ΙΚΑ. Διακοπή χορήγησης παροχών κλάδου Ασθένειας (σε είδος) στους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ από 1/1/2014

ikaΙΚΑ – ΕΤΑΜ

Αθήνα 25/11/2013
Αρ. πρωτ.: Γ99/436

ΘΕΜΑ: Διακοπή χορήγησης παροχών κλάδου Ασθένειας (σε είδος) στους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ από 1/1/2014 και εφεξής.

ΣΧΕΤ.: α. Εγκύκλιος 58/2012, β. το με αριθ. πρωτ. Γ99/595/17-9-2012 έγγραφο μας

Επανερχόμενοι στα ανωτέρω σχετικά έγγραφά μας σας ενημερώνουμε ότι σταδιακά και ως 31/12/2013 θα πρέπει όλοι οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ και τα μέλη οικογενείας τους να έχουν βιβλιάριο ασθενείας του ΟΑΕΕ
Με την Εγκ.58/2012 του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ δόθηκαν οδηγίες για τη διαδικασία που πρέπει να τηρείται εκ μέρους των Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, οι οποίες τροποποιούνται και ισχύουν ως εξής:

Τμήμα Μητρώου:
Κατά την προσέλευση του συνταξιούχου του ΟΑΕΕ για οποιαδήποτε συναλλαγή, θα πρέπει να γίνεται ακύρωση της ασφαλιστικής ικανότητας και χορήγηση νέας μέχρι και την ημερομηνία της ακύρωσης και να σφραγίζεται το βιβλιάριο του με την ένδειξη «ΑΚΥΡΟ, ΣΥΝΤ/ΧΟΣ ΟΑΕΕ».
Βεβαίωση διαγραφής δεν θα χορηγείται.

Τμήμα Παροχών:
Κατά την προσέλευση του συνταξιούχου του ΟΑΕΕ η συναλλαγή (παραλαβή δικαιολογητικών – έκδοση και οριστικοποίηση απόφασης) θα ολοκληρώνεται. Στη συνέχεια θα παραπέμπεται στο Τμήμα Μητρώου προκειμένου να ακυρωθεί το βιβλιάριο υγείας του καθώς και η ασφαλιστική του ικανότητα και θα ενημερώνεται ότι για την επόμενη συναλλαγή του καθώς και για την έκδοση νέου βιβλιαρίου ασθενείας θα πρέπει να απευθυνθεί στον ΟΑΕΕ.

Η λήξη της ασφαλιστικής ικανότητας για όσους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ δεν έχουν προσέλθει μέχρι και τις 31/12/2013 θα γίνει μέσω της εφαρμογής ΟΠΣ-ΙΚΑ κεντρικά.
Με ευθύνη του Διευθυντή του Υποκαταστήματος να αναπαραχθεί και να αναρτηθεί σε εμφανή σημεία, τόσο στις Διοικητικές υπηρεσίες όσο και στις Μονάδες Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. η επισυναπτόμενη ανακοίνωση για την ομαλή εφαρμογή της νέας διαδικασίας.
Ως καταληκτική ημερομηνία εξυπηρέτησης των συνταξιούχων του Ο.Α.Ε.Ε. από τις Υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2013. Επομένως από 01/01/2014 δεν θα γίνεται καμία νέα συναλλαγή με τους συνταξιούχους του Ο.Α.Ε.Ε..

Από 1/1/2014 διακόπτεται η εξυπηρέτηση από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ καθώς και των μελών οικογενείας τους, όσον αφορά τη χορήγηση παροχών ασθενείας. Για τον λόγο αυτό πρέπει να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Ε. προκειμένου να τους χορηγηθεί βιβλιάριο ασθενείας.