ΙΚΑ. Έκδοση βιβλιαρίου υγείας σε ανέργους μέχρι 29 ετών

ΙΚΑ. Δικαιολογητικά έκδοσης βιβλιαρίου υγείας σε ανέργους μέχρι 29 ετών

Ι. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.Ι 599/1986 ότι δεν είναι ασφαλισμένος, δεν εργάζεται ή αν εργαστεί θα το δηλώσει άμεσα στο ΙΚΑ.
2. Βεβαίωση ΟΑΕΔ για εγγραφή στα Μητρώα Ανέργων για ένα συνεχές δίμηνο.
3. Βιβλιάριο Υγείας (αν υπάρχει).
4. Μια (Ι) φωτογραφία (αν δεν υπάρχει Βιβλιάριο Υγείας).
5. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
6. Τον αριθμό ΑΦΜ (θα χρειαστεί να τον συμπληρώσει σε έντυπα)

Για τη Θεώρηση του Βιβλιαρίου Υγείας, είναι απαραίτητα όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην της φωτογραφίας.