Ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων απολύμανσης μέσω ΚΕΠ

Ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων απολύμανσης

Λίστες επιχειρήσεων επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους.

Αριθμ. 323/4883 – ΦΕΚ Β 163 – 22.01.2015

Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους. Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ –
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΤΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας Επιχειρήσεων επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους.

Άρθρο 2
Διαδικασία για τη γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας Επιχείρησης επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους

1. Για τη γνωστοποίηση ίδρυσης και λειτουργίας Επιχείρησης επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους υποβάλλονται στην οικεία Περιφέρεια, σε ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) ή μέσω του ηλεκτρονικού ΕΚΕ (EUGO-ΕΡΜΗΣ) τα εξής:

α) Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερομένου με την οποία γνωστοποιείται η ίδρυση και λειτουργία Επιχείρησης επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους και δηλώνεται η συμμόρφωσή του με τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στο Παράρτημα (Μέρος Β) της παρούσας.

Η Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλει ο ενδιαφερόμενος συνοδεύεται υποχρεωτικά από το έντυπο του Μέρους Β΄ του Παραρτήματος.

Υπόδειγμα της ανωτέρω Υπεύθυνης Δήλωσης καθώς και των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας Επιχείρησης επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους περιλαμβάνονται στο Παράρτημα (Μέρος Α΄ και Β΄), το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

β) Παράβολο ύψους τριακοσίων πενήντα ευρώ (350.00 €) υπέρ του ελληνικού δημοσίου για την αρχική γνωστοποίηση και εκατόν εβδομήντα πέντε ευρώ (175 €) για συμπληρωματικές γνωστοποιήσεις.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής μέσω ΕΚΕ αποστέλλεται φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύεται από το ηλεκτρονικό ΕΚΕ (ERMIS-EUGO).

Η Επιχείρηση δύναται να εφαρμόζει καταπολεμήσεις εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους μόνο υπό την επίβλεψη υπεύθυνου επιστήμονα που έχει συμπεριληφθεί στην αρχική ή σε συμπληρωματική γνωστοποίηση.

Συμπληρωματική γνωστοποίηση θα πρέπει να υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος:

1. Πέντε έτη από τη λήξη της αρχικής γνωστοποίησης

2. Για κάθε τροποποίηση των στοιχείων της γνωστοποίησης, συμπεριλαμβανομένων της προσθήκης νέου ή της αντικατάστασης του υπεύθυνου επιστήμονα.

Σε περίπτωση αποχώρησης όλων των υπεύθυνων επιστημόνων της, η Επιχείρηση οφείλει να γνωστοποιήσει την προσθήκη νέου υπεύθυνου επιστήμονα στο προσωπικό της εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την αποχώρηση του τελευταίου υπεύθυνου επιστήμονα. Εάν παρέλθει το διάστημα των δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών η Επιχείρηση οφείλει να προβεί εκ νέου σε αρχική γνωστοποίηση.

Στην περίπτωση που ο γνωστοποιών είναι φυσικό πρόσωπο, επιδεικνύει στην οικεία Περιφέρεια ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ, ή αποστέλλει ηλεκτρονικά το φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας, ή άλλου εγγράφου όπως σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής, διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων (από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 25 του Ν. 3731/2008). Αν ο γνωστοποιών είναι αλλοδαπός – πολίτης κράτους μη μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιδεικνύει στην οικεία Περιφέρεια ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ, ή αποστέλλει ηλεκτρονικά φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας διαμονής που του επιτρέπει την άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας. Αν ο γνωστοποιών είναι ομογενής επιδεικνύει στην οικεία Περιφέρεια ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως ΕΚΕ, ή αποστέλλει ηλεκτρονικά φωτοαντίγραφο ειδικής ταυτότητας ομογενούς, ή προξενικής θεώρησης για επαναπατρισμό.

Στην περίπτωση που η ίδρυση και λειτουργία γνωστοποιείται από εταιρεία, ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτής με την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης και του παράβολου καταθέτει στην οικεία Περιφέρεια ή στο ΚΕΠ, που λειτουργεί ως ΕΚΕ ή αποστέλλει ηλεκτρονικά: i) πιστοποιητικό της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής ή δικαστικής αρχής περί μη λύσης και περί μη πτώχευσης της εταιρείας ii) βεβαίωση της αρμόδιας για την τήρηση του μητρώου διοικητικής αρχής περί της νομίμου εκπροσώπησης της εταιρείας.

2. Η οικεία Περιφέρεια, ή το ΚΕΠ, που λειτουργεί ως ΕΚΕ, με την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης γνωστοποίησης και του παραβόλου χορηγεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Επιχείρησης επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους. Στη βεβαίωση αυτή αναγράφεται, πέραν του ονοματεπωνύμου (για φυσικό πρόσωπο) ή της επωνυμίας της εταιρείας και ο διακριτικός τίτλος αυτής αν υφίσταται, καθώς και το ονοματεπώνυμο του νομίμου εκπροσώπου της (για νομικά πρόσωπα), με ευθύνη του ενδιαφερομένου, η ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας, καθώς και το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου επιστήμονα.

Η βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης επέχει θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για την επιχείρηση επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους. Η Περιφέρεια οφείλει να μη ζητά από τον ενδιαφερόμενο άλλα δικαιολογητικά πλέον της υπεύθυνης δήλωσης και του παραβόλου για τις δραστηριότητες του άρθρου 1.

3. Η Περιφέρεια κοινοποιεί το έντυπο της γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Επιχείρησης επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, εντός πέντε (5) ημερών, στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), καθώς και στην Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), η οποία διατηρεί στην ιστοσελίδα της λίστα από την καταχώρηση, στην οποία τεκμαίρεται η νόμιμη λειτουργία των επιχειρήσεων επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους. Οι ΔΑΟΚ προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων και η ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων, διενεργούν υποχρεωτικά δειγματοληπτικό έλεγχο σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του συνόλου των επιχειρήσεων επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, που ιδρύονται και λειτουργούν σύμφωνα με την παρούσα. Πέραν αυτών των δειγματοληπτικών ελέγχων από τις οικείες ΔΑΟΚ, η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ δύναται να διενεργεί και έκτακτους ελέγχους, προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων και η ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων.

4. Σε περίπτωση που κατά τον δειγματοληπτικό, ή τον έκτακτο έλεγχο διαπιστωθεί παράβαση η οποία δικαιολογεί την οριστική παύση της λειτουργίας μιας Επιχείρησης επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, η υπηρεσία που διενήργησε τον έλεγχο και διαπίστωσε την παράβαση, ενημερώνει σχετικά την άλλη υπηρεσία της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 3
Διαδικασία για τη γνωστοποίηση παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών αποκλειστικά σε χώρους ευθύνης δημοσίων φορέων.
1. Για τη γνωστοποίηση παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών αποκλειστικά σε χώρους ευθύνης του συγκεκριμένου δημόσιου φορέα υποβάλλεται στην ΔΑΟΚ της οικείας Περιφέρειας, το εξής:

Απόφαση αρμόδιου οργάνου διοίκησης του φορέα για την ανάθεση του έργου της επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, αποκλειστικά για τους χώρους ευθύνης του συγκεκριμένου δημόσιου φορέα, σε μόνιμους ή αορίστου χρόνου υπάλληλους του φορέα

2. Η ΔΑΟΚ, μετά από τον έλεγχο των στοιχείων, ενημερώνει την Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ, για να συμπεριλάβει το όνομα του δημόσιου φορέα και των οριζόμενων υπεύθυνων επιστημόνων στη λίστα με τις επιχειρήσεις επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών, με την ανάλογη επισήμανση ότι αφορά αποκλειστικά σε χώρους ευθύνης του φορέα.

Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις
Όσες αναγγελίες έναρξης έχουν κατατεθεί στην Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, αναρτώνται στη λίστα με τις επιχειρήσεις επαγγελματικής χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων με σκοπό την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους και η Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ είναι υπεύθυνη για τον δειγματοληπτικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων και η ακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων, όπως αυτός αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ. 3 της παρούσας. Η Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥΠΑΑΤ μεριμνά και για την μετάπτωση της προϋπάρχουσας στην ιστοσελίδα της, λίστας των επιχειρήσεων καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους, οι οποίες έχουν προβεί σε αναγγελία έναρξης σύμφωνα με τον Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ Α΄32).

Άρθρο 5
Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η αριθμ. 155511/15-4-2011 (ΦΕΚ 1308 Β΄/16.06.2011) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας ΥΠ.Α.Α.Τ.», ως προς τα οριζόμενα σε αυτήν για την «άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους» (άρθρο 1 περίπτωση ια), καθώς και το επισυναπτόμενο στην εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση ειδικό έντυπο Αίτησης-Υπεύθυνης δήλωσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως