Ποινικό Μητρώο Αλλοδαπών

Ποινικό Μητρώο Αλλοδαπών

Η αίτηση υποβάλλεται στο Εθνικό Ποινικό Μητρώο (ncris.gov.gr)

Με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Εθνικού Ποινικού Μητρώου του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι συνδεδεμένα τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε όλη την Ελλάδα, παρέχοντας τη δυνατότητα στους πολίτες που καθημερινά αιτούνται αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γρήγορης, αποτελεσματικής και φιλικής εξυπηρέτησης

Μετά την λειτουργία του Εθνικού Ποινικού Μητρώου το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου εκδίδεται εντός 2 έως 3 εργασίμων ημερών

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 35/2015 – ΦΕΚ A 56 – 11.06.2015
Oργάνωση και λειτουργία υπηρεσιών Ποινικού Μητρώου.

Κεφάλαιο Α΄
Υπηρεσίες Ποινικού Μητρώου.
Άρθρο 1
Υπηρεσίες τήρησης του Ποινικού Μητρώου.
1. Το Ποινικό Μητρώο των προσώπων που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα τηρείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, του τόπου γέννησής τους. Το Ποινικό Μητρώο των προσώπων που γεννήθηκαν στην αλλοδαπή ή εκείνων που ο τόπος γέννησης δεν μπορεί να εξακριβωθεί, τηρείται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

2. Για την τήρηση του Ποινικού Μητρώου συνιστάται στην αρμόδια Εισαγγελία, ιδιαίτερο Τμήμα Ποινικού Μητρώου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, όπου δεν υπάρχει τέτοιο Τμήμα. Βάσει των ίδιων διατάξεων είναι δυνατή και η σύσταση ιδιαίτερου Τμήματος καταχώρησης σε κάθε Πρωτοδικείο.

3. Αρμόδιο για την τήρηση του Ποινικού Μητρώου στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, είναι το Τμήμα Ποινικού Μητρώου και Απονομής Χάριτος βάσει του ισχύοντος Οργανισμού του (Λεωφόρος Μεσογείων 96 Αθήνα 11527 210-7767046, 7767182, 7767186 210-7767514, 7767024, 7767181 [email protected])

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Τύπος αντιγράφων Ποινικού Μητρώου.
Άρθρο 7
1. Η έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γίνεται από τις υπηρεσίες τήρησης του άρθρου 1 και η σχετική εκτύπωση γίνεται σε έντυπο όπως αυτό εμφανίζεται στο προσαρτώμενο Παράρτημα (ΙΙ) – τύπος αντιγράφου (υπόδειγμα). Η αίτηση για έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου αποτυπώνεται στο προσαρτώμενο Παράρτημα (ΙΙΙ).

Για το κύρος του αντιγράφου Ποινικού Μητρώου αρκεί η εκτύπωσή του από πιστοποιημένο χρήστη του ΟΠΣ του Εθνικού Ποινικού Μητρώου. Η γνησιότητα κάθε αντιγράφου Ποινικού Μητρώου επιβεβαιώνεται με αντιπαραβολή του «κωδικάριθμου επιβεβαίωσης», του αριθμού πρωτοκόλλου και της ημερομηνίας έκδοσης με τα αντίστοιχα που μπορούν να βρεθούν στη διαδικτυακή πύλη του Εθνικού Ποινικού Μητρώου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ncris.gov.gr και ειδικότερα στην «υπηρεσία επαλήθευσης Αντιγράφων Ποινικού Μητρώου (ΑΠΜ

Σχετικά:

Ποινικό Μητρώο. Ποινές που εγγράφονται και ποιες από αυτές «διαγράφονται»

Σε λειτουργία το Εθνικό Ποινικό Μητρώο

Από τα ΚΕΠ το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

Για την τήρηση του Ποινικού Μητρώου συνιστάται στην αρμόδια Εισαγγελία, ιδιαίτερο Τμήμα Ποινικού Μητρώο