασία των υποπερ. αα’, αβ’ και αγ’ της περ. α’ του άρθρου 16 του ν. 4921/2022, καθώς διασυνδέεται με το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. ή στις περιπτώσεις διασύνδεσης με τα επιμέρους μητρώα της Δ.ΥΠ.Α., την ιδιότητα του παρόχου ή του ωφελούμενου κάποιας παροχής, επιδόματος, βοηθήματος και διευκόλυνσης, έναντι κάθε δημόσιας αρχής και τρίτου,
γ) συνδέεται μονοσήμαντα με το φυσικό πρόσωπο που αφορά και με το ψηφιακό του αποθετήριο εγγράφων.

Άρθρο 3
Διαδικασία επαλήθευσης και ανάκλησης των στοιχείων Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α.

1) Το έγγραφο του άρθρου 2 επαληθεύεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 4 και της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 4082/2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας (Β’ 3982).
2) Το φυσικό πρόσωπο δύναται να αιτείται την ανάκληση του εγγράφου του άρθρου 2, για οποιονδήποτε λόγο, σε ειδικό πεδίο της εφαρμογής ή σε ειδική υπηρεσία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).
3) Σε περίπτωση ακύρωσης, ανάκλησης ή αντικατάστασης της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α., το έγγραφο του άρθρου 2 ανακαλείται αυτοδικαίως.

Άρθρο 4
Διαλειτουργικότητες

Για την εφαρμογή των άρθρων 2 και 3, το ψηφιακό αποθετήριο του άρθρου 80 του ν. 4954/2022 διασυνδέεται με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δ.ΥΠ.Α. και ιδίως με το Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. και τα επιμέρους μητρώα που τηρεί η Δ.ΥΠ.Α.

Άρθρο 5
Τεχνικά – Οργανωτικά Μέτρα

1) Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα διενεργείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119) και του ν. 4624/2019.
2) Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης είναι υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων – Γ.Κ.Π.Δ.), για τη λειτουργία της εφαρμογής του άρθρου 80 του ν. 4954/2022.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

Οι σχετικές αποφάσεις

Αριθμ. 122164 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 6509/19.12.2022
Καθορισμός των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας του Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α. και της έκδοσης της Ψηφιακής Κάρτας Δ.ΥΠ.Α.

 

Αριθμ. 121382 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 6510/19.12.2022
Προσδιορισμός του προτύπου του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης και καθορισμός των προθεσμιών και της διαδικασίας κατάρτισης και αναθεώρησής του

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης