Ιατρικό πιστοποιητικό για άδεια οδήγησης ΕΔΧ και ΕΙΧ αυτοκινήτου

Ιατρικό πιστοποιητικό για άδεια οδήγησης ΕΔΧ και ΕΙΧ αυτοκινήτου

στο οποίο περιλαμβάνεται ο χαρακτηρισμός του ενδιαφερόμενου ως «ΙΚΑΝΟΣ» για οδήγηση Ε.Δ.Χ. ή εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου, οπότε διαπιστώνεται η πλήρωση των ελάχιστων απαιτούμενων προδιαγραφών σωματικής και διανοητικής ικανότητας

Αριθμ. οικ. A 79574/ 5488/16 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4587/27.12.2017
Ιατρικό πιστοποιητικό της παραγράφου 4 του άρθρου 95 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) για τη χορήγηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου και την οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτου κατά το ν. 4093/2012 (Α΄ 222)».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
αποφασίζουμε:Άρθρο 1
Γενικά
1. Η ειδική άδεια οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ) αυτοκινήτου χορηγείται ή ανανεώνεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. της οικείας Περιφέρειας. Για τη χορήγηση ή ανανέωση αυτής, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 των π.δ. 243 και 244/1987 (Α΄ 104), όπως ισχύουν, συνδυαστικά προς τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), όπως ισχύει.

2. Οι οδηγοί Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτων που απασχολούνται σε επιχειρήσεις της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2 του ν. 4093/2012 πρέπει υποχρεωτικά να είναι υγιείς με βάση τις ιατρικές εξετάσεις που καθορίζονται με το εδάφιο ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του ν. 4070/2012.

3. Η συνδρομή της προϋπόθεσης της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 95 του ν. 4070/2012 αποδεικνύεται με την έκδοση, κατά τα οριζόμενα της παρούσας απόφασης, Ιατρικού Πιστοποιητικού Υγείας στο οποίο περιλαμβάνεται ο χαρακτηρισμός του ενδιαφερόμενου ως «ΙΚΑΝΟΣ» για οδήγηση Ε.Δ.Χ. ή εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου, οπότε διαπιστώνεται η πλήρωση των ελάχιστων απαιτούμενων προδιαγραφών σωματικής και διανοητικής ικανότητας ΟΜΑΔΑΣ 2 του Κεφαλαίου Β΄ του Παραρτήματος III του π.δ. 51/2012 (Α΄ 101), όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Περί της διενέργειας της ιατρικής εξέτασης – Πόρισμα εξέτασης – Ενιαίο Έντυπο Ενημέρωσης
1. Το «Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας» των Παραρτημάτων Ι και II της παρούσας υπουργικής απόφασης για απόκτηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή την οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου κατά την υποπαράγραφο Η.2 του ν. 4093/2012 εκδίδεται κατόπιν ιατρικής εξέτασης του ενδιαφερόμενου από ιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κρατικών κέντρων υγείας στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας τους (απογευματινά ραντεβού) ή από ιδιώτες ιατρούς συμβεβλημένους, κατά τα οριζόμενα της υποενότητας 1.4 του Κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήματος III του π.δ. 51/2012, με την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών όπου κατατίθεται η αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Στην περίπτωση όπου απαιτούνται ειδικές ιατρικές εξετάσεις, αυτές μπορούν να διενεργούνται από οποιονδήποτε αρμόδιο κρατικό φορέα ή από ιδιώτες ιατρούς των αντίστοιχων ειδικοτήτων, κατά περίπτωση.

2. Ο ενδιαφερόμενος για απόκτηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή για την οδήγηση εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου εξετάζεται από ιατρό ειδικότητας:
α. Παθολόγου και των συναφών ειδικοτήτων του γενικού γιατρού, αιματολόγου, γαστρεντερολόγου, ενδοκρινολόγου, ρευματολόγου, καρδιολόγου, πνευμονολόγου, καθώς και από γιατρούς χωρίς ειδικότητα οι οποίοι έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος πέντε (5) τουλάχιστον χρόνια,
β. Οφθαλμίατρου και
γ. Ψυχίατρου

3. Στην περίπτωση που στο πλαίσιο της εξέτασης του ενδιαφερόμενου και λήψης ιστορικού και στην περίπτωση υπόνοιας νόσου που αφορά στην αρτιμέλεια, στην ακοή, στο νευρικό σύστημα, ή σε οποιαδήποτε άλλη νόσο που απαιτείται γνωμάτευση ειδικού γιατρού, ο εξεταζόμενος παραπέμπεται σε ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας κατά τα προβλεπόμενα ιατρικά δεδομένα του Κεφαλαίου Β΄ του Παραρτήματος III του π.δ. 51/2012, συμβεβλημένου με την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών ο οποίος θα εξετάσει τον ενδιαφερόμενο για την ΟΜΑΔΑ 2. Τα πρόσθετα Πιστοποιητικά προσκομίζονται στον ιατρό που διενεργεί την παθολογική εξέταση προκειμένου να οριστικοποιήσει και εκδώσει το «Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας». Τα ανωτέρω αναφερόμενα Πιστοποιητικά επισυνάπτονται υποχρεωτικά στο Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας της παθολογικής εξέτασης.

4. Στην περίπτωση που ενδιαφερόμενος παρουσιάζει κινητικά προβλήματα, επιπλέον της παθολογικής, οφθαλμολογικής και ψυχιατρικής εξέτασης, αυτός μπορεί να παραπέμπεται προς ιατρική εξέταση σε Κρατικό Ίδρυμα που ασχολείται συστηματικά με το έργο αξιολόγησης ικανότητας οδήγησης Ατόμων με Αναπηρίες και με προβλήματα κινητικότητας, όπως είναι το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης Κέντρο Αξιολόγησης Ικανότητας και Προετοιμασίας Οδήγησης για οδηγούς με αναπηρίες «ΗΝΙΟΧΟΣ» του Υπουργείου Υγείας.
Κατά την εν λόγω εξέταση, η οποία διενεργείται σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές σωματικής και διανοητικής ικανότητας ΟΜΑΔΑΣ 2 του Κεφαλαίου Β΄ του Παραρτήματος III του π.δ. 51/2012 προς αξιολόγηση των κινητικών προβλημάτων του ενδιαφερόμενου, εκδίδεται το «Πόρισμα Εξέτασης» των Παραρτημάτων Ι και II της παρούσας απόφασης το οποίο υπογράφεται και από εξειδικευμένο ιατρό του Ιδρύματος (Φυσίατρο ή Ορθοπεδικό ή Νευρολόγο) και διατυπώνεται η σχετική απόφαση περί της ικανότητας οδήγησης Ε.Δ.Χ. ή εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου.

5. Οι ιατροί της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης οι οποίοι γνωματεύουν για την κατάσταση της υγείας του εξεταζόμενου συμπληρώνουν και αποστέλλουν μηνιαίως στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών το «Ενιαίο Έντυπο Ενημέρωσης» των Παραρτημάτων Ι και II με το χαρακτηρισμό των εξεταζομένων ως «ΙΚΑΝΟΣ» ή «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ».
Σε περίπτωση ιατρικής εξέτασης από ιατρό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα ή κρατικό κέντρο υγείας, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών ιδρυμάτων αξιολόγησης ικανότητας οδήγησης Ατόμων με Αναπηρίες, η ως άνω ενημέρωση προς την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών γίνεται από το ανωτέρω ίδρυμα ή κέντρο.

Άρθρο 3
Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας-Ενιαίο Έντυπο Ενημέρωσης
1. Οι ιατροί της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης γνωματεύουν για την κατάσταση της υγείας του εξεταζόμενου και εκδίδουν το «Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας» των Παραρτημάτων Ι και II της παρούσας απόφασης στο οποίο περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο χαρακτηρισμός του ενδιαφερόμενου ως «ΙΚΑΝΟΣ» ή «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ» για οδήγηση Ε.Δ.Χ. ή εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου.

2. Στην περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι «ΙΚΑΝΟΣ», τότε το Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας:
α) Ισχύει, για την έκδοση της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. οχήματος και εφόσον δεν έχει κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του.
β) Ισχύει, για την οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου κατά τον ν. 4093/2012 Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου, στην περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι «ΙΚΑΝΟΣ» και υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, πέντε (5) έτη.

3. Στην περίπτωση υποψηφίου που κατά την ιατρική εξέταση διαπιστωθεί ότι εκπληρώνει τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές σωματικής και διανοητικής ικανότητας ΟΜΑΔΑΣ 2 και χαρακτηρισθεί «ΙΚΑΝΟΣ» αλλά πάσχει από πάθηση που είναι δυνατόν να τον καταστήσει ανίκανο για ασφαλή οδήγηση σε διάστημα μικρότερο από τα πέντε (5) έτη ή, ειδικώς για 67χρονους κατόχους ισχύουσας ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου που αιτούνται την ανανέωση αυτής, τα δύο (2) έτη ο ιατρός οφείλει στο εκδοθέν Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας να εισάγει παρατήρηση περί της υποχρέωσης επανεξέτασης του ενδιαφερόμενου σε συντομότερο χρονικό διάστημα.
Εν προκειμένω, και σε ό,τι αφορά του ενδιαφερόμενους για οδήγηση Ε.Δ.Χ. οχήματος, εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. με διάρκεια ισχύος που ταυτίζεται με το χρονικό διάστημα για το οποίο ο ενδιαφερόμενος έχει κριθεί «ΙΚΑΝΟΣ» για ασφαλή οδήγηση.

4. Στην περίπτωση έκδοσης Ιατρικού Πιστοποιητικού Υγείας με αποτέλεσμα «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ», καθώς και στην περίπτωση που κατά την παθολογική εξέταση του ενδιαφερομένου απαιτείται παραπομπή του σε ιατρό άλλης ειδικότητας, τότε ο ιατρός ενημερώνει υποχρεωτικά την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, συμπληρώνοντας το «Ενιαίο Έντυπο Ενημέρωσης» των Παραρτημάτων Ι και II της παρούσας υπουργικής απόφασης το οποίο δεν περιέχει ιατρικά δεδομένα. Σε περίπτωση ιατρικής εξέτασης από ιατρό κρατικό νοσηλευτικό ίδρυμα ή κρατικό κέντρο υγείας, συμπεριλαμβανομένων των κρατικών ιδρυμάτων αξιολόγησης ικανότητας οδήγησης Ατόμων με Αναπηρίες, η ως άνω ενημέρωση προς την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών γίνεται από το ανωτέρω ίδρυμα ή κέντρο.
Εξεταζόμενος που από την ιατρική εξέταση κρίνεται «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ» δύναται να επανεξεταστεί κατά τα οριζόμενα των σχετικών διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήματος III του π.δ. 51/2012 όπως ισχύει.

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά για τη διενέργεια ιατρικής εξέτασης
1. Για την ιατρική εξέταση ενδιαφερόμενου για απόκτηση ή ανανέωση ειδικής άδειας Ε.Δ.Χ. απαιτείται:
α. Η καταβολή αμοιβής. Για τους μεν ιατρούς κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων και κρατικών κέντρων υγείας που στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας τους (απογευματινά ραντεβού) διενεργούν την ιατρική εξέταση, το ύψος της αμοιβής ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί της ιατρικής εξέτασης υποψήφιων οδηγών και οδηγών ενώ για τους συμβεβλημένους με τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. της χώρας ιδιώτες γιατρούς καταβάλλεται αμοιβή ίση με το ποσό που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο ιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο τους.
β. Η επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του. Στην αντίθετη περίπτωση ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να προσκομίζει τις εξής ιατρικές εξετάσεις: γενική αίματος, ουρία, σάκχαρο, ακτινογραφία θώρακος και καρδιογράφημα.
Για την ιατρική εξέταση ενδιαφερόμενου για οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου, κατά τον ν. 4093/2012, Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου απαιτείται- πλέον της συνδρομής των ως άνω α΄ και β΄ προϋποθέσεων- η κατάθεση της αίτησης του Παραρτήματος II της παρούσας απόφασης σε οποιαδήποτε Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών.

2. Για την ιατρική εξέταση από το Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης Κέντρο Αξιολόγησης Ικανότητας και Προετοιμασίας Οδήγησης για οδηγούς με αναπηρίες «ΗΝΙΟΧΟΣ» του Υπουργείου Υγείας ή οποιοδήποτε ισότιμο κρατικό ίδρυμα ενδιαφερομένου για απόκτηση ή ανανέωση ειδικής άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ο οποίος παρουσιάζει κινητικά προβλήματα, απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών της υποενότητας 2.3 του Κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήματος III του π.δ. 51/2012. Οι επιπλέον απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις, μπορούν να διενεργούνται και από ιδιώτες γιατρούς των προβλεπόμενων κατά περίπτωση ειδικοτήτων.

3. Οι ιατρικές εξετάσεις προσκομίζονται μόνο στους ιατρούς που διενεργούν την παθολογική εξέταση κι όχι στις οικείες Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Π.Ε. της χώρας.

4. Για τους σκοπούς του εδαφίου γ΄ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Η.2 του ν. 4093/2012, το εκδοθέν Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας τηρείται υποχρεωτικά στο αρχείο των επιχειρήσεων της περίπτωσης 1 της ίδιας ως άνω υποπαραγράφου του νόμου και επιδεικνύεται σε κάθε έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές.
Ο οδηγός του εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου πρέπει να διαθέτει εντός του οχήματος βεβαίωση της επιχείρησης, εξάμηνης διάρκειας ισχύος, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι είναι ικανός και ότι τηρείται στο αρχείο αυτής το σχετικό ιατρικό πιστοποιητικό, προκειμένου να μπορεί να την επιδείξει οποτεδήποτε του ζητηθεί από αρμόδιο όργανο.Άρθρο 5
Λοιπά θέματα
1. Στους παραβάτες της παρούσας απόφασης επιβάλλονται, κατά περίπτωση, οι κυρώσεις των παραγράφων 2 έως 5 του άρθρου 17 του π.δ. 51/2012, όπως ισχύει.

2. Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών υποχρεούται όπως, για τη χορήγηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου:
α. Δεν αποδέχεται Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας ή Πόρισμα Εξέτασης και να παραπέμπει τον ενδιαφερόμενο σε επανεξέταση, όταν το κρίνει αναγκαίο ή έχει προφανείς λόγους αμφιβολιών για την ιατρική κατάσταση αυτού.
β. Δεν αποδέχεται Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας ή Πόρισμα Εξέτασης που της υποβάλλεται μετά την πάροδο εξαμήνου από την ημερομηνία έκδοσής του.

3. Σε Περιφερειακή Ενότητα όπου λειτουργούν περισσότερες από μία Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών, αυτές οφείλουν να αποδέχονται τα Ιατρικά Πιστοποιητικά Υγείας όλων των ιατρών της ίδιας αυτής Π.Ε. ανεξάρτητα από την Υπηρεσία με την οποία αυτοί έχουν συμβληθεί.
Ειδικότερα, στις Π.Ε. της Περιφέρειας Αττικής τα Ιατρικά Πιστοποιητικά Υγείας γίνονται αποδεκτά από όλες τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, ανεξάρτητα με τη Διεύθυνση που έχει συμβληθεί ο ιατρός.

4. Για την άρση κάθε είδους περιορισμού λόγω ιατρικών δεδομένων, ο κάτοχος της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή ο ενδιαφερόμενος για οδήγηση εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου κατά την υποπαράγραφο Η.2 του ν. 4093/2012 υποβάλλεται σε νέα ιατρική εξέταση και υποχρεωτικά από ειδικότητα/-τες ιατρού/ -τρων που έχει/-χουν επιβάλει οποιοδήποτε περιορισμό.

Άρθρο 6
Παραρτήματα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα ακόλουθα Παραρτήματα με υποδείγματα του Ενιαίου Εντύπου Ενημέρωσης, του Ιατρικού Πιστοποιητικού Υγείας και του Πορίσματος Εξέτασης τα οποία συμπληρώνονται κατά περίπτωση και σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρούσας απόφασης προκειμένου να χορηγηθεί ή ανανεωθεί ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ αυτοκινήτου ή επιτραπεί η οδήγηση εκμισθωμένου Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτου κατά τα οριζόμενα του ν. 4093/2012.

Άρθρο 7
Ισχύς
Η ισχύς αυτής αρχίζει δύο (2) μήνες μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αριθμ. οικ. A 79574/ 5488/16 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4587/27.12.2017)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2017
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ