Απαγόρευση κυνηγιού στην περιοχή Κόνισκος-Μέγα Πλάι Καρπενησίου

Αριθμ. 1016/105614 – ΦΕΚ Τεύχος Β 2429/17.07.2017
Ανανέωση Απαγόρευσης Θήρας για έξι μήνες στην περιοχή «Κόνισκος-Μέγα Πλάι» του Δήμου Καρπενησίου Π.Ε. Ευρυτανίας του Δασαρχείου Καρπενησίου

Εγκρίνουμε την ανανέωση της 81821/3160/18-1-2012 απόφασης Γ.Γ.Α.Δ.Θ.Σ.Ε και απαγορεύουμε τη θήρα όλων των θηραμάτων για έξι μήνες (6) ήτοι από 20-8-2017(την λήξη της προηγούμενης απόφασης) εως και την 20-2-2018, σε έκταση 22.000 στρεμμάτων περίπου στην ευρύτερη περιοχή «Κόνισκος-Μέγα Πλάι» του Δήμου Καρπενησίου Π.Ε. Ευρυτανίας, όπως αυτή απεικονίζεται στο συνημμένο στην παρούσα τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:40.000 και χάρτη Γ.Υ.Σ περιοχής κλίμακας 1:100.000 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής, θεωρημένο από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δασών Ευρυτανίας και ορίζεται ως εξής:Αρχίζει από εικόνισμα Τσιτούρη στη γέφυρα προς Καλλιθέα – «Μπιάρα», ακολουθεί τον ασφάλτινο δρόμο έως τον οικισμό Καλλιθέας, προχωρεί στο δασικό δρόμο Καλλιθέα – Άγιος Κωνσταντίνος Τ.Κ. Μυρίκης, συνεχίζει από «Άγιο Κωνσταντίνο» το δασικό δρόμο προς θέση «Βρύση Βαστάκη» Τ.Κ. Ανιάδας. Από «Βρύση Βαστάκη» (άσφαλτος) έως τη διασταύρωση προς δασικό δρόμο προς «Πνακάκια», ακολουθεί αυτόν το δασικό δρόμο μέχρι το ρέμα «Καλανόρεμα», ακολουθεί το «Καλανόρεμα» μέχρι τον δασικό δρόμο «Μεγάλο Χωριό- Κακαλιουρέϊκα», από εκεί το δασικό δρόμο «Μεγάλο Χωριό – Κακαλιουρέϊκα» έως το τέρμα του δρόμου στη θέση «Κουμπουρέϊκα» και ακολουθώντας το βατό αγροτικό δρόμο (μονοπάτι) μέχρι που συναντά τον επαρχιακό δρόμο Κλαυσί-Μουζήλο, συνεχίζοντας μέχρι την γέφυρα Κλαυσίου και κλείνοντας ολοπόταμα (Καρπενησιώτης) μέχρι το εικόνισμα Τσιτούρη.

Η τήρηση της ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, Αστυνομική Διεύθυνση, Κυνηγετική Ομοσπονδία και Κυνηγετικούς Συλλόγους της Π.Ε. Ευρυτανίας και σε κάθε φιλόνομο πολίτη. Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις περί θήρας ισχύουσες διατάξεις.

Το Δασαρχείο Καρπενησίου παρακαλείται για την έκδοση της Δ.Α.Δ.

Η ανωτέρω απαγόρευση θα ισχύει για την κυνηγετική περίοδο 2017-2018.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Καρπενήσι, 7 Ιουλίου 2017

Δείτε τον χάρτη στο ΦΕΚ Τεύχος Β 2429/17.07.2017