Οι μεταβολές στις συντάξεις. Όρια ηλικίας. Εγκύκλιος ΟΑΕΕ

Οι μεταβολές στις συντάξεις. Όρια ηλικίας. Εγκύκλιος ΟΑΕΕ

ΘΕΜΑ: «Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των διατάξεων της υποπαρ. Ε3 της παρ. Ε του αρθρ. 2 ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94 Α) περί σταδιακής αύξησης ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος για κύριες και επικουρικές συντάξεις, καθώς και περαιτέρω μείωσης του ποσού σύνταξης των μειωμένων συντάξεων λόγω γήρατος»

Σχετ : 1. Η αρ. Φ.11321/οικ.47523/1570/26-10-2015 Υπ. Απόφαση
2. Το αρ. Φ10035/οικ.54871/1270/23-12-2015 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοιν. Ασφαλίσεων
3. Το αρ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ13 / 34/1981588/20-12-2015 έγγραφό μας
4. Οι μεταβολές στις συντάξεις. Όρια ηλικίας. Εγκύκλιος ΙΚΑ

Όπως έχουμε ήδη κάνει γνωστό με το αρ. ΔΙΠΣΥΝ/Φ13 /34/1981588/20-12-2015 έγγραφο, στο ΦΕΚ 94/Α ́/14-8-2015 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας χρηματοδότησης».

Με την υποπαρ. Ε3 παρ. Ε αρθρ. 2 του νόμου:

Α) Θεσπίζονται μεταβολές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης (παρ. 1, 2, 4 υποπαρ. Ε3).

Β) Θεσπίζεται ηλικιακό όριο για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος γονέων, συζύγων, αδελφών αναπήρων (παρ. 2β υποπαρ. Ε3).

Γ) Επιβάλλεται επιπλέον ποσοστό μείωσης στις περιπτώσεις μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος (παρ. 3 υποπαρ. Ε3), όπου αυτές προβλέπονται για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ.

Στη συνέχεια και κατά εξουσιοδότηση του παραπάνω νόμου (παρ. 6 υποπαρ. Ε3), δημοσιεύτηκε η αρ. Φ11321/οικ.47523/1570/26-10-2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2311/Β ́/26-10-2015) στο αρθρ. 1 της οποίας αποτυπώνεται σε Πίνακες η σταδιακή αύξηση ορίου ηλικίας, εκφρασμένη σε έτη και μήνες και ρυθμίζονται θέματα εφαρμογής του νόμου.

Με το άρθρο 4 της υπ. απόφασης ορίζεται ότι δεν θίγονται και μπορούν να ασκηθούν οποτεδήποτε τα θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι και την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015, δηλαδή μέχρι και την 18/8/2015.

Διευκρινίζεται ότι θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα υφίσταται όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώνει:

i) τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης και

ii) το όριο ηλικίας – όπου αυτό προβλέπεται – που απαιτούνται για την συνταξιοδότησή του. Το θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε, ανεξάρτητα από την ημερομηνία διακοπής του επαγγέλματος.