Ίδρυση και λειτουργία των Ξενώνων Φιλοξενίας Νέων

Αριθμ. 26036 – ΦΕΚ B 3510 – 29.12.2014

Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία των Ξενώνων Φιλοξενίας Νέων.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμός
Οι Ξενώνες Φιλοξενίας Νέων (Youth Hostels) είναι κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της περίπτωσης γγ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014, τα οποία συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης ανά κλίνη με νέους έως 26 ετών καθώς και με κατόχους κάρτας που εκδίδεται από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ξενώνων Νεότητας (Hostelling International) ή αναγνωρισμένες εθνικές ενώσεις ξενώνων νεότητας.