Νόμος 4921/2022 Δουλειές Ξανά και αναδιοργάνωση ΟΑΕΔ

Νόμος 4921/2022 Δουλειές Ξανά. Αλλαγή ονομασίας και αναδιοργάνωση ΟΑΕΔ

 

Νόμος 4921/2022ΦΕΚ τεύχος Α 75/18.04.2022
Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Άρθρο 1 Σκοπός
Άρθρο 2 Αντικείμενο

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Άρθρο 3 Μετονομασία Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού σε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – Σκοπός
Άρθρο 4 Όργανα διοίκησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
Άρθρο 5 Προσόντα, κωλύματα και ασυμβίβαστα διορισμού Διοικητή και Υποδιοικητών
Άρθρο 6 Ορισμός και θητεία Διοικητή και Υποδιοικητών
Άρθρο 7 Αρμοδιότητες Διοικητή
Άρθρο 8 Αρμοδιότητες Υποδιοικητών
Άρθρο 9 Σύνθεση, διορισμός, θητεία και ασυμβίβαστα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 10 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου Άρθρο 11 Λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου
Άρθρο 12 Αρμοδιότητες του Συμβουλίου των Κοινωνικών Εταίρων
Άρθρο 13 Σύνθεση, διορισμός και θητεία του Συμβουλίου των Κοινωνικών Εταίρων
Άρθρο 14 Συγκρότηση σε σώμα και λειτουργία του Συμβουλίου των Κοινωνικών Εταίρων
Άρθρο 15 Διαδοχή Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΨΗΦΙΑΚΟ ΑΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Άρθρο 16 Ορισμοί
Άρθρο 17 Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης
Άρθρο 18 Ψηφιακό Μητρώο Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης – Ψηφιακή Κάρτα Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
Άρθρο 19 Εισοδηματικές προϋποθέσεις για παροχές προς ανέργους και αναζητούντες εργασία
Άρθρο 20 Υποχρεώσεις Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης προς αναζητούντες εργασία
Άρθρο 21 Υποχρεώσεις αναζητούντων εργασία
Άρθρο 22 Συνέπειες σε παράβαση των υποχρεώσεων των αναζητούντων εργασία
Άρθρο 23 Κυρώσεις σε περίπτωση αναληθών δηλώσεων για την εγγραφή ή παραμονή στο Ψηφιακό Μητρώο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
Άρθρο 24 Πιλοτικές δράσεις Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης σχετικά με την ανεργία
Άρθρο 25 Παράταση καταβολής του επιδόματος ανεργίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 26 Στρατηγική για την Αναβάθμιση των Δεξιοτήτων του Εργατικού Δυναμικού και τη Διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας
Άρθρο 27 Αποστολή, σύνθεση και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού
Άρθρο 28 Επιστημονική Επιτροπή Δεξιοτήτων Εργατικού Δυναμικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Άρθρο 29 Μηχανισμός διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας – Προσθήκη περ. ζ΄ στην παρ. 2 άρθρου 80 ν. 4826/2021
Άρθρο 30 Πρόσβαση σε στοιχεία – Προσθήκη άρθρου 80Α στον ν. 4826/2021
Άρθρο 31 Μεθοδολογία διάγνωσης αναγκών της αγοράς εργασίας – Προσθήκη άρθρου 80Β στον ν. 4826/2021
Άρθρο 32 Διαδοχή του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού – Ανάθεση καθηκόντων διαχειριστικής αρχής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Τροποποίηση περ. 3 παρ. Α άρθρου 45 ν. 4314/2014 και παρ. 6 άρθρου
15 ν. 4756/2020 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Άρθρο 33 Επιδοτούμενη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση
Άρθρο 34 Προσκλήσεις επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης – Προϋποθέσεις συμμετοχής και πληρωμής
Άρθρο 35 Ατομικός λογαριασμός δεξιοτήτων
Άρθρο 36 Επιλεξιμότητα και πληρωμή παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
Άρθρο 37 Μητρώο επιλέξιμων παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
Άρθρο 38 Πλαίσιο αξιολόγησης και λογοδοσίας επιλέξιμων παρόχων επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης
Άρθρο 39 Πιστοποίηση Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης
Άρθρο 40 Ψηφιακή Πύλη για τις Δεξιότητες
Άρθρο 41 Ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση
Άρθρο 42 Αποθετήριο εκπαιδευτικού υλικού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Άρθρο 43 Εκμετάλλευση προσοδοφόρων ακινήτων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
Άρθρο 44 Απόκτηση ακινήτων και προώθηση συμπράξεων προς επίτευξη των σχετικών με τη στεγαστική συνδρομή σκοπών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
Άρθρο 45 Διευθυντές και Υποδιευθυντές Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης – Τροποποίηση άρθρου 65 ν. 4837/2021
Άρθρο 46 Ζητήματα σχολών Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 29Α ν. 4521/2018
Άρθρο 47 Μετακλητοί υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 48 Προθεσμία για την εξέταση αιτήσεων συνταξιοδότησης και διαδικασία ταχείας (fast-track) απονομής σύνταξης
Άρθρο 49 Έλεγχος μετά από την έκδοση της πράξης απονομής σύνταξης με την ταχεία διαδικασία
Άρθρο 50 Ηλεκτρονική υποβολή παραστατικών για αναγνώριση επιπλέον χρόνου ασφάλισης – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 17 ν. 4670/2020
Άρθρο 51 Αξιοποίηση δημοσίων εγγράφων και συγκριτικών στοιχείων και χρήση σύγχρονων εργαλείων αυτοματοποιημένης ανάλυσης δεδομένων και διαδικασιών για τη διαπίστωση του χρόνου ασφάλισης και την επιτάχυνση της διαδικασίας απονομής συντάξεων – Τροποποίηση περ. α΄ παρ. 1 άρθρου 14 και παρ. 1 άρθρου 33 ν. 4387/2016
Άρθρο 52 Διαπίστωση οφειλών και ποσοστού αναπηρίας – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 1 ν. 4554/2018
Άρθρο 53 Αναγνώριση υπολειπόμενου χρόνου για τη λήψη σύνταξης – Συμπλήρωση χρόνου με προαιρετική ασφάλιση
Άρθρο 54 Αναγνώριση διανυθέντος χρόνου ασφάλισης – Τροποποίηση περ. β΄ παρ. 2 άρθρου 15 ν. 4387/2016 και περ. α) και β) παρ. 3 άρθρου 34 ν. 4387/2016
Άρθρο 55 Επίδομα εορτών Πάσχα 2022 εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης εργασίας λόγω φυσικών καταστροφών
Άρθρο 56 Δυνατότητα λειτουργίας και απασχόλησης προσωπικού την ημέρα Κυριακή και κατά τις ημέρες αργίας – Προσθήκη περ. ιβ) στην παρ. 3 του άρθρου 9 του β.δ. 748/1966
Άρθρο 57 Παράταση ισχύος συμβάσεων έκτακτου προσωπικού του άρθρου 207 ν. 4820/2021
Άρθρο 58 Δράση «Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων» – Σκοπός και αντικείμενο
Άρθρο 59 Δικαιούχοι και ωφελούμενοι της Δράσης «Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων» – Ελάχιστες προϋποθέσεις ένταξης
Άρθρο 60 Οργάνωση, λειτουργία και στελέχωση του χώρου φύλαξης στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων»
Άρθρο 61 Καταβολή αξιών τοποθέτησης (vouchers) Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρία και τροφείων Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας
Άρθρο 62 Θέματα προσωρινής διοίκησης του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης – Τροποποίηση άρθρου 69 ν. 4826/2021
Άρθρο 63 Θέματα εποπτείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επί των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης – Τροποποίηση άρθρου 8 ν. 3029/2002 και άρθρων 33
και 47 του ν. 4680/2020
Άρθρο 64 Ψηφιακή απονομή μερίσματος Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων – Τροποποίηση άρθρου 17 ν. 4670/2020
Άρθρο 65 Ενίσχυση υποχρεώσεων φορέων κοινωνικής προστασίας – Τροποποίηση άρθρων 7 και 54 ν. 4837/2021
Άρθρο 66 Ένταξη δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών στους Φορείς Παιδικής Προστασίας του άρθρου 3 του ν. 4837/2021 – Τροποποίηση της υποπερ. δβ) της περ. δ) του άρθρου 3 ν. 4837/2021
Άρθρο 67 Όροι λειτουργίας φορέων κοινωνικής προστασίας και σχετικές κυρώσεις – Τροποποίηση παρ. 1-4 και 7 άρθρου 1 και τροποποίηση παρ. 1-4 και προσθήκη παρ. 5-7 στο άρθρο 2 του ν. 2345/1995
Άρθρο 68 Ρύθμιση θεμάτων υπαγωγής στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης – Τροποποίηση άρθρου 6 ν. 4826/2021
Άρθρο 69 Ρυθμίσεις για επιδοτήσεις Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 28 ν. 4726/2020, παρ. 6 άρθρου 129 ν. 4808/2021 και παρ. 5 άρθρου 196 ν. 4855/2021
Άρθρο 70 Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Άρθρο 71 Ρυθμίσεις για τη Μονάδα Εσωτερικών Ερευνών του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 7 ν. 4892/2022
Άρθρο 72 Ρυθμίσεις για το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων – Αντικατάσταση παρ. 1 και 3 άρθρου 86, τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 87 και άρθρου 88 ν. 4387/2016
Άρθρο 73 Μεταβίβαση κυριότητας κατοικιών των οικισμών «ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Ι & ΙΙ» προς τον Δήμο Φυλής

 
ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 74 Προσωπικό υλοποίησης των κοινωνικών προγραμμάτων «Κοινωνική Μέριμνα Ι» και «Κοινωνική Μέριμνα ΙΙ»
Άρθρο 75 Παράταση χρονικής διάρκειας συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που προσελήφθη για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν μετά τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021
Άρθρο 76 Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτων – Τροποποίηση περ. β΄, γ΄ και ε΄ παρ. 18 άρθρου 24 ν. 2130/ 1993
Άρθρο 77 Παράταση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού
Άρθρο 78 Μοριοδότηση νοσηλευτών που αποκτούν τίτλο νοσηλευτικής ειδικότητας – Αντικατάσταση παρ. 21 και προσθήκη παρ. 22 στο άρθρο 58 ν. 4690/2020

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ – ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 79 Εξουσιοδοτικές διατάξεις Άρθρο 80 Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 81 Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 82 Έναρξη ισχύος

Νόμος 4921/2022ΦΕΚ τεύχος Α 75/18.04.2022
Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού δυναμικού και διάγνωσης των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις