Ίδρυση και λειτουργία νέου Κρατικού Αερολιμένα Πάρου

Αριθμ. Δ3/Α/16103/6063 – ΦΕΚ B 2277 – 22.07.2016

Ίδρυση και λειτουργία νέου Κρατικού Αερολιμένα Πάρου

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνεται η ίδρυση και λειτουργία νέου Κρατικού Αερολιμένα στη νήσο Πάρο, με το όνομα «Κρατικός Αερολιμένας Πάρου», για την εξυπηρέτηση τακτικών και μη τακτικών πτήσεων, καθώς και πτήσεων γενικής αεροπορίας.

2. Καθιερώνεται ως ΚΑΠΑ η σύντμηση του Αερολιμένα.

3. Ο Κρατικός Αερολιμένας Πάρου αποτελεί ανεξάρτητη μονάδα της ΥΠΑ, λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος και στελεχώνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που εφαρμόζεται στους λοιπούς κρατικούς Αερολιμένες στην ελληνική επικράτεια.

4. Το προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας το οποίο υπηρετεί στο Παντελαίειο Αεροδρόμιο Πάρου μεταφέρεται στον Κρατικό Αερολιμένα Πάρου με τις υφιστάμενες αρμοδιότητές του.

5. Ο Κρατικός Αερολιμένας Πάρου έχει τα ακόλουθα βασικά στοιχεία και χαρακτηριστικά:
α) Συντεταγμένες: Βορείου άκρου 37°01’37,81 ́ ́Β, 025°06’41,72 ́ ́Α. Νοτίου άκρου 37°00’53,18 ́ ́Β, 025°06’52,33 ́ ́Α
β) Σημείο αναφοράς αεροδρομίου: 37°01 ́15 ́ ́Β, 025°06’47 ́ ́Α
γ) Διαστάσεις λωρίδας διαδρόμου: Μήκος 1520 μ., πλάτος 150 μ.
δ) Διαστάσεις διαδρόμου: Μήκος 1400 μ., πλάτος 30 μ.
ε) Γεωγραφική διεύθυνση διαδρόμου: 169°12′-349°12′
στ) Επιφάνεια διαδρόμου: Άσφαλτος, με φέρουσα αντοχή PCN 49/F/B/Y/T.
ζ) Υψόμετρο από μέση στάθμη θάλασσας: 38 μ.
η) Κωδικός αναφοράς: 3C
ι) Είδος διαδρόμου: instrument non precision.
ια) Θέση κατωφλίων διαδρόμου: Το κατώφλι του διαδρόμου 17 ορίζεται στη φυσική αρχή του διαδρόμου.
Το κατώφλι του διαδρόμου 35 ορίζεται στη φυσική αρχή του διαδρόμου.
ιβ) Επιχειρησιακά δεδομένα διαδρόμου:
Διάδρομος 1 7: TORA = ASDA = LDA = 1400 μ.
ΤΟDΑ=1700μ
CWY=300X150μ
RΕSΑ=240Χ150μ
Διάδρομος 35: TORA = ASDA = LDA = 1400 μ.
ΤΟDΑ=1700μ
CWY=300Χ150μ
RΕSΑ=240Χ150μ
ιγ) Η κατηγορία πυρασφάλειας κατά ICAO Annex 14 είναι 6.

6. Η χρήση του αεροδρομίου πραγματοποιείται με τους κατωτέρω όρους και προϋποθέσεις:

α) Οι πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της οικείας νομοθεσίας σε συνάρτηση με την ευθύνη των χειριστών των αεροσκαφών που χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο, των επιδόσεων και των περιορισμών του αεροσκάφους ως προς τον τύπο και τα βάρη προσγείωσης-απογείωσης, όλων δε αυτών σε συσχετισμό με τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή,

β) Παράβαση των όρων και των περιορισμών των από τις οικείες διατάξεις καθοριζόμενων θεμάτων Αερολιμενικού, Τελωνειακού και Δασμολογικού Ελέγχου, Δημοσίας Ασφάλειας, Εθνικής Άμυνας και Εναέριας Κυκλοφορίας, καθώς και κάθε μη σύννομη χρησιμοποίηση του αεροδρομίου βαρύνει την εταιρεία ή τον χειριστή του αεροσκάφους κατά περίπτωση,

γ) Ειδικά μνημονεύεται ότι η πραγματοποίηση απευθείας πτήσεων προς και από τον αερολιμένα από και προς το εξωτερικό διέπεται από την εθνική νομοθεσία και το ενωσιακό κεκτημένο και υπόκειται στους αντίστοιχους ελέγχους.

7. Ισχύς της παρούσας απόφασης από την ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του Αερολιμένα (25 Ιουλίου 2016), η οποία θα γνωστοποιηθεί με σχετική αγγελία (ΝΟΤΑΜ).

8. Με την παρούσα απόφαση καταργείται η υπ’ αριθ. Β1/Β/1721/171/18-1-1989 απόφαση λειτουργίας του Παντελαίειου Αεροδρομίου Πάρου (ΦΕΚ Β/98/14-2-1989).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιουλίου 2016
Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ