Αυτεπάγγελτη αναζήτηση αντιγράφου ποινικού μητρώου

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ν. 3242/04 (ΦΕΚ 102/Α/24-5-2004), εκδόθηκε η υπ αριθμ. 2458/2005 κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και του Υπουργού Δικαιοσύνης, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 267/Β/1-3-2005.

Σύμφωνα με την ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) τα αντίγραφα ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης, ως δικαιολογητικά έκδοσης διοικητικών πράξεων, αναζητούνται αυτεπάγγελτα από την αρμόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία και αντικαθίστανται με καταφατική ή αρνητική δήλωση, που διατυπώνεται από το Εθνικό Ποινικό Μητρώο (ncris.gov.gr)

Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση του αντιγράφου ποινικού μητρώου και η αντικατάστασή του με καταφατική ή αρνητική απάντηση, σημαίνει ότι η αρμόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης Υπηρεσία δεν αναζητά πλέον τον φυσικό τύπο του αντιγράφου ποινικού μητρώου, αλλά απευθύνει ερώτημα προς το Εθνικό Ποινικό Μητρώο (ncris.gov.gr) σχετικά με το κατά πόσο υπάρχει ή όχι κώλυμα στο πρόσωπο του συγκεκριμένου πολίτη, για την έκδοση της διοικητικής πράξης, με βάση συγκεκριμένες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, Νόμων, ή Προεδρικών Διαταγμάτων, των οποίων η παράβαση, συνιστά κώλυμα για την έκδοσή της.

Είναι σαφές, σύμφωνα με τα παραπάνω, ότι το αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης δεν υποβάλλεται εφεξής ως απαιτούμενο δικαιολογητικό από τον πολίτη, συνημμένα με την αίτησή του, αλλά αναζητείται από την υπηρεσία,  η οποία είναι αρμόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης.

Για την χορήγηση αντιγράφου Ποινικού Μητρώου η αίτηση υποβάλλεται στο Εθνικό Ποινικό Μητρώο (ncris.gov.gr)

Με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης  (ncris.gov.grείναι συνδεδεμένα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε όλη την Ελλάδα, παρέχοντας τη δυνατότητα στους πολίτες που καθημερινά αιτούνται αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γρήγορης, αποτελεσματικής και φιλικής εξυπηρέτησηςΣε ποιες περιπτώσεις τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, εξακολουθούν να αναζητούν και οι υπηρεσίες Ποινικού Μητρώου των Εισαγγελιών, να εκδίδουν, αντίγραφα ποινικών μητρώων.

Υπενθυμίζουμε ότι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, εξακολουθούν να αναζητούν και οι υπηρεσίες Ποινικού Μητρώου των Εισαγγελιών, να εκδίδουν, αντίγραφα ποινικών μητρώων μόνο όταν ο ενδιαφερόμενος πολίτης τα αναζητά προκειμένου να τα υποβάλλει σε φορείς οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω απόφασης (π.χ. στον ιδιωτικό τομέα).

Επίσης, επισημαίνουμε ότι:

  • οι αρμόδιες υπηρεσίες Ποινικών Μητρώων των Εισαγγελιών, καθώς και του Αυτοτελούς Τμήματος Ποινικού Μητρώου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αφενός να εκδίδουν και να χορηγούν ΑΜΕΣΑ τα αντίγραφα Ποινικού Μητρώου στους ενδιαφερόμενους μετά από σχετική αίτησή τους, εφόσον πρόκειται αυτά να χρησιμοποιηθούν για την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς για προμήθειες αγαθών από το Δημόσιο ή γενικά για σύναψη συμβάσεων με το Δημόσιο, μέχρι την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Κ.Π.Δ.), που προωθείται.
  • τα ΚΕΠ, να παραλαμβάνουν αιτήσεις των πολιτών για την χορήγηση των πιστοποιητικών αυτών, και να προβαίνουν στη διεκπεραίωσή τους, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τον ίδιο λόγο, όπως αναφέρεται παραπάνω.

Σχετικά:

Ποινικό Μητρώο. Ποινές που εγγράφονται και ποιες από αυτές «διαγράφονται»

Σε λειτουργία το Εθνικό Ποινικό Μητρώο

Από τα ΚΕΠ το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

Το Ποινικό Μητρώο των προσώπων που γεννήθηκαν στην αλλοδαπή ή εκείνων που ο τόπος γέννησης δεν μπορεί να εξακριβωθεί

Για την τήρηση του Ποινικού Μητρώου συνιστάται στην αρμόδια Εισαγγελία, ιδιαίτερο Τμήμα Ποινικού Μητρώο