Για ποιους φοιτητές αυξάνεται το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

Ο πρωθυπουργός, μιλώντας στην εναρκτήρια συνεδρίαση της Εθνικής Συνδιάσκεψης της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, προανήγγειλε την αύξηση του Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος κατά 500 ευρώ

Η αύξηση θα ισχύσει από το νέο ακαδημαϊκό έτος 2024-2025, από τον Σεπτέμβριο του 2024 και αφορά τους φοιτητές που φοιτούν στα Περιφερειακά Πανεπιστήμια (δηλαδή εξαιρούνται οι φοιτητές Αθήνας και Θεσσαλονίκης)

 

Συγκεκριμένα το Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα

  • για τον φοιτητή που κατοικεί μόνος του αυξάνεται στα 2.000 ευρώ
  • για τους φοιτητές που συγκατοικούν το ποσό ανά φοιτητή αυξάνεται στα 2.500 ευρώ

 

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου παιδείας με τίτλο «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων» προβλέπονται τα ακόλουθα:

Αυξάνεται, κατά πεντακόσια (500) ευρώ, το ύψος του χορηγούμενου στους προπτυχιακούς φοιτητές ετήσιου στεγαστικού επιδόματος (άρθρο 10 παρ.1 του ν.3220/2004), αποκλειστικά για τους δικαιούχους που φοιτούν σε Α.Ε.Ι. εκτός της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ (από 1.500 ευρώ, που ισχύει σήμερα) ενώ, σε περίπτωση δικαιούχου φοιτητή που συγκατοικεί με άλλον φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία, το εν λόγω επίδομα επίσης αυξάνεται και ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (αντί 2.000 ευρώ, που ισχύει).

Επανακαθορίζεται το περιεχόμενο της προβλεπόμενης νομοθετικής εξουσιοδότησης σχετικά με την πρόβλεψη, μεταξύ άλλων και της αναπροσαρμογής του στεγαστικού επιδόματος.

 

Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο . . .
Αύξηση στεγαστικού επιδόματος φοιτητών -Τροποποίηση παρ. 1 και 7 άρθρου 10 ν. 3220/2004

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3220/2004 (Α’ 15), περί του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο διαγράφονται οι λέξεις «και Ανώτερων» και οι λέξεις «των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης», β) προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο, γ) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Στους προπτυχιακούς φοιτητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας, καθώς και των Σχολών της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια πεντακόσια (1.500,00 €) ευρώ. Σε περίπτωση δικαιούχου που συγκατοικεί με άλλο φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με δύο χιλιάδες (2.000,00 €) ευρώ. Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου. Το ετήσιο στεγαστικό επίδομα χορηγείται με τους ίδιους όρους και στους καταρτιζόμενους των δημόσιων Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Το επίδομα του πρώτου εδαφίου ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων (2.000,00 €) ευρώ αποκλειστικά για τους δικαιούχους που φοιτούν σε Α.Ε.Ι. εκτός της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, ενώ αποκλειστικά στην περίπτωση δικαιούχου που φοιτά σε Α.Ε.Ι. εκτός της Περιφέρειας Αττικής ή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης και συγκατοικεί με άλλο φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500,00 €) ευρώ.».

2. Στην παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 3220/2004, περί του στεγαστικού επιδόματος φοιτητών, α) στο πρώτο εδάφιο συμπληρώνεται το αντικείμενο της νομοθετικής εξουσιοδότησης, β) επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργών καθορίζονται η αναπροσαρμογή του στεγαστικού επιδόματος, τα ακαδημαϊκά έτη της καταβολής, η διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής του ανωτέρω επιδόματος, ο χρόνος πληρωμής του, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αρχή ή οι φορείς ελέγχου και εκκαθάρισης της δαπάνης, η αρχή ή οι φορείς πληρωμής αυτού, ο τρόπος λογιστικής τακτοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. Στην περίπτωση δικαιούχων που φοιτούν σε φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Α.Ε.Ι., ΑΣΠΑΙΤΕ, Α.Ε.Α.) η εκκαθάριση των αιτήσεων αυτών, καθώς και η ενταλματοποίηση της δαπάνης πραγματοποιείται από τους φορείς αυτούς. Από τους ίδιους φορείς πραγματοποιείται η εκκαθάριση και ενταλματοποίηση της δαπάνης για όσες αιτήσεις δεν εκκαθαρίστηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, με την επιφύλαξη των ισχυουσών περί παραγραφής διατάξεων και με τους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης του δικαιούχου. Για την εκκαθάριση και την ενταλματοποίηση της δαπάνης οι ανωτέρω φορείς επιχορηγούνται από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι οποίες μεταβιβάζονται στον προϋπολογισμό τους σε διακριτό κωδικό αριθμό. Υποχρεώσεις δαπανών που αφορούν σε δικαιούχους φοιτητές των Σχολών των Υπουργείων Τουρισμού, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναλαμβάνονται από τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων αυτών. Ειδικά, για το έτος 2017 η κάλυψη των δαπανών αυτών από τα ως άνω Υπουργεία, θα πραγματοποιηθεί με μεταφορά πίστωσης από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.»

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης