Ιατροί ΕΣΥ. Αυξάνονται οι αποδοχές και οι αποζημιώσεις εφημεριών

Με διατάξεις του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις», αυξάνονται οι αποδοχές και οι αποζημιώσεις εφημεριών των ιατρών ΕΣΥ

 

Οι σχετικές διατάξεις αναφέρουν τα εξής:

Άρθρο 36
Αναπροσαρμογή αποζημίωσης εφημεριών και ανώτατου ορίου αποδοχών ιατρών Εθνικού Συστήματος Υγείας – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 45 ν. 3205/2003 και περ. β) παρ. 3 άρθρου 28 ν. 4354/2015

1. Στην παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297), περί εφημεριών: α) στο τρίτο εδάφιο της περ. δ αυξάνονται τα ωρομίσθια των εφημεριών του ιατρικού προσωπικού, κατά είκοσι τοις εκατό (20%), β) στην περ. ε το μηνιαίο ποσό που καταβάλλεται αντί αποζημίωσης εφημεριών αυξάνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και επεκτείνεται η καταβολή του εν λόγω ποσού και στους νόμιμους αναπληρωτές των δικαιούχων αυτού, γ) στο προτελευταίο εδάφιο προστίθενται και οι νόμιμοι αναπληρωτές των διευθυντών, και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Η συνολική αμοιβή για κάθε ενεργό εφημερία, ανάλογα με τη διάρκειά της, προσδιορίζεται με ωρομίσθιο ως εξής:

α. Για εφημερία ημέρας καθημερινής μέχρι την 22η ώρα το ωρομίσθιο επί τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.

β. Για νυκτερινή εφημερία καθημερινής, από 22η ώρα μέχρι 6η πρωινή, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί τις αντίστοιχες ώρες νυκτερινής απασχόλησης.

γ. Για εφημερία ημέρας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, από 6η πρωινή μέχρι 22η, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.

δ. Για νυκτερινή εφημερία Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, από 22η μέχρι 6η πρωινή, το ωρομίσθιο αυξημένο κατά τριάντα τοις εκατό (30%) επί τις αντίστοιχες ώρες απασχόλησης.

Τα ανωτέρω προκύπτοντα συνολικά ποσά αμοιβής δεκαεπτάωρης ή εικοσιτετράωρης ενεργού εφημερίας, κατά περίπτωση, προσαυξάνονται κατά τριάντα ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (31,80).

Το ωρομίσθιο των εφημεριών ορίζεται, ανά βαθμό ή βαθμίδα, ως εξής:

-Συντονιστής Διευθυντής και Καθηγητής Πανεπιστημίου, οκτώ ευρώ και ενενήντα λεπτά (8,90)
-Διευθυντής και Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου, οκτώ ευρώ και σαράντα έξι λεπτά (8,46 )
-Επιμελητής Α΄ και Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου, οκτώ ευρώ και οκτώ λεπτά (8,08)
-Επιμελητής Β`, Λέκτορας και ειδικευμένοι ιατροί που αμείβονται με ενιαίο μισθολόγιο, επτά ευρώ και έξι λεπτά (7,06 )
-Έμμισθος ειδικευόμενος, πέντε ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτά (5,38).

Το ωρομίσθιο και οι προσαυξήσεις των εφημεριών δύνανται να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

ε. Στους ιατρούς που υπηρετούν με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή σε Νοσοκομεία της Α΄ Ζώνης και στους Διευθυντές των πανεπιστημιακών κλινικών εργαστηρίων και μονάδων, σε όσους ιατρούς υπηρετούν με το βαθμό του Διευθυντή και απαλλάσσονται από την υποχρέωση συμμετοχής στο πρόγραμμα εφημεριών, σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης Η` του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (Α΄ 43), καθώς και σε όσους ιατρούς νομίμως αναπληρώνουν ελλείποντες Συντονιστές Διευθυντές και Διευθυντές που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων αυτών, αντί αποζημίωσης εφημεριών καταβάλλεται μηνιαίο ποσό εξακοσίων τριάντα έξι (636) ευρώ.
Η απουσία των Διευθυντών και των νόμιμων αναπληρωτών τους για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον δεν υπερβαίνει τις δεκαπέντε ημέρες μηνιαίως, δεν επηρεάζει την καταβολή της αποζημίωσης των εφημεριών. Σε περίπτωση απουσίας για οποιονδήποτε άλλο λόγο η αποζημίωση αυτή μειώνεται αναλόγως.».

2. Τα ωρομίσθια εφημεριών που καθορίσθηκαν στην υπό στοιχεία 15993/Ζ2/14.02.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας (Β΄ 686) αυξάνονται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%).

3. Στο πρώτο εδάφιο της περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), περί ανώτατου ορίου αποδοχών, πριν από τις λέξεις «καταληκτικό βασικό μισθό» προστίθεται η λέξη «εκάστοτε», ο συντελεστής αυξάνεται, και η περ. β) διαμορφώνεται ως εξής:

«β) Οι ιατροί του Ε.Σ.Υ., για τους οποίους ως όριο ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον εκάστοτε καταληκτικό βασικό μισθό (Μ.Κ. 16) του Συντονιστή Διευθυντή, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή 2,163, στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Στα όρια των αποδοχών των ιατρών του Ε.Σ.Υ. δεν συνυπολογίζονται οι αμοιβές τους από τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων των Ε.Λ.Κ.Ε.Α. των Υγειονομικών Περιφερειών.».

4. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2024

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης