Οι ειδικές άδειες τοκετού και λοχείας, προστασίας μητρότητας και θηλασμού και φροντίδας παιδιού

Οι ειδικές άδειες τοκετού και λοχείας, προστασίας μητρότητας και θηλασμού και φροντίδας παιδιού

Η ασφαλισμένη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που εργάζεται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις όλης της χώρας, όταν γίνεται μητέρα δικαιούται τις παρακάτω ειδικές άδειες:
α) ειδική άδεια μητρότητας (τοκετού και λοχείας), διαρκείας δεκαεπτά εβδομάδων, ήτοι οκτώ εβδομάδες προ του τοκετού και εννέα μετά από αυτόν,

β) ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, διαρκείας έξι μηνών, η οποία ξεκινά αμέσως μετά την άδεια λοχείας ή την ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδειας θηλασμού και φροντίδας παιδιού ή την κανονική άδεια (εφόσον η ασφαλισμένη έκανε χρήση της αμέσως μετά τα ανωτέρω διαστήματα)

γ) ειδική άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιού, διαρκείας τριάντα μηνών από τη λήξη της ειδικής άδειας μητρότητας (τοκετού και λοχείας), σύμφωνα με την οποία δύναται να προσέρχεται αργότερα στην εργασία της, είτε να αποχωρεί νωρίτερα από αυτήν κατά μία ώρα κάθε ημέρα. Η άδεια αυτή, μπορεί εναλλακτικά να χορηγηθεί και στον εργαζόμενο πατέρα.

Στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) τέθηκε το εξής ερώτημα σχετικά με τις παραπάνω άδειες:

Αν η χορήγηση στις μητέρες που είναι ασφαλισμένες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και εργάζονται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, της θεσμοθετηθείσας με τις διατάξεις του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, η οποία είναι διαρκείας έξι μηνών, παρατείνει τη χορήγηση της ειδικής άδειας θηλασμού και φροντίδας παιδιού (η οποία είναι διάρκειας τριάντα μηνών) για ίσο χρονικό διάστημα ή αντίθετα, εάν οι έξι μήνες συνυπολογίζονται στο διάστημα των τριάντα μηνών.

Κατά την ομόφωνη γνώμη των μελών του ΣΤ ́ Τμήματος του ΝΣΚ, στο ερώτημα αρμόζει η απάντηση ότι η χορήγηση της θεσμοθετηθείσας με τις διατάξεις του άρθρου 142 του ν. 3655/2008 ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας, η οποία είναι διαρκείας έξι μηνών, δεν επηρεάζει τη διάρκεια της ειδικής άδειας θηλασμού και φροντίδας παιδιού και χορηγείται, στην μεν περίπτωση συμφωνίας περί παροχής ισόχρονης με το μειωμένο ωράριο άδειας, αμέσως μετά από αυτήν, στην δε περίπτωση μη λήψης ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, μετά την ειδική άδεια μητρότητας (τοκετού και λοχείας), στη συνέχεια δε, ακολουθεί η ειδική άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιού (μειωμένο ωράριο) διάρκειας τριάντα μηνών ή όπως αλλιώς η άδεια αυτή έχει συμφωνηθεί εναλλακτικά μεταξύ εργαζόμενης (εργαζόμενου) και εργοδότη.
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 124/2018