Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι έχουν αρμοδιότητα για θεώρηση γνησίου υπογραφής

Οι Δικηγορικοί Σύλλογοι έχουν αρμοδιότητα για θεώρηση γνησίου υπογραφής

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ως ΝΠΔΔ έχει την αρμοδιότητα να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής των ενδιαφερομένων και οι διοικητικές Αρχές, επομένως και οι ΔΟΥ, οφείλουν να αποδέχονται τις εξουσιοδοτήσεις, στις οποίες το γνήσιο της υπογραφής των νόμιμα εξουσιοδοτούντων έχει βεβαιωθεί από τα αρμόδια όργανα αυτούΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ’
Ταχ. Δ/νση :Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Αικατερίνη Μπάκα
Τηλέφωνο : 210-32.22.516
Fax : 210-32.30.829

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015
Αρ. Πρωτ: Δ. ΟΡΓ. Δ 1023235 ΕΞ 2015

ΘΕΜΑ: «Παρέχονται διευκρινίσεις».

1. Σχετικά με το αριθ. Δ.ΕΙΣΠΡ. Α 1019871 ΕΞ 2015/11.2.2015 έγγραφο σας, με το οποίο μας διαβιβάσατε την αριθ.585/5.12.2014 επιστολή της Γενικής Γραμματέως του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (Δ.Σ.Α.) προς τον Υπουργό Οικονομικών και την επισυναπτόμενη σε αυτή από 5.11.2014 επιστολή διαμαρτυρίας του κ. ….. προς τον Πρόεδρο του ΔΣΑ, τα οποία παραλάβαμε στις 19.2.2015, κατά τον τομέα αρμοδιότητας μας και με την επιφύλαξη των τυχόν ειδικότερων διατάξεων που ρυθμίζουν την συγκεκριμένη περίπτωση χορήγησης πιστοποιητικού (αποδεικτικού ενημερότητας), καθώς και ότι η Διεύθυνσή μας δεν είναι αρμόδια να κρίνει τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, επισημαίνουμε ότι:

α) Σύμφωνα με το αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 15/32882/18.12.2007 έγγραφο της Δ/νσης Σχέσεων Κράτους-Πολίτη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης και Διαδικασιών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκδόθηκε ύστερα από σχετικό ερώτημά μας, «τρίτα πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και να παραλαμβάνουν τελικές πράξεις, αντί των άμεσα ενδιαφερομένων, μόνο όταν φέρουν τη νόμιμη, για το σκοπό αυτό, εξουσιοδότηση, στην οποία έχει βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής του άμεσα ενδιαφερομένου, από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή, κατά τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας».β) Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3345/2005 (Α’ 138) «Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του ενδιαφερομένου γίνεται, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή, ή τα ΚΕΠ, βάσει του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3».

γ) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2690/1999, όπως ισχύει, «οι διατάξεις του Κώδικα αυτού εφαρμόζονται στο Δημόσιο, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και στα άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις».

δ) Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, όπως και οι υπόλοιποι δικηγορικοί σύλλογοι, είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (νπδδ) και στο «Μητρώο Υπηρεσιών και Φορέων της Ελληνικής Διοίκησης», είναι καταχωρημένοι στην κατηγορία «Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου», εντός του δημόσιου τομέα, του τομέα Δικαιοσύνης.

2. Από τα προαναφερθέντα συνάγεται ότι ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, ως ΝΠΔΔ έχει την αρμοδιότητα να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής των ενδιαφερομένων και οι διοικητικές Αρχές, επομένως και οι ΔΟΥ, οφείλουν να αποδέχονται τις εξουσιοδοτήσεις, στις οποίες το γνήσιο της υπογραφής των νόμιμα εξουσιοδοτούντων έχει βεβαιωθεί από τα αρμόδια όργανα αυτού.

3. Ενόψει των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, στον οποίο αποστέλλεται το παρόν, υπομνήσει στους υπαλλήλους αυτής, την υποχρέωσή τους να αποδέχονται τις εξουσιοδοτήσεις που έχουν καταρτιστεί κατά τα ανωτέρω, για την ορθή εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΕΓΑΚΗ, ΠΕ/Β’