Μέτρα για στρατιωτικό προσωπικό με κοινωνικά προβλήματα

Μέτρα για στρατιωτικό προσωπικό με κοινωνικά προβλήματα

Αριθμ. Φ. 400/27/290917/Σ. 4224 – ΦΕΚ B 2646 – 25.08.2016
Συγκρότηση της Διακλαδικής Επιτροπής Κοινωνικών Προβλημάτων (ΔΕΚΠ) των Ενόπλων Δυνάμεων, καθορισμός των αρμοδιοτήτων της και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.

Άρθρο 1
1. Συγκροτούμε τη Διακλαδική Επιτροπή Κοινωνικών Προβλημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΕΚΠ), με θητεία έως την 30 Απριλίου 2017, αποτελούμενη από τους:
α. Υποστράτηγο (ΔΒ) Παπαθεοδοσίου Ιωάννη του ΓΕΕΘΑ/ Ε’ ΚΛΑΔΟΣ ως Πρόεδρο.
β. Ταξίαρχο (ΜΧ) Ντόβα Χρήστο του ΓΕΕΘΑ/ Α6,
γ. Αρχιπλοίαρχο Κοντούλη Ιωάννη ΠΝ του ΓΕΕΘΑ/ Ε1,
δ. Ταξίαρχο (ΕΑ) Καραδήμα Γεώργιο του ΓΕΕΘΑ/ Δ2 και
ε. Πλοίαρχο (ΥΙ) Παπαευθυμίου Ιωάννη, Υποδιευθυντή του ΓΕΕΘΑ/ Γ6 (ΔΥΓ) ως μέλη.
στ. (1) Σμήναρχο (Δ) Σπύρου Ιωάννη του ΓΕΑ/ Β3, (2) Αντισυνταγματάρχη (ΠΖ) Χριστόπουλο Χρήστο του ΓΕΣ/ ΔΜΠ, (3) Αντιπλοίαρχο Γαβαλά Χαράλαμπο ΠΝ του ΓΕΝ/ Β3/ VI, (4) Αντισυνταγματάρχη (ΣΙ) Καρακατσανίδη Παύλο του ΓΕΕΘΑ/ Β6 (ΔΣΙ), (5) Ταγματάρχη (ΣΣΝΣ) Δημητρακόπουλο Γεώργιο του ΓΕΕΘΑ/ Β4 (ΔΣΣΝΣ) και (6) Ταγματάρχη (ΣΔΓ) Χρίτη Δέσποινα του ΓΕΕΘΑ/ Β5 (ΔΣΔΓ) ως μέλη και εισηγητές επί προσφυγών στελεχών που ανήκουν στον οικείο Κλάδο ή Κοινό Σώμα των ΕΔ.
2. Με διαταγή του ΓΕΕΘΑ/ Β1 να καθοριστεί ως Γραμματέας της Επιτροπής ένας κατώτερος αξιωματικός και ο αντικαταστάτης αυτού.

Άρθρο 2
1. Η παραπάνω επιτροπή εξετάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό προσφυγές στρατιωτικών, των οποίων τα αιτήματα για υπαγωγή σε μία εκ των κατηγοριών του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. Φ.400/32/82424/Σ.343/27-05-2011 απόφασης ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β’ 1139), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, απορρίφθηκαν από τα οικεία Γενικά Επιτελεία.
2. Η επιτροπή, για τη λήψη της απόφασης της, υποχρεούται να λάβει υπόψη της τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία προσκομίζονται για κάθε υπόθεση ξεχωριστά από τον αντίστοιχο εισηγητή.
Ειδικότερα, απαιτείται να προσκομίζουν αναλόγως της εξεταζόμενης υπόθεσης:
α. Γονείς Μονογονεϊκών Οικογενειών που ασκούν τη γονική μέριμνα ενός (1) τουλάχιστον ανήλικου τέκνου:
(1) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, εκδοθέν εντός του τελευταίου διμήνου από την υποβολή της προσφυγής του στρατιωτικού.
(2) Δικαστική Απόφαση, από την οποία προκύπτει η ανάθεση της γονικής μέριμνας.
β. Διαζευγμένοι γονείς που ασκούν την επιμέλεια ενός (1) τουλάχιστον ανήλικου τέκνου:
(1) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, εκδοθέν εντός του τελευταίου διμήνου από την υποβολή της προσφυγής του στρατιωτικού.
(2) Αμετάκλητη Δικαστική Απόφαση, από την οποία προκύπτει η ανάθεση της επιμέλειας.
γ. Γονείς Μονογονεϊκών Οικογενειών που ασκούν τη γονική μέριμνα ενός (1) τουλάχιστον τέκνου ΑΜΕΑ:
Όπως στην υποπαράγραφο 2 α του παρόντος άρθρου και επιπλέον τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 υποπαράγραφος β εδάφιο β της υπ’ αριθ. Φ.400/32/82424/Σ.343/27-05-2011 απόφασης ΥΕΘΑ (Β’ 1139), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει ή γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του άρθρου 6 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α ́115).
δ. Στρατιωτικοί που προστατεύουν ΑΜΕΑ (σύζυγο ή τέκνα):
Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, εκδοθέν εντός του τελευταίου διμήνου από την υποβολή της προσφυγής του στρατιωτικού και επιπλέον τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 υποπαράγραφος β εδάφιο β της υπ’ αριθ. Φ.400/32/82424/Σ.343/27-05-2011 απόφασης ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β’ 1139), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει ή γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) του άρθρου 6 του Ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α’ 115).
ε. Συζευγμένοι Πολύτεκνοι ή με ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο :
Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, εκδοθέν εντός του τελευταίου διμήνου από την υποβολή της προσφυγής του στρατιωτικού
στ. Στρατιωτικοί που υπόκεινται σε διαδικασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής :
(1) Βεβαίωση της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του άρθρου 16 του Ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α’ 17), όπου διεξάγεται η διαδικασία, στην οποία αναγράφεται ο αριθμός των προσπαθειών που έχουν πραγματοποιηθεί το ίδιο έτος, καθώς και η ημερομηνία έναρξης της φαρμακευτικής αγωγής της συγκεκριμένης προσπάθειας.
(2) Βεβαίωση της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του άρθρου 16 του Ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α’ 17), όπου διεξάγεται η διαδικασία, στην οποία αναφέρεται η ημερομηνία της λήψης ωαρίων και της εμβρυομεταφοράς.
3. Κατά τα λοιπά, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 έως και 15 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45), καθώς κι εκείνες των άρθρων 2 και 3 της υπ’ αριθ. Φ.400/32/82424/Σ.343/27-05-2011 απόφασης ΥΕΘΑ (ΦΕΚ Β’ 1139), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Αριθμ. Φ.400/1/80038/Σ.1 – ΦΕΚ B 30 – 18.01.2016
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Φ.400/32/82424/Σ.343/27−5−2011 (ΦΕΚ Β ́1139) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα»
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο Μόνο
1. Η υποπαράγραφος δ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 της υπ’ αρ. Φ.400/32/82424/Σ.343/27−5−2011 (Β ́1139) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας τροποποιείται ως εξής:
«δ. Στις περιπτώσεις που η σύζυγος του στρατιωτικού δεν εργάζεται, ο στρατιωτικός δικαιούται να κάνει χρήση ολόκληρης της άδειας ανατροφής
2. Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2016
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

————————-

Αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343 – ΦΕΚ Β 1139 – 03.06.2011

Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμοί
Με την παρούσα απόφαση:
α. Ως γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσοτέρων ανήλικων τέκνων.
β. Ως άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) ορίζονται τα άτομα που δε μπορούν να εξασφαλίσουν μόνα τους όλες ή ένα μέρος από τις ανάγκες μιας φυσιολογικής ατομικής και κοινωνικής ζωής, λόγω κάποιας εκ γενετής ή επίκτητης σωματικής, διανοητικής ή ψυχικής βλάβης και έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
Ο καθορισμός του ποσοστού αναπηρίας αποδεικνύεται με πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση των οικείων κατά Κλάδο Υγειονομικών Επιτροπών των Ενόπλων Δυνάμεων ή των οικείων πρωτοβάθμιων υγειονομικών επιτροπών ή με γνωμάτευση του Διευθυντή κλινικής νοσηλευτικού ιδρύματος του Ν.Δ. 2592/1953 (ΦΕΚ Α΄ 254) ή άλλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
γ. Ως στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) νοούνται:
1) Οι εν ενεργεία Αξιωματικοί (μόνιμοι, μόνιμοι εξ εφέδρων, έφεδροι εξ εφέδρων και κατ’ απονομή).
2) Οι εν ενεργεία Ανθυπασπιστές.
3) Οι εν ενεργεία Υπαξιωματικοί (μόνιμοι, μονιμοποιηθέντες εθελοντές ή έφεδροι Υπαξιωματικοί και μονιμοποιηθέντες Επαγγελματίες Οπλίτες).

Άρθρο 2
Εκτέλεση 24ωρων Υπηρεσιών – Συμμετοχή σε Ασκήσεις
1. Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών που ασκούν τη γονική μέριμνα ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου, εκτελούν μόνο υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση. Απαλλάσσονται, επίσης, από τη συμμετοχή τους στις ασκήσεις, εφόσον αυτό είναι δυνατόν εκ της φύσεως των καθηκόντων τους και της ασκήσεως.
2. Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών που ασκούν τη γονική μέριμνα ενός τουλάχιστον τέκνου ΑΜΕΑ απαλλάσσονται των υπηρεσιών και μετέχουν στις ασκήσεις μόνο εφόσον το επιθυμούν.
3. Για όσους στρατιωτικούς προστατεύουν ΑΜΕΑ ισχύουν τα παρακάτω:
α. Εφόσον έχουν σύζυγο ΑΜΕΑ απαλλάσσονται όλων των υπηρεσιών, καθώς επίσης και των ασκήσεων, εφόσον η απαλλαγή τους είναι δυνατή, ως εκ της φύσεως των καθηκόντων τους και της ασκήσεως. Σε περίπτωση εφαρμογής κυλιόμενου ωραρίου, έχουν δικαίωμα επιλογής του χρόνου εργασίας.
β. Εφόσον έχουν τέκνο ΑΜΕΑ, εκτελούν υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και, σε περίπτωση που δεν υφίστανται τέτοιες, απαλλάσσονται. Συμμετέχουν στις ασκήσεις μόνο εάν αυτό επιβάλλεται και είναι αναγκαίο, ως εκ της φύσεως των καθηκόντων τους και της ασκήσεως. Στην περίπτωση των συζευγμένων στρατιωτικών τα εν λόγω ευεργετήματα απολαμβάνει ο ένας εκ των δύο, κατά περίπτωση και κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης.
4. Σε περίπτωση συζευγμένων πολύτεκνων ή με ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο στρατιωτικών απαλλάσσεται των ασκήσεων ο ένας εκ των δύο, εφόσον αυτό είναι δυνατό εκ της φύσεως των καθηκόντων του και της ασκήσεως.
5. Συζευγμένοι στρατιωτικοί με ένα τουλάχιστον τέκνο ανήλικο εκτελούν 24ωρες υπηρεσίες, οι οποίες δεν συμπίπτουν, έως την ενηλικίωση όλων των τέκνων τους. Το παραπάνω εδάφιο εφαρμόζεται ανάλογα και για τους στρατιωτικούς που εκτελούν κυλιόμενο ωράριο.
6. Για τους στρατιωτικούς που υπόκεινται σε διαδικασία ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ισχύουν τα παρακάτω:
α. Με τη γνωστοποίηση στην υπηρεσία της έναρξης διαδικασίας ιατρικά υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, η ενδιαφερόμενη:
1) Απαλλάσσεται για είκοσι (20) ημέρες από υπηρεσίες και ασκήσεις από την έναρξη της φαρμακευτικής αγωγής μέχρι την ωοληψία.
2) Δικαιούται κατά την ημέρα της ωοληψίας ειδική άδεια απουσίας μίας (1) ημέρας, πέραν των προβλεπομένων.
3) Δικαιούται ειδική άδεια δεκαπέντε (15) ημερών από την εμβρυομεταφορά, πέραν των προβλεπομένων.
β. Στο άρρεν στρατιωτικό προσωπικό χορηγείται μία (1) ημέρα ειδική άδεια απουσίας κατά την ημέρα της ωοληψίας, καθώς και μία (1) ημέρα κατά την ημέρα εμβρυομεταφοράς της συζύγου του, πέραν των προβλεπομένων.
7. Για την υπαγωγή σε μία εκ των κατηγοριών των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 6 του παρόντος άρθρου, οι στρατιωτικοί υποβάλλουν αναφορά προς τη Μονάδα/Υπηρεσία που υπηρετούν, η οποία στη συνέχεια υποβάλλεται, με τη σχετική εισήγηση και τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά, στα οικεία Γενικά Επιτελεία (ΓΕ) για την έκδοση διαταγής. Η ένταξη στη κατηγορία της παραγράφου 5 του άρθρου 2 της παρούσας αποδεικνύεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης στη Μονάδα/Υπηρεσία που υπηρετούν.

Άρθρο 3
Προσφυγή του στρατιωτικού προσωπικού κατά της μη υπαγωγής του στην αντίστοιχη κατηγορία κοινωνικών προβλημάτων
1. Κατά της απόρριψης του αιτήματος υπαγωγής, σε μία εκ των κατηγοριών του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης, οι στρατιωτικοί δύνανται να ασκήσουν προσφυγή για την εξέταση του αιτήματος σε πρώτο και τελευταίο βαθμό, από την Διακλαδική Επιτροπή Κοινωνικών Προβλημάτων (ΔΕΚΠ) των ΕΔ. Η εν λόγω Επιτροπή αποτελείται από:
α. Έναν Υποστράτηγο ή αντίστοιχο, από το ΓΕΕΘΑ, ως πρόεδρο
β. Έναν Ταξίαρχο του ΣΞ από το ΓΕΕΘΑ,
γ. Έναν Αρχιπλοίαρχο του ΠΝ από το ΓΕΕΘΑ,
δ. Έναν Ταξίαρχο της ΠΑ από το ΓΕΕΘΑ,
ε. Τον εκάστοτε Υδντή του ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ, ως μέλη.
στ. Έναν Ανώτερο Αξκό του οικείου Κλάδου των ΕΔ ή του οικείου ΚΣ (Στρατολογικού-Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων, Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων, Στρατιωτικών Ιερέων), για την περίπτωση που ο προσφεύγων ανήκει σε αυτό, ως μέλος και εισηγητής.
ζ. Ως Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται με διαταγή του ΓΕΕΘΑ/Β1 ένας κατώτερος Αξκός και ο αντικαταστάτης αυτού.
2. Η Επιτροπή συνεδριάζει όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο, με μέριμνα του Προέδρου αυτής, σε αίθουσα του ΓΕΕΘΑ.
3. Η Επιτροπή για τη λήψη της απόφασής της είναι δυνατόν να ζητεί επιπλέον δικαιολογητικά και να καλεί τον ενδιαφερόμενο σε προφορική ακρόαση.
Επίσης δύναται να ζητήσει την προφορική ή γραπτή άποψη οιουδήποτε εμπειρογνώμονος.
4. Η Διακλαδική Επιτροπή Κοινωνικών Προβλημάτων συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κάθε Απρίλιο, με θητεία ενός (1) έτους.

Άρθρο 4
Μέριμνα υπέρ οικογενειών στρατιωτικού προσωπικού
Σε περίπτωση που εν ενεργεία στρατιωτικοί των ΕΔ, αποβιώσουν ή καταστούν ανάπηροι, ορίζεται, με μέριμνα του Διοικητή ή Διευθυντή της Υπηρεσίας τους, ένας Αξιωματικός ή Υπαξιωματικός ως υπεύθυνος για την άμεση συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών, προς διευκόλυνση των οικείων τους σε διαδικαστικά θέματα διοικητικής και οικονομικής φύσεως.

Άρθρο 5
Στέγαση στελεχών σε οικήματα των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων
1. Τα στελέχη, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσας, έχουν δικαίωμα προσωρινής στέγασης στα αντίστοιχα στρατιωτικά οικήματα των Κλάδων των ΕΔ, εφόσον δεν έχουν οι ίδιοι ή οι σύζυγοι τους την πλήρη κυριότητα κατοικίας στη φρουρά που είναι τα οικήματα και σε απόσταση μέχρι τριάντα (30) χιλιομέτρων από αυτά.
2. Κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας και ανεξαρτήτως μοριοδότησης, δικαιούνται στέγασης στα στρατιωτικά οικήματα των Κλάδων των ΕΔ οι παρακάτω κατηγορίες προσωπικού:
α. Το προσωπικό που στελεχώνει θέσεις υψηλής ευθύνης και θέσεις αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας, όπως αυτές καθορίζονται από τις οικείες διαταγές των Κλάδων.
β. Όσοι δικαιούχοι έχουν σύζυγο ή παιδί ΑΜΕΑ ή ανήκουν οι ίδιοι στην κατηγορία των ΑΜΕΑ.
γ. Πολύτεκνες ή τρίτεκνες οικογένειες, οι οποίες έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους, τα οποία συγκατοικούν με την οικογένεια και είναι προστατευόμενα μέλη της.
δ. Μονογονεϊκές οικογένειες που έχουν τουλάχιστον ένα τέκνο ανήλικο.
3. Η τελική βαθμολογία των στελεχών που δικαιούνται στέγασης, πλην των στελεχών της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, διαμορφώνεται κατόπιν μοριοδότησης, αθροιστικά και κατά σειρά, του βαθμού, της προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης, του χρόνου αναμονής στέγασης, της πρότερης στέγασης και του χρόνου υπηρέτησης στο εξωτερικό, όπως παρακάτω:
α. Κατεχόμενος βαθμός:
1) Αντγος (και αντίστοιχοι) μόρια 60
2) Υπτγος (και αντίστοιχοι) μόρια 50
3) Ταξχος (και αντίστοιχοι) μόρια 45
4) Σχης (και αντίστοιχοι) μόρια 40
5) Ανχης (και αντίστοιχοι) μόρια 35
6) Τχης (και αντίστοιχοι) μόρια 30
7) Λγος (και αντίστοιχοι) μόρια 25
8) Υπλγος (και αντίστοιχοι) μόρια 20
9) Ανθλγος (και αντίστοιχοι) μόρια 15
10) Ανθστης (και αντίστοιχοι) μόρια 10
11) Αλχιας (και αντίστοιχοι) μόρια 9
12) Επχιας (και αντίστοιχοι) μόρια 8
13) Λχιας (και αντίστοιχοι) μόρια 7
14) Δνεας (και αντίστοιχοι) μόρια 6
Οικογενειακή κατάσταση:
1) Σύζυγος μόρια 5
2) 1ο παιδί μόρια 10
3) 2ο παιδί μόρια 15
4) Κάθε παιδί που σπουδάζει σε άλλη πόλη από αυτή που οικογένεια του και δεν υπάρχει στην πόλη αυτή ιδιόκτητο κατοικεί ή εργάζεται οίκημα, μόρια 5.
γ. Χρόνος αναμονής στέγασης:
Για κάθε μήνα αναμονής στέγασης 2 μόρια.
δ. Αφαιρούνται, από τη συνολική βαθμολογία, 3 μόρια για κάθε μήνα προηγούμενης στέγασης σε οικήματα, 2 μόρια για κάθε μήνα που υπηρέτησε στο εξωτερικό.
ε. Δεν λαμβάνονται υπόψη, για την προσμέτρηση των μορίων, τα τέκνα άνω των 25 ετών.
στ. Σε περίπτωση ισοψηφίας, προτεραιότητα έχει ο αρχαιότερος εξ αυτών.
4. Με διαταγές των Αρχηγών των ΓΕ των Κλάδων καθορίζεται η χρονική διάρκεια της προσωρινής στέγασης των δικαιούχων όλων των κατηγοριών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 6
Παραθερισμός σε κέντρα των ΕΔ
1. Δικαίωμα παραθερισμού στα αντίστοιχα κέντρα των ΕΔ έχουν οι παρακάτω:
α. Εν ενεργεία στελέχη, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσης.
β. Πολιτικοί υπάλληλοι του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ).
γ. Στελέχη εν αποστρατεία.
δ. Συνταξιούχοι πολιτικοί υπάλληλοι του ΥΠΕΘΑ.
2. Ο παραθερισμός των ως άνω κατηγοριών γίνεται με σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται βάσει της γενικής μοριοδότησης που περιγράφεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, πλην των Αρχηγών ΓΕ και Διοικητών Μειζόνων Επιτελικών Σχηματισμών (ΜΕΣ) και των παρακάτω κατηγοριών, που παραθερίζουν κατ’ απόλυτη σειρά προτεραιότητας και ανεξαρτήτως μοριοδότησης:
α. Όσων έχουν σύζυγο ή τέκνο ΑΜΕΑ.
β. Των οικογενειών στελεχών που αποβίωσαν εν υπηρεσία.
γ. Των γονέων μονογονεϊκών οικογενειών.
δ. Των πολύτεκνων οικογενειών (τέσσερα τέκνα και άνω).
3. Τα ποσοστά και ο χρόνος παραθερισμού, κατά κατηγορία προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται από σχετικές διαταγές των ΓΕ των Κλάδων, βάσει των υπαρχόντων διατιθέμενων οικημάτων.
4. Η τελική βαθμολογία όσων δικαιούνται παραθερισμό, πλην των περιπτώσεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, διαμορφώνεται κατόπιν μοριοδότησης, αθροιστικά και κατά σειρά, του βαθμού, της προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης, της ιδιότητας που έχουν οι δικαιούχοι (στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό), όπως παρακάτω:
α. Στρατιωτικό προσωπικό:
1) Κατεχόμενος σε ενέργεια βαθμός (εξαιρούνται οι Α/ΓΕ και οι Διοικητές ΜΕΣ):
α) Αντγος (και αντίστοιχοι) μόρια 130
β) Υπτγος (και αντίστοιχοι) μόρια 120
γ) Ταξχος (και αντίστοιχοι) μόρια 110
δ) Σχης (και αντίστοιχοι) μόρια 100
ε) Ανχης (και αντίστοιχοι) μόρια 90
στ) Τχης (και αντίστοιχοι) μόρια 85
ζ) Λγος (και αντίστοιχοι) μόρια 80
η) Υπλγος (και αντίστοιχοι) μόρια 75
θ) Ανθλγος (και αντίστοιχοι) μόρια 70
ι) Ανθστης (και αντίστοιχοι) μόρια 65
ια) Αλχιας (και αντίστοιχοι) μόρια 60
ιβ) Επχιας (και αντίστοιχοι) μόρια 55
ιγ) Λχιας (και αντίστοιχοι) μόρια 50
ιδ) Δνεας (και αντίστοιχοι) μόρια 45
2) Προσωπική και οικογενειακή κατάσταση, λόγοι υγείας, παραθερισμός κατά τα παρελθόντα έτη στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό και συγκεκριμένα:
α) Οι έγγαμοι λαμβάνουν επιπλέον 100 μόρια.
β) Καθορίζονται 30 μόρια για το πρώτο παιδί, 40 για το δεύτερο, 50 για το τρίτο (άγαμα ή μη εργαζόμενα μέχρι 25 ετών και μόνον εφόσον αποτελούν προστατευόμενα μέλη), ενώ από το τέταρτο και για κάθε επιπλέον παιδί, προστίθενται 60 μόρια.
γ) Για λόγους υγείας των ιδίων των στελεχών 30 μόρια επιπλέον, κατόπιν γνωμάτευσης εντός του τρέχοντος έτους από Στρατιωτικό Νοσοκομείο, θεωρημένης από τον Διευθυντή (ή Υποδιευθυντή) του Νοσοκομείου, στην οποία να αναγράφεται ότι συνιστάται λουτροθεραπεία για τη βελτίωση της υγείας του.
3) Για κάθε έτος παραθερισμού τελευταίας 5ετίας αφαιρούνται 10 μόρια.
β. Πολιτικό προσωπικό:
Οι μόνιμοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (ΣΕΙΔ) αορίστου χρόνου παραθερίζουν με βάση κοινωνικά κριτήρια, όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και με μοριοδότηση των κριτηρίων, όπως αυτά περιγράφονται στην παράγραφο 4α του παρόντος άρθρου, πλην της περίπτωσης 4α(1), καθώς και με μοριοδότηση των ετών υπηρεσίας τους, όπως παρακάτω.
1) Από 1-5 έτη υπηρεσίας 40 μόρια
2) Από 6-10 έτη υπηρεσίας 50 μόρια
3) Από 11-15 έτη υπηρεσίας 60 μόρια
4) Από 16-20 έτη υπηρεσίας 70 μόρια
5) Από 21-25 έτη υπηρεσίας 80 μόρια
6) Από 26-30 έτη υπηρεσίας 90 μόρια
7) Από 31 έτη και άνω 100 μόρια
γ. Το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των τριών Κλάδων των ΕΔ και των Κοινών Σωμάτων που είναι τοποθετημένο για υπηρεσιακούς λόγους σε Μονάδες/Υπηρεσίες διαφορετικές του οικείου Κλάδου του θα μπορεί να παραθερίζει στα οικήματα που υπάρχουν στην Περιοχή Ευθύνης αυτών με κριτήρια όπως αυτά που έχουν περιγραφεί παραπάνω και ανάλογα με τα υπάρχοντα διαθέσιμα οικήματα.
δ. Σε περίπτωση ισοψηφίας, προτεραιότητα θα έχει ο αρχαιότερος εξ αυτών.
Άρθρο 7
Απαλλαγές του στρατιωτικού προσωπικού μετά από την εκτέλεση 24ωρης υπηρεσίας διανυκτερεύσεως
Οι στρατιωτικοί που εκτελούν 24ωρη υπηρεσία διανυκτερεύσεως τις καθημερινές δικαιούνται απαλλαγής την επόμενη εργάσιμη ημέρα και αυτοί που εκτελούν την ως άνω υπηρεσία Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και τις επίσημες αργίες δικαιούνται απαλλαγής οποιαδήποτε ημέρα εντός της επόμενης εβδομάδας.

Άρθρο 8
Άδειες Κύησης – Τοκετού
1. Στο γυναικείο στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις με οποιαδήποτε ιδιότητα χορηγείται, κατόπιν γνωμάτευσης της αρμόδιας Επιτροπής Απαλλαγών, άδεια κύησης – τοκετού πέντε (5) μηνών, με πλήρεις αποδοχές, μετά τον τέταρτο (4ο) μήνα κύησης.
2. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που αρχικά είχε πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας χορηγείται μετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλιστεί συνολικός χρόνος άδειας κύησης-τοκετού πέντε (5) μηνών. Όταν ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο μεταγενέστερο από αυτόν που αρχικά είχε πιθανολογηθεί, η άδεια κύησης-τοκετού παρατείνεται μέχρι την πραγματική ημερομηνία τοκετού, χωρίς αυτή η παράταση να συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του χρόνου της άδειας που χορηγείται μετά τον τοκετό (άδεια ανατροφής).
3. Εάν το τέκνο γεννηθεί νεκρό ή αποβιώσει πριν τη λήξη της άδειας ή η κύηση διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο, η άδεια κύησης-τοκετού λήγει ένα μήνα μετά το γεγονός.
4. Σε περίπτωση απόκτησης τέκνου πέραν του τρίτου, η άδεια κύησης τοκετού προσαυξάνεται κάθε φορά κατά δυο (2) μήνες.
5. Αρμόδια για την εξέταση του κυοφορούντος γυναικείου στρατιωτικού προσωπικού και την έκδοση γνωμάτευσης για τη χορήγηση της άδειας κυήσεως τοκετού είναι η πλησιέστερη, στη Μονάδα που υπηρετεί, Επιτροπή του οικείου Κλάδου των Ε.Δ. Εάν αυτή απέχει σε απόσταση μεγαλύτερη των εκατό (100) χιλιομέτρων, ενώ εδρεύει Επιτροπή Απαλλαγών άλλου Κλάδου σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) χιλιομέτρων, τότε το γυναικείο στρατιωτικό προσωπικό εξετάζεται από την Επιτροπή Απαλλαγών του άλλου Κλάδου.
6. Το γυναικείο στρατιωτικό προσωπικό με την είσοδό του στον 3ο μήνα κύησης και μέχρι την λήψη της άδειας κύησης-τοκετού, δύναται να φέρει πολιτική περιβολή. Επίσης, με την γνωστοποίηση της κύησης και μέχρι την λήψη της άδειας κύησης-τοκετού, απαλλάσσεται από υπηρεσίες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Άρθρο 9
Άδεια ανατροφής τέκνου
1. Μετά το πέρας της άδειας κύησης-τοκετού στο στρατιωτικό προσωπικό χορηγείται άδεια ανατροφής τέκνου εννέα (9) μηνών, με αποδοχές, ως εξής:
α. Στις περιπτώσεις που και οι δυο γονείς είναι στρατιωτικοί, κατόπιν αναφοράς τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας ανατροφής, ολόκληρη ή αθροιστικά, αλλά πάντα διαδοχικά και αμέσως μετά το πέρας της άδειας κύησης-τοκετού.
β. Στις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος του/της στρατιωτικού εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων, ολικώς ή μερικώς, διευκολύνσεων, ο/η σύζυγος στρατιωτικός δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας ανατροφής κατά το μέρος που ο/η σύζυγος δεν κάνει χρήση των δικών του/της δικαιωμάτων, αλλά πάντα μετά το πέρας της άδειας κύησης-τοκετού ή μέρους του χρονικού διαστήματος της άδειας ανατροφής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση αντίστοιχης προς τούτο βεβαίωσης του αρμόδιου φορέα του ιδιωτικού τομέα.
γ. Στις περιπτώσεις που ο/η σύζυγος του/της στρατιωτικού είναι δημόσιος υπάλληλος, με κοινή δήλωσή τους καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας ανατροφής συνολικά ή τα χρονικά διαστήματα που θα κάνει χρήση ο καθένας τους και πάντοτε διαδοχικά και αμέσως μετά το πέρας της άδειας κύησης-τοκετού.

Η υποπαράγραφος δ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 της υπ’ αρ. Φ.400/32/82424/Σ.343/27−5−2011 (Β1139) απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας τροποποιείται ως εξής:
«δ. Στις περιπτώσεις που η σύζυγος του στρατιωτικού δεν εργάζεται, ο στρατιωτικός δικαιούται να κάνει χρήση ολόκληρης της άδειας ανατροφής.» (ΥΑ Αριθμ. Φ.400/1/80038/Σ.1 – ΦΕΚ B 30 – 18.01.2016)

2. Σε περίπτωση διαζυγίου, χηρείας ή γέννησης τέκνου χωρίς γάμο των γονέων του η άδεια ανατροφής χορηγείται στον γονέα στρατιωτικό, εφόσον ασκεί την επιμέλεια του τέκνου.
3. Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης η άδεια ανατροφής αυξάνεται κατά ένα (1 ) μήνα για κάθε τέκνο πέραν του ενός.
4. Σε περίπτωση απόκτησης τρίτου τέκνου και άνω η άδεια ανατροφής αυξάνεται κατά τρεις (3) μήνες για κάθε τέκνο.
5. Για τον γονέα στρατιωτικό που είναι άγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος ή έχει αναπηρία 67% και άνω η άδεια ανατροφής αυξάνεται κατά ένα (1) μήνα.
6. Η 9μηνη άδεια ανατροφής τέκνου χορηγείται και στο στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις με οποιαδήποτε ιδιότητα σε περίπτωση υιοθεσίας τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υιοθεσίας και ισχύουν οι ίδιοι όροι όπως και για τα γνήσια τέκνα.
7. Σε όλες τις προαναφερόμενες περιπτώσεις η άδεια ανατροφής τέκνου, ολόκληρη ή μέρος αυτής, εξαντλείται αποκλειστικά μέχρι τη συμπλήρωση δεκατεσσάρων (14) μηνών του τέκνου.

Άρθρο 10
Διευκολύνσεις στρατιωτικού προσωπικού με οικογενειακές υποχρεώσεις
1. Στο στρατιωτικό προσωπικό όλων των κατηγοριών χορηγείται ειδική άδεια απουσίας μίας (1) ημέρας ανά δίμηνο, για όσους έχουν ή επιμελούνται τέκνα τα οποία παρακολουθούν μαθήματα σε δημόσια ή ιδιωτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για την επίσκεψη τους στο εκπαιδευτικό ίδρυμα των τέκνων τους και την ενημέρωση τους για την σχολική τους επίδοση. Για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας ισχύουν τα εξής:
α. Σε περίπτωση που και οι δυο γονείς είναι δικαιούχοι, η άδεια χορηγείται στον έναν από τους δύο γονείς.
β. Για την χορήγηση της άδειας ο γονέας στρατιωτικός υποβάλλει κάθε φορά στην υπηρεσία του σχετική αίτηση, δηλώνοντας ταυτόχρονα εάν ο άλλος γονέας είναι δικαιούχος (ιδιότητα, φορέας εργασίας), καθώς και ότι δεν έχει κάνει χρήση της άδειας για το υπόψη δίμηνο. Η άδεια χορηγείται στο γονέα στρατιωτικό και στην περίπτωση που ο άλλος γονέας δεν εργάζεται.
γ. Το σύνολο των ημερών αυτής της αδείας δε μπορεί να υπερβεί τις πέντε (5) ημέρες κάθε σχολικό έτος.
δ. Η άδεια χορηγείται και στους γονείς στρατιωτικούς που το τέκνο τους είναι εγγεγραμμένο σε παιδικό σταθμό υπό την προϋπόθεση ότι ο σταθμός εφαρμόζει πλήρες πρόγραμμα νηπιαγωγείου. Σε κάθε περίπτωση το τέκνο πρέπει να έχει την προβλεπόμενη από το νόμο ηλικία για να παρακολουθεί την υποχρεωτική εκπαίδευση.
ε. Η άδεια δεν χορηγείται σε περιόδους που τα ιδρύματα πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν διακοπές εργασίας.
στ. Η εν λόγω άδεια είναι με πλήρεις αποδοχές και ο χρόνος αυτής λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.
2. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υιοθεσίας οι θετοί γονείς δικαιούνται έκαστος πέντε (5) ημέρες ειδική άδεια, πέραν των προβλεπομένων, η οποία μπορεί να χορηγηθεί συνολικά ή αθροιστικά.

Άρθρο 11
Φοιτητικές άδειες στελεχών
1. Στα στελέχη των ΕΔ, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 1 της παρούσης, χορηγείται φοιτητική άδεια έως είκοσι (20) ημέρες, ανά ημερολογιακό έτος, εφόσον φοιτούν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού στα οποία η παρακολούθηση των μαθημάτων δεν είναι υποχρεωτική κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας τους ή η φοίτηση πραγματοποιείται εξ αποστάσεως, ως εξής:
α. Μόνο σε όσους φοιτούν για απόκτηση πρώτου πτυχίου μιας ανώτερης ή ανώτατης εκπαιδευτικής βαθμίδας, πλέον των Παραγωγικών Σχολών των ΕΔ, καθώς και στην περίπτωση απόκτησης πτυχίου βαθμίδας ανώτερης από την εκπαιδευτική βαθμίδα, τις σπουδές της οποίας έχει περατώσει ο δικαιούχος στρατιωτικός.
β. Κατά τις εξεταστικές περιόδους κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων. Η συμμετοχή τους στις εξετάσεις πιστοποιείται υποχρεωτικά μόνο με βεβαίωση της Σχολής, που θα προσκομίζει ο ενδιαφερόμενος στην Υπηρεσία του. Ως εξεταστικές περίοδοι θεωρούνται αποκλειστικά μόνο όσες προβλέπονται από το οικείο εκπαιδευτικό ίδρυμα και για χρονικό διάστημα όσο είναι τα προβλεπόμενα έτη φοιτήσεως, συν ένα (1) έτος.
2. Η άδεια χορηγείται με αντιστοιχία δύο (2) ημερών για κάθε ημέρα εξετάσεων. Για τους φοιτούντες στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο η άδεια χορηγείται με αντιστοιχία έξι (6) ημερών για κάθε θεματική ενότητα. Για τους φοιτούντες σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και για όσους είναι εγγεγραμμένοι για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος ειδίκευσης η άδεια χορηγείται τμηματικά, ανάλογα με το πρόγραμμα εκπαίδευσης ή την πρόοδο της έρευνας και στα πλαίσια των προβλεπόμενων υποχρεώσεων.
3. Για τη λήψη της φοιτητικής άδειας δεν απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Υπηρεσίας για τη φοίτηση του στελέχους στη Σχολή που επιθυμεί.
4. Η λήψη της φοιτητικής άδειας υπόκειται στους περιορισμούς που υπόκεινται και οι λοιπές άδειες, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες προετοιμασίας και ετοιμότητας των ΕΔ και δύναται να μη χορηγηθεί ή να ανακληθεί, εάν αυτό επιβάλλεται για αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών. Η μη χορήγηση της για τους παραπάνω λόγους δεν δημιουργεί το δικαίωμα για καταβολή αποζημίωσης ή λήψης αυτής αθροιστικά με την άδεια του επόμενου έτους.
5. Για τη χορήγηση ή την ανάκληση της φοιτητικής άδειας ισχύουν όσα ορίζονται από τις αντίστοιχες διατάξεις χορήγησης κανονικής άδειας απουσίας.

Άρθρο 12
Με Γενικές Διαταγές των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

Άρθρο 13
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Μαΐου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ