ΦΠΑ. Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής και επιστροφή

Αριθμ. ΠΟΛ 1104 – ΦΕΚ B 844 – 14.05.2015
Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή