Ίδρυση Παραρτήματος ΚΕΠ στη ΔΕ Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά Χανίων

Ίδρυση Παραρτήματος ΚΕΠ στη ΔΕ Κολυμβαρίου Δήμου Πλατανιά Ν. Χανίων. (Αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/16/27968 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3972/13.11.2017)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ως ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Παραρτήματος του ΚΕΠ 997 του Δήμου Πλατανιά, που θα λειτουργεί στη Δημοτική Ενότητα Κολυμβαρίου με ηλεκτρονικό αριθμό 997Π και θα λειτουργεί με την οργανωτική μορφή και τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο άρθρο 31 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ102/Α/1-5-2002) «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει, την 15η Νοεμβρίου 2017.Η στελέχωση του ΚΕΠ 997Π θα γίνει με υπαλλήλους που θα προέρχονται μόνο από τις άλλες υπηρεσίες του Δήμου Πλατανιά και όχι από υπαλλήλους του Κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών.

Ο εξοπλισμός και τα έξοδα λειτουργίας του ΚΕΠ 997Π θα καλύπτονται αποκλειστικά από τον Δήμο Πλατανιά.

Από την έναρξη λειτουργίας του ΚΕΠ 997Π, στον Δήμο Πλατανιά θα λειτουργούν συνολικά τέσσερα (4) ΚΕΠ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ.1/16/27968 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3972/13.11.2017)