Ιδιωτικά ΙΕΚ (ΙΙΕΚ) που λειτουργούν με νόμιμη άδεια

Ιδιωτικά ΙΕΚ (ΙΙΕΚ) που λειτουργούν με νόμιμη άδεια

Ιδιωτικά ΙΕΚ (ΙΙΕΚ) που λειτουργούν με νόμιμη άδεια με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας

 

Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης
Ιδιωτικά ΙΕΚ (ΙΙΕΚ) που λειτουργούν με νόμιμη άδεια

 

 

  

Για το έτος 2018

Αριθμ. 133144/Κ1 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3716/30.08.2018
Επικαιροποίηση αδειών Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΙΕΚ)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
αποφασίζουμε:

Επικαιροποιούμε τις άδειες των παρακάτω Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης που έχουν χορηγηθεί στους αντίστοιχους φορείς (φυσικά και νομικά πρόσωπα) για τις αναφερόμενες δομές τους:

Ιδιωτικά ΙΕΚ (ΙΙΕΚ) που λειτουργούν με νόμιμη άδεια

Στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση, τηλέφωνα, ιστοσελίδα