Ειδικό τέλος ακινήτων με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Πώς απαλλάσσονται μακροχρόνια άνεργοι, ανάπηροι, πολύτεκνοι.

Μακροχρόνια άνεργοι, ανάπηροι ή πολύτεκνοι που δικαιούνται απαλλαγής από το τέλος ή μειωμένης εισφοράς (0,5 ευρώ το τετραγωνικό) έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να αποστείλουν sms στο 54160 μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, ώστε να εξαιρεθούν ή να πληρώσουν λιγότερα.

Υποχρεωτικά όμως θα καταβάλουν την πρώτη δόση (θα πληρώσουν δηλαδή ολόκληρο τον πρώτο λογαριασμό της ΔΕΗ) και εφόσον η αίτησή τους γίνει δεκτή, θα ληφθεί υπόψη στον αμέσως επόμενο λογαριασμό που θα εκδώσει η ΔΕΗ. Τυχόν επιπλέον ποσό που θα έχει καταβληθεί για το τέλος, θα συμψηφιστεί στους επόμενους λογαριασμούς. Για τη χορήγηση του μειωμένου ειδικού τέλους ή της απαλλαγής ηλεκτρονικά, η ΓΓΠΣ λαμβάνει υπόψη τα εξής:

Πολύτεκνοι

Ο μειωμένος συντελεστής (0,5% ευρώ ανά τ.μ.) εφαρμόζεται εφόσον ο πολύτεκνος έχει την κυριότητα ή την επικαρπία (100% ή κατά ποσοστό) της ιδιοκατοικούμενης κύριας κατοικίας. Στην περίπτωση ποσοστού συνιδιοκτησίας ο μειωμένος συντελεστής περιορίζεται στο ποσοστό αυτό.

Τα τέκνα βαρύνουν, στην περίπτωση εγγάμων, τον υπόχρεο άνδρα και ως εκ τούτου για το χαρακτηρισμό του πολυτέκνου λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των τέκνων του κωδικού 003 της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος οικονομικού έτους 2011.

Στις περιπτώσεις που έχει συμπληρωθεί ο κωδικός 004 της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 με αριθμό μεγαλύτερο ή ίσο του 4, τότε ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται στο ιδιοκατοικούμενο ακίνητο της συζύγου κατά το ποσοστό της.

* Ανάπηροι

Στην περίπτωση εγγάμων, τον μειωμένο συντελεστή ειδικού τέλους έχει ο κατά κυριότητα ή επικαρπία (100% ή ποσοστό) ιδιοκτήτης της κύριας ιδιοκατοικούμενης κατοικίας, εφόσον ο ίδιος είναι ανάπηρος ή ο/η σύζυγος που τον βαρύνει είναι ανάπηρο πρόσωπο και δεν έχει φορολογητέο εισόδημα.

Ανεργοι

Η απαλλαγή χορηγείται εφόσον ο άνεργος έχει την κυριότητα ή την επικαρπία (100% ή κατά ποσοστό) της ιδιοκατοικούμενης κύριας κατοικίας. Στην περίπτωση ποσοστού συνιδιοκτησίας η απαλλαγή περιορίζεται στο ποσοστό αυτό.

Για την προσαύξηση του οικογενειακού εισοδήματος ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών λαμβάνονται υπόψη αθροιστικά οι κωδικοί 003-004.

Η διαδικασία από τη ΔΟΥ
Όσοι από τους δικαιούχους δεν έστειλαν ηλεκτρονικό μήνυμα ή δεν τους χορηγήθηκε απαλλαγή ή μείωση του συντελεστή από τη ΓΓΠΣ, τότε απευθύνονται στην αρμόδια ΔΟΥ, με τα εξής δικαιολογητικά:

1 Για τους πολύτεκνους απαιτείται φωτοτυπία φορολογικής δήλωσης 2011, το εκκαθαριστικό του ίδιου έτους (εφόσον έχει εκδοθεί) καθώς και το εκκαθαριστικό του ΕΤΑΚ 2008 ή συμβόλαιο για απόκτηση ακινήτου μετά την 1η Ιανουαρίου 2008. Από τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να προκύπτουν ότι το ακίνητο ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία στον δικαιούχο του μειωμένου τέλους και ιδιοκατοικείται από αυτόν, τα τέκνα είναι προστατευόμενα, το οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου είναι μέχρι 30.000 ευρώ, η ακίνητη περιουσία του για το έτος 2008 δεν υπερβαίνει το ποσόν των 150.000 ευρώ, προσαυξημένη κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο βρίσκεται σε ζώνη με τιμή κάτω των 3.000 ευρώ καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα του ιδιοκατοικούμενου ακινήτου.

2 Για τους ανάπηρους ή τους υπόχρεους που βαρύνονται φορολογικά από ανάπηρο και οι οποίοι δικαιούνται μειωμένου συντελεστή, απαιτείται πιστοποιητικό αναπηρίας, φωτοτυπία της φορολογικής δήλωσης του οικονομικού έτους 2011 και εκκαθαριστικού καθώς και του εκκαθαριστικού του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2008 ή συμβόλαιο για απόκτηση ακινήτου μετά την 1η Ιανουαρίου 2008. Από τα στοιχεία αυτά πρέπει να προκύπτουν ότι το ακίνητο τους ανήκει, το πρόσωπο που βαρύνει τον υπόχρεο είναι ανάπηρο, η ακίνητη περιουσία του για το έτος 2008 δεν υπερβαίνει το ποσόν των 150.000 ευρώ, προσαυξημένη κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο βρίσκεται σε ζώνη με τιμή κάτω των 3.000 ευρώ καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα του ιδιοκατοικούμενου ακινήτου.

3 Για την απαλλαγή μακροχρόνια ανέργων απαιτείται η προσκόμιση φωτοτυπίας της φορολογικής δήλωσης και του εκκαθαριστικού του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων έτους 2008 ή συμβόλαιο για απόκτηση ακινήτου μετά την 1η Ιανουαρίου 2008, από τα οποία να προκύπτουν ότι το ακίνητο ανήκει κατά κυριότητα ή επικαρπία στον δικαιούχο του μειωμένου τέλους και ιδιοκατοικείται από αυτόν, το οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου είναι μέχρι 12.000 ευρώ προσαυξανόμενο με 4.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, η ακίνητη περιουσία του για το έτος 2008 δεν υπερβαίνει το ποσόν των 150.000 ευρώ , προσαυξημένη κατά 10.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, το ιδιοκατοικούμενο ακίνητο βρίσκεται σε ζώνη με τιμή κάτω των 3.000 ευρώ καθώς και τα τετραγωνικά μέτρα του ιδιοκατοικούμενου ακινήτου.

Εφόσον υπάρχουν δικαιούχοι άνεργοι που δεν περιλαμβάνονται στις λίστες που θα στείλει η ΓΓΠΣ στις εφορίες, ώστε να χορηγήσουν τις απαλλαγές, θα πρέπει επιπλέον να προσκομίσουν βεβαίωση από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα για την ανεργία. Για να χορηγηθεί η απαλλαγή αυτή απαιτείται ο δικαιούχος να ήταν άνεργος κατά τη 17η Σεπτεμβρίου 2011.

* Η απαλλαγή παρέχεται για την κύρια ιδιοκατοικούμενη κατοικία του δικαιούχου (κύριου ή επικαρπωτή του ακινήτου).

Αν ο δικαιούχος της απαλλαγής ή του μειωμένου συντελεστή δεν είναι κύριος ή επικαρπωτής του 100% του ακινήτου, τότε η απαλλαγή ή ο μειωμένος συντελεστής παρέχεται για το ποσοστό του.

Ο έλεγχος του ύψους της ακίνητης περιουσίας αφορά την αξία της περιουσίας του δικαιούχου (κύριου ή επικαρπωτή του ακινήτου) και όχι την αξία της ακίνητης περιουσίας της οικογένειας.