Ίδρυση ενιαίας σχόλης προπονητών κολύμβησης στην Αθήνα

Ίδρυση Ενιαίας Σχολής Προπονητών Γ ́ Κατηγορίας στα Ολυμπιακά αθλήματα: Κολύμβησης, Υδατοσφαίρισης, Συγχρονισμένης (Καλλιτεχνικής) Κολύμβησης, Καταδύσεων και το μη Ολυμπιακό άθλημα της Τεχνικής Κολύμβησης, στην Αθήνα. (Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/463011/24203/3900/3105 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3983/15.11.2017)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Ιδρύεται Ενιαία Σχολή Προπονητών Γ ́ Κατηγορίας, για τα Ολυμπιακά αθλήματα: Κολύμβησης, Υδατοσφαίρισης, Συγχρονισμένης (Καλλιτεχνικής) Κολύμβησης, Καταδύσεων και το μη Ολυμπιακό άθλημα της Τεχνικής Κολύμβησης, η οποία θα λειτουργήσει στην Αθήνα στο διάστημα από 01-12-2017 έως 30-11-2018 με σύνολο εκπαιδευτικών ωρών κατά ελάχιστο όπως ορίζεται από τον παρακάτω πίνακα για το κάθε άθλημα.

Επίπεδο Διδακτικές ώρες Διπλωματική εργασία / άλλες εργασίες Πρακτική άσκηση Διάρκεια λειτουργίας της σχολής (ελάχιστη) Συνολική διάρκεια ωρών
Γ 300 (270) (30) 50 6 μήνες 350

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:1. Αίτηση ενδιαφερομένου.
2. Ιατρική βεβαίωση υγείας και αρτιμέλειας.
3. Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής τουλάχιστον.
3. Απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου ή άλλης ισότιμης Σχολής (με βάση τα όσα προβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας – βεβαίωση περί ισοτιμίας).
4. Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 ν. 1599/1986) «περί μη άσκησης ποινικής δίωξης και περί μη παραπομπής σε ποινική δίκη».
5. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (δύο όψεις) ή διαβατηρίου.
6. Άλλα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις προϋποθέσεις συμμετοχής – γενικά και ειδικά προσόντα συμμετοχής:
– Βεβαίωση αθλητικής εμπειρίας από την Ομοσπονδία.
7. Για πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ απαιτούνται:
– Πτυχίο-Ειδικότητα.
– Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και αναλυτική βαθμολογία.
8. Για απόφοιτους ΑΕΙ-ΤΕΙ απαιτούνται:
– Πτυχίο.
– Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και αναλυτική βαθμολογία (για την περίπτωση ‘μεταφοράς’ μαθημάτων).
9. Άδεια άσκησης επαγγέλματος σε ένα από τα Ολυμπιακά Αθλήματα της ΚΟΕ (βλ. άρθρο 6, Προϋποθέσεις συμμετοχής για τη Συγχρονισμένη (Καλλιτεχνική) κολύμβηση και Τεχνική κολύμβηση.) (Σημείωση: Για πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ δεν απαιτείται η προσκόμιση απολυτηρίου Λυκείου).

Το Τμήμα Επαγγελμάτων Αθλητισμού και Σχολών Προπονητών της Γ.Γ.Α. θα αναζητήσει αυτεπάγγελτα την ποινική κατάσταση του υποψηφίου από την αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Η αίτηση με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά (γίνονται δεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα), κατατίθενται τουλάχιστον ΣΑΡΑΝΤΑ (40) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της σχολής, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού – Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. 15180 ΜΑΡΟΥΣΙ.

Δείτε αναλυτικά το κείμενο της Υπουργικής Απόφασης (Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/463011/24203/3900/3105 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3983/15.11.2017)