Ποινικό Μητρώο για Γενική ή Δικαστική Χρήση

Ποινικό Μητρώο για Γενική ή Δικαστική Χρήση

Για την χορήγηση αντιγράφου Ποινικού Μητρώου η αίτηση υποβάλλεται στο Εθνικό Ποινικό Μητρώο (ncris.gov.gr)

Με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι συνδεδεμένα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε όλη την Ελλάδα, παρέχοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να αιτούνται αντίγραφο Ποινικού Μητρώου και μέσω των ΚΕΠΜετά την λειτουργία του Εθνικού Ποινικού Μητρώου το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου εκδίδεται εντός 2 έως 3 εργασίμων ημερών

Από τα ΚΕΠ το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 35/2015 – ΦΕΚ A 56 – 11.06.2015
Oργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών Ποινικού Μητρώου.

Κεφάλαιο Α΄
Υπηρεσίες Ποινικού Μητρώου.
Άρθρο 1
Υπηρεσίες τήρησης του Ποινικού Μητρώου.
1. Το Ποινικό Μητρώο των προσώπων που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα τηρείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, του τόπου γέννησής τους. Το Ποινικό Μητρώο των προσώπων που γεννήθηκαν στην αλλοδαπή ή εκείνων που ο τόπος γέννησης δεν μπορεί να εξακριβωθεί, τηρείται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

2. Για την τήρηση του Ποινικού Μητρώου συνιστάται στην αρμόδια Εισαγγελία, ιδιαίτερο Τμήμα Ποινικού Μητρώου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, όπου δεν υπάρχει τέτοιο Τμήμα. Βάσει των ίδιων διατάξεων είναι δυνατή και η σύσταση ιδιαίτερου Τμήματος καταχώρησης σε κάθε Πρωτοδικείο.

3. Αρμόδιο για την τήρηση του Ποινικού Μητρώου στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι το Τμήμα Ποινικού Μητρώου και Απονομής Χάριτος βάσει του ισχύοντος Οργανισμού του (Λεωφόρος Μεσογείων 96 Αθήνα 11527 210-7767046, 7767182, 7767186 210-7767514, 7767024, 7767181 [email protected])

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Τύπος αντιγράφων Ποινικού Μητρώου.
Άρθρο 7
1. Η έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γίνεται από τις υπηρεσίες τήρησης του άρθρου 1 και η σχετική εκτύπωση γίνεται σε έντυπο όπως αυτό εμφανίζεται στο προσαρτώμενο Παράρτημα (ΙΙ) – τύπος αντιγράφου (υπόδειγμα). Η αίτηση για έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου αποτυπώνεται στο προσαρτώμενο Παράρτημα (ΙΙΙ).

Για το κύρος του αντιγράφου Ποινικού Μητρώου αρκεί η εκτύπωσή του από πιστοποιημένο χρήστη του ΟΠΣ του Εθνικού Ποινικού Μητρώου. Η γνησιότητα κάθε αντιγράφου Ποινικού Μητρώου επιβεβαιώνεται με αντιπαραβολή του «κωδικάριθμου επιβεβαίωσης», του αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας έκδοσης με τα αντίστοιχα που μπορούν να βρεθούν στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Ποινικού Μητρώου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ncris.gov.gr και ειδικότερα στην «υπηρεσία επαλήθευσης Αντιγράφων Ποινικού Μητρώου (ΑΠΜ

Οδηγίες Συμπλήρωσης Αίτησης για Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου 

 1. Συμπληρώστε την Εισαγγελία προς την οποία απευθύνεται η Αίτηση για Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.
 2. Επώνυμο και Όνομα προσώπου για το οποίο ισχύει η αίτηση αντιγράφου. Προκειμένου για αλλοδαπούς θα
  αναγράφονται με Λατινικούς χαρακτήρες.
 3. Τυχόν Ξευδώνυμα του προσώπου για το οποίο ισχύει η αίτηση αντιγράφου.
 4. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αν υπάρχει.
 5. Επώνυμο και Όνομα του Πατέρα του προσώπου για το οποίο ισχύει η αίτηση αντιγράφου. Προκειμένου για αλλοδαπούς
  θα αναγράφονται με Λατινικούς χαρακτήρες.
 6. Επώνυμο και Όνομα της Μητέρας του προσώπου για το οποίο ισχύει η αίτηση αντιγράφου. Προκειμένου για αλλοδαπούς
  θα αναγράφονται με Λατινικούς χαρακτήρες.
 7. Επώνυμο και Όνομα του Συζύγου του προσώπου για το οποίο ισχύει η αίτηση αντιγράφου. Πρέπει να συμπληρώνεται
  μόνο σε αιτήσεις που αφορούν σε Γυναίκες. Προκειμένου για αλλοδαπούς θα αναγράφονται με Λατινικούς χαρακτήρες
 8. Ημερομηνία Γέννησης σε μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ. Όπου ΗΗ η ημέρα (01 – 31), ΜΜ ο μήνας (01 – 12) και ΕΕΕΕ το έτος (4
  ψηφία) γέννησης του προσώπου.
 9. Χώρα γέννησης του προσώπου.
 10. Περιφερειακή ενότητα γέννησης. Η έννοια της περιφερειακής ενότητας συμπίπτει με την Νομαρχία.
 11. Δήμος (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης) γέννησης όπως αναγράφεται στην Αστυνομική ταυτότητα.
 12. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου του προσώπου.
 13. Φύλλο. Σημειώστε με ένα Χ στο αντίστοιχο πλαίσιο () δίπλα στο Άνδρας ή Γυναίκα.
 14. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας Αριθμός. Συμπληρώστε τον αριθμό όπως αναγράφεται στην μπροστινή πλευρά της
  ταυτότητας.
 15. Αρχή Έκδοσης όπως αναγράφεται στην πίσω πλευρά στο κάτω μέρος της ταυτότητας.
 16. Η Ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας. Σε μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ. Όπου ΗΗ η ημέρα (01 – 31), ΜΜ
  ο μήνας (01 – 12) και ΕΕΕΕ το έτος (4 ψηφία).
 17. Διαβατήριο Αριθμός.
 18. Χώρα Έκδοσης του Διαβατηρίου.
 19. Η Ημερομηνία έκδοσης του Διαβτηρίου. Σε μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ. Όπου ΗΗ η ημέρα (01 – 31), ΜΜ ο μήνας (01 – 12) και
  ΕΕΕΕ το έτος (4 ψηφία).
 20. Άδεια Παραμονής Αριθμός.
 21. Το έτος έκδοσης της Άδειας Παραμονής.
 22. Η Ημερομηνία λήξης της Άδειας Παραμονής. Σε μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ. Όπου ΗΗ η ημέρα (01 – 31), ΜΜ ο μήνας (01 – 12)
  και ΕΕΕΕ το έτος (4 ψηφία).
 23. Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς Αριθμός.
 24. Το έτος έκδοσης του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς.
 25. Η Ημερομηνία λήξης του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς. Σε μορφή ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ. Όπου ΗΗ η ημέρα (01 – 31),
  ΜΜ ο μήνας (01 – 12) και ΕΕΕΕ το έτος (4 ψηφία).
 26. Τυχόν επιπλέον Ιθαγένεια που έχει το πρόσωπο για το οποίο ισχύει η αίτηση αντιγράφου εκτός αυτής που προκύπτει από
  τη χώρα γέννησης.
 27. Είδος Αντιγράφου. Σημειώστε με ένα Χ στο αντίστοιχο πλαίσιο () δίπλα στο Γενικής Χρήσης ή Δικαστικής Χρήσης.
 28. Αντίγραφα. Συμπληρώστε το αριθμό των αντιγράφων που επιθυμείται. Συμπληρώστε μόνο αν θέλετε πάνω από ένα
  αντίγραφο.
 29. Λόγος έκδοσης. Όπως αναγράφεται ο κωδικός λόγου έκδοσης όπως εμφανίζεται στο ειδικό κωδικολόγιο «Λόγοι Έκδοσης
  Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου».
 30. Περιγραφή Λόγου Έκδοσης. Όπως αναγράφεται ο κωδικός λόγου έκδοσης όπως εμφανίζεται στο ειδικό κωδικολόγιο
  «Λόγοι Έκδοσης Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου».Κωδικολόγιο:Λόγοι Έκδοσης Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου

ΚωδικόςΠεριγραφή

 1. Αίτημα για ποινική διαδικασία
 2. Αίτημα για δίκη
 3. Αίτημα για εκτέλεση της καταδίκης
 4. Αίτημα για μη ποινική διαδικασία από αρμόδια διοικητική αρχή
 5. Αίτημα για απόκτηση άδειας οπλοφορίας
 6. Αίτημα για απόκτηση κυνηγετικής άδειας
 7. Αίτημα για απόκτηση αλιευτικής άδειας
 8. Αίτημα για απόκτηση βίζας
 9. Αίτημα για απόκτηση άδειας οδήγησης
 10. Αίτημα για αλλαγή ιθαγένειας
 11. Αίτημα για απόκτηση άδειας χρήσης εκρηκτικών
 12. Αίτημα για απόκτησης άδειας ιδιωτικού ερευνητή
 13. Αίτημα για απόκτηση άδειας για διεύθυνση ή ίδρυση ιδιωτικού πανεπιστημίου
 14. Αίτημα για απόκτηση άδειας μεσιτείας
 15. Αίτημα για απόκτηση άδειας ασφαλιστικού πράκτορα ή μεσίτη σε ασφάλειες
 16. Αίτημα για απόκτηση άδειας συνηγόρου
 17. Αίτημα για απόκτηση άδειας δικηγόρου
 18. Αίτημα για απόκτηση άδειας ιπτάμενου
 19. Αίτημα για απόκτηση άδειας εισαγωγών και εξαγωγών φυτών και ζώων υπό προστασία
 20. Αίτημα για απόκτηση άδειας εκπαιδευτή οδηγών
 21. Αίτημα για απόκτηση άδειας εξεταστή οδηγών
 22. Αίτημα για απόκτηση άδειας παροχής υπηρεσιών σε σχέση με προϊόντα απαλλασσόμενα από φορολογία
 23. Αίτημα για απόκτηση άδειας εκπαιδευτή στην ασφάλεια πολιτικής αεροπορίας
 24. Αίτημα για εξακρίβωση απασχόλησης
 25. Αίτημα για εργασία σχετιζόμενη με παιδιά
 26. Αίτημα για εργασία σχετιζόμενο με ΑΜΕΑ
 27. Αίτημα για εργασία στον δημόσιο τομέα
 28. Αίτημα για εργασία στην αστυνομία ή σε αρχές επιβολής του νόμου
 29. Αίτημα για εργασία σε αρχές αεροδρομίου
 30. Αίτημα για εργασία σε υπηρεσίες ασφαλείας (ιδιωτικός τομέας)
 31. Αίτημα για απόκτηση άδειας εργασίας ή ενασχόλησης με εμπιστευτικές πληροφορίες
 32. Αίτημα για απόκτηση άδειας εξάσκησης προστασίας προσώπων ή περιουσιών με ή χωρίς οπλοφορία
 33. Αίτηση για εργασία ως δάσκαλος
 34. Αίτηση για εργασία ως πανεπιστημιακός καθηγητής
 35. Αίτηση για εργασία ως επαγγελματίας στρατιώτης
 36. Αίτημα για εργασία για την θέση του φύλακα σε εθνικό πάρκο
 37. Αίτημα για εργασία ως επαγγελματίας οδηγός ή οδηγός ταξί
 38. Αίτημα για εργασία ως επαγγελματίας ατζέντης ή σύμβουλος καριέρας
 39. Αίτημα για μη ποινική διαδικασία από τον ενδιαφερόμενο για πληροφορίες σχετικά με το ποινικό του μητρώο
 40. Αίτημα απόκτησης άδειας υποψηφιότητας σε εκλογές

 

Αίτηση στο Εθνικό Ποινικό Μητρώο (ncris.gov.gr)

 

Σχετικά:

Ποινικό Μητρώο. Ποινές που εγγράφονται και ποιες από αυτές «διαγράφονται»

Σε λειτουργία το Εθνικό Ποινικό Μητρώο

Το Ποινικό Μητρώο των προσώπων που γεννήθηκαν στην αλλοδαπή ή εκείνων που ο τόπος γέννησης δεν μπορεί να εξακριβωθεί

Για την τήρηση του Ποινικού Μητρώου συνιστάται στην αρμόδια Εισαγγελία, ιδιαίτερο Τμήμα Ποινικού Μητρώο