ΙΚΑ – ΚΕΑΟ. Εγκύκλιος για την ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών ν. 4321/2015

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ
Πειραιώς 28, 104 37, Αθήνα
210.52.91.767,772,791
FAX: 210.52.91.735
[email protected]

Αθήνα 24/3/2015
Αρ. Πρωτ. Γ36/02/70
ΑΔΑ: ΨΜΦ44691ΩΓ-Ι4Σ

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων του Ν. 4321/2015 που αφορούν ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών

Με την παρούσα σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32/τ. Α/21-3-2015) «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας», με τις οποίες θεσπίζεται μεταβατικό πλαίσιο ρύθμισης των ασφαλιστικών οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, πλην ΝΑΤ, και σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα για την εφαρμογή τους