Επίδομα αεροθεραπείας 250 ευρώ σε συνταξιούχους

Αριθμ. 2/53638/ΔΕΠ – ΦΕΚ Τεύχος Β 3239/07.06.2024
Καταβολή επιδόματος αεροθεραπείας σε ανάπηρους συνταξιούχους του Δημοσίου και του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), για τη θερινή περίοδο 2024

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε, για τη θερινή περίοδο 2024, επίδομα αεροθεραπείας ύψους διακοσίων πενήντα ευρώ (250€) στους δικαιούχους συνταξιούχους του Δημοσίου και του e-Ε.Φ.Κ.Α.

2. Το επίδομα αυτό θα καταβληθεί:

α) Στους συνταξιούχους που αναφέρονται στις περ. α’ και β’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.δ. 4605/1966,

β) Στους συνταξιούχους της περ. γ’ της ως άνω παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.δ. 4605/1966, οι οποίοι σύμφωνα με γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής των ετών 2020, 2021, 2022, 2023 και 2024 κρίθηκαν ότι έχουν ανάγκη του επιδόματος αυτού και ανήκουν στις κατωτέρω κατηγορίες συνταξιούχων:

i. Αναπήρων αξιωματικών του ν. 2588/1921 και του ν. 875/1979 περί πολεμικής αποστρατείας,

ii. Αναπήρων αξιωματικών του ν. 362/1943,

iii. Αναπήρων οπλιτών του άρθρου 1 του ν.δ. 1044/1971, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 1043/1980,

iv. Αναπήρων της πρώην Αστυνομίας Πόλεων που υπήχθησαν στο ν.δ. 330/1947,

v. Αναπήρων των Σωμάτων Ασφαλείας του ν. 1579/1950 και σε όσους αναπήρους του Λιμενικού Σώματος, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Αγροφυλακής εξομοιούνται με αυτούς,

vi. Αναπήρων Εθνικής Αντίστασης του α.ν. 1855/1951, του ν.δ. 412/1970 και του ν. 1543/1985,

vii. Αναπήρων του ν. 1370/1944 (ειρηνικής περιόδου που έπαθαν στην Υπηρεσία και εξαιτίας αυτής και λαμβάνουν σύνταξη αναπηρίας),

viii. Αναπήρων αντιδικτατορικού αγώνα του ν. 1543/1985, ix. Αναπήρων αμάχου πληθυσμού του ν. 812/1943,

x. Αναπήρων αμάχου πληθυσμού του ν. 1863/1989,

γ) Στους πολιτικούς συνταξιούχους που έπαθαν εξαιτίας της υπηρεσίας τους (απόφαση ΥΕΑ υπ’ αρ. 754.6/117/3912/24.03.1969) και

δ) Στους συνταξιούχους του ΟΣΕ που εξήλθαν της Υπηρεσίας και συνταξιοδοτούνται ένεκα φυματίωσης.

3. Δεν δικαιούνται το επίδομα αεροθεραπείας:

α) οι ανάπηροι οι οποίοι έλαβαν ή δικαιούνται να λάβουν επίδομα αεροθεραπείας και από άλλη πηγή (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Κοινωφελείς Οργανισμούς κ.λπ.),

β) οι ανάπηροι που δικαιούνται λουτροθεραπεία το έτος 2024 από τη Διεύθυνση Εφέδρων Πολεμιστών Αγωνιστών Θυμάτων και Αναπήρων Πολέμου (ΔΕΠΑΘΑ) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,

γ) οι νέοι συνταξιούχοι που η σύνταξή τους είναι πληρωτέα μετά την 30.09.2024 ή που η διαταγή εγγραφής τους στα Μητρώα των συνταξιούχων θα εκδοθεί μετά την 31.10.2024 (παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4605/1966).

4. Το επίδομα αεροθεραπείας θα καταβληθεί στους δικαιούχους εφάπαξ την 10η Ιουλίου 2024 και είναι απαλλαγμένο από κάθε κράτηση ή φόρο.

5. Όσοι κρίθηκαν δικαιούχοι του επιδόματος αεροθεραπείας και δεν τους καταβλήθηκε για οποιονδήποτε λόγο την ανωτέρω ημερομηνία, μπορούν να ζητήσουν την καταβολή της παροχής αυτής με αίτηση που θα υποβληθεί στο Ε’ Τμήμα της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γ.Λ.Κ. ή στη Γενική Δ/νση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του e-Ε.Φ.Κ.Α., κατά περίπτωση, το αργότερο μέχρι την 31.12.2024

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης