Καθορισμός τέλους για την άδεια διαμονής

Αριθμ. 21929/14 – ΦΕΚ Β 1217 – 13.05.2014

Καθορισμός τέλους που αντιστοιχεί στο κόστος προμήθειας, εκτύπωσης, ασφαλούς διακίνησης και διαχείρισης της άδειας διαμονής ενιαίου τύπου πολιτών τρίτων χωρών που εκδίδεται με τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Καθορισμός τέλους
1. Καθορίζουμε τέλος, το οποίο καταβάλλεται από τους πολίτες τρίτης χώρας κατά την παραλαβή της άδειας διαμονής τους, εφόσον αυτή έχει τη μορφή του αυτοτελούς εγγράφου, ανεξάρτητα από την ειδικότερη κατηγορία και τη διάρκεια αυτής, αντιστοιχεί δε στο κόστος προμήθειας, εκτύπωσης, ασφαλούς διακίνησης και διαχείρισης της κάρτας, καθώς και κάθε άλλης σχετικής δαπάνης.

2. Το τέλος της προηγουμένης παραγράφου είναι ανεξάρτητο από τα παράβολα που προβλέπονται από την εκάστοτε υφιστάμενη μεταναστευτική νομοθεσία και καταβάλλεται ακόμα και αν ο ενδιαφερόμενος απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής παράβολου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Ορίζουμε το ύψος του τέλους που αντιστοιχεί σε κάθε άδεια διαμονής στο ποσό των δεκαέξι ευρώ (16 €). Το καταβαλλόμενο τέλος αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και εγγράφεται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων ΚΑΕ 1259.

Άρθρο 2
Διαδικασία είσπραξης
1. Το τέλος εισπράττεται με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού παράβολου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμό ΠΟΛ 1163/3.7.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού παράβολου».

2. Ο ενδιαφερόμενος αφού καταβάλει το αντίστοιχο τέλος με τους τρόπους που ορίζονται στην ανωτέρω απόφαση, καταθέτει στην αρμόδια για την υποδοχή του αιτήματος υπηρεσία (Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών ή Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης) το e-παράβολο.

3. Η πληρωμή του τέλους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή της άδειας διαμονής ενώ εάν το σχετικό αίτημα για χορήγηση ή ανανέωση της άδειας διαμονής απορριφθεί, ο ενδιαφερόμενος δεν υπόκειται στην υποχρέωση καταβολής του.

4. Αν για οποιονδήποτε λόγο το τέλος καταβληθεί σε προγενέστερο χρόνο και το αίτημα απορριφθεί, αυτό επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν, εάν ζητηθεί εγγράφως το αργότερο μέχρι την ημερομηνία επίδοσης της σχετικής απορριπτικής απόφασης.

Άρθρο 3
Μεταβατική διάταξη
Μέχρι την έναρξη της είσπραξης των παράβολων και τελών με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού παράβολου κατά τα οριζόμενα στην απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1163/3.7.2013, το τέλος του άρθρου 1 της παρούσας εισπράττεται με την έκδοση αποδεικτικού διπλοτύπου τύπου Β΄ από την αρμόδια για την παραλαβή της αίτησης υπηρεσία.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4018/2011.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Απριλίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝAΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Διατάξεις (Έχοντας υπόψη:)
1. Τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 4018/2011 (Α΄ 215) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών», όπως αντικαταστάθηκε από το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 4147/2013 (Α΄ 98) [Κύρωση της από 31.12.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας» και άλλες διατάξεις].
2. Τις διατάξεις του Κανονισμού 1030/2002/ΕΚ (L 157/1, από 15.6.2002) του Συμβουλίου «για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών», όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 380/2008/ΕΚ (L 115/1, από 29.4.2008).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
4. Την με αριθμό 23959/23.5.2013 (Β΄ 1321) απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Έκδοση αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου. Καθορισμός των στοιχείων ενδείξεων και πληροφοριών, οι οποίες περιλαμβάνονται, δυνητικώς ή εναλλακτικώς, στην άδεια διαμονής, καθώς και προσδιορισμός των στοιχείων, ενδείξεων και πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην άδεια αυτή, προς εθνική χρήση».
5. Την με αριθμό 42267/16.9.2013 (Β΄ 2298) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Ανάθεση, στη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, της εκτύπωσης των αδειών διαμονής, οι οποίες εκδίδονται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας».
6. Την με αριθμό ΠΟΛ 1163/3.7.2013 (Β΄ 1675) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών «Όροι και διαδικασία είσπραξης – επιστροφής για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού παράβολου».
7. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9-7-12 (Β΄ 2105) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».
8. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας προκαλούνται έσοδα για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, το ύψος των οποίων εξαρτάται από τον αριθμό των υποβαλλόμενων ετησίως αιτήσεων για χορήγηση ή ανανέωση αδειών διαμονής και εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 4.000.000,00 € περίπου ετησίως, τα οποία θα εγγράφονται στον Κωδικό Αριθμό Εσόδων ΚΑΕ 3741 του Κρατικού Προϋπολογισμού. Το ποσό αυτό θα αναπληρώνει τις δαπάνες του Υπουργείου Εσωτερικών που καταβάλλονται ετησίως από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΚΑΕ 3299 του Ειδικού Φορέα 07-110 για την κάλυψη του κόστους προμήθειας, εκτύπωσης, ασφαλούς διακίνησης και διαχείρισης της κάρτας,