Ίδρυση σχολής προπονητών μοντέρνου πεντάθλου Γ κατηγορίας στην Αθήνα

Αριθμ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/10611/766/161/113 – ΦΕΚ Τεύχος Β 193/27.01.2017
Τροποποίηση απόφασης για ίδρυση Σχολής Προπονητών Μοντέρνου Πεντάθλου Γ κατηγορίας στην Αθήνα ως προς την διάρκεια

Τροποποιείται η με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/185203/13195/2152/1645/185203/01-08-2016 (ΦΕΚ 2465/Β ́/10-08-2016) απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ως προς την καταληκτική ημερομηνία του διαστήματος λειτουργίας της σχολής Μοντέρνου Πεντάθλου Γ ́ κατηγορίας στην Αθήνα, η οποία ορίζεται στις 31/10/2017. Κατά τα λοιπά η απόφαση ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΕΑΕΑ/ΤΕΑΣΠ/185203/13195/2152/1645 – ΦΕΚ B 2465 – 10.08.2016

Ίδρυση σχολής προπονητών μοντέρνου πεντάθλου Γ ́ κατηγορίας στην Αθήνα.

Ιδρύεται Σχολή Προπονητών Μοντέρνου Πεντάθλου Γ Κατηγορίας, η οποία θα λειτουργήσει στην Αθήνα στο διάστημα από 31/08/2016 έως 30/06/2017