Με εισοδηματικά κριτήρια οι παροχές ΔΥΠΑ προς ανέργους

Με διατάξεις του νόμου 5006/2022 καθορίζονται εισοδηματικές προϋποθέσεις για τις παροχές της ΔΥΠΑ προς ανέργους και αναζητούντες εργασία

 

Αναλυτικά οι σχετικές διατάξεις του νόμου:

Νόμος 5006/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 239/22.12.2022
Σπίτι μου – στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή «Μάτι» και άλλες διατάξεις

Άρθρο 21
Εισοδηματικές προϋποθέσεις για παροχές προς ανέργους και αναζητούντες εργασία – Τροποποίηση άρθρου 19 ν. 4921/2022

Στο άρθρο 19 του νόμου 4921/2022 (Α’ 75), περί των εισοδηματικών προϋποθέσεων για τις παροχές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) προς ανέργους και αναζητούντες εργασία, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο τροποποιείται, ώστε αα) να συμπληρωθεί η παραπομπή στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 20 του ίδιου νόμου, και αβ) να προσδιορίζονται οι εισοδηματικές προϋποθέσεις για τις παροχές της Δ.ΥΠ.Α. προς ανέργους και αναζητούντες εργασία βάσει των εισοδηματικών κριτηρίων που θέτει η υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4756/2020 (Α’ 235), περί χορήγησης επιδόματος θέρμανσης, όπως εκάστοτε ισχύει, και όχι βάσει αυτών που θέτει η υπό στοιχεία A. 1243/15.11.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β’ 5298), β) στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο επέρχονται λεκτικές μεταβολές προς τον σκοπό εναρμόνισης του περιεχομένου τους με την τροποποίηση του πρώτου εδαφίου, και το άρθρο 19 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 19
Εισοδηματικές προϋποθέσεις για παροχές προς ανέργους και αναζητούντες εργασία

Μετά από την έκδοση της απόφασης της παρ. 8 του άρθρου 18, με την οποία διαπιστώνεται η έναρξη λειτουργίας του Ψηφιακού Μητρώου Δ.ΥΠ.Α., κάθε επίδομα, παροχή, βοήθημα ή διευκόλυνση που χορηγείται σύμφωνα με τη νομοθεσία σε ανέργους και αναζητούντες εργασία, οι οποίοι δεν είναι ήδη εργαζόμενοι, πλην των επιδομάτων και χρηματικών ενισχύσεων προς ανέργους που προβλέπονται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 20, χορηγείται σε αναζητούντες εργασία που είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α., εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια που θέτει η υπουργική απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4756/2020 (Α΄ 235), περί χορήγησης επιδόματος θέρμανσης, όπως εκάστοτε ισχύει.

 

 
Τα περιουσιακά κριτήρια που θέτει η υπουργική απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4756/2020 δεν λαμβάνονται υπόψη. Τα κριτήρια της υπουργικής απόφασης που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4756/2020 δεν απαιτείται να συντρέχουν για όσους είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Δ.ΥΠ.Α. για χρονικό διάστημα μέχρι δώδεκα (12) μήνες. Πόροι που εξοικονομούνται από την εφαρμογή των κριτηρίων του παρόντος κατευθύνονται υποχρεωτικά σε άλλες δράσεις προστασίας των αναζητούντων εργασία.»

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης