Οικονομική επιφάνεια για την άσκηση επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων

Αριθμ. B1/οικ 38810/3156 – ΦΕΚ Β 1809 – 02.07.2014

Οικονομική επιφάνεια μεταφορικής επιχείρησης για την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμοί
Οι όροι της παρούσας έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο άρθρο 2 του Κανονισμού αριθ. 1071/2009 και στο άρθρο 2 του ν. 3887/2010, όπως ισχύει.

Άρθρο 2
Για την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων, η μεταφορική επιχείρηση αποδεικνύει ότι πληροί, πέραν των λοιπών νομίμων προϋποθέσεων, την απαίτηση της οικονομικής επιφάνειας που προβλέπεται στα άρθρα 3 και 7 του Κανονισμού αριθ. 1071/2009.

Άρθρο 3
Οικονομική επιφάνεια νέων μεταφορέων
Το ύψος και ο τρόπος απόδειξης της οικονομικής επιφάνειας των νέων μεταφορέων ορίζονται ως εξής:

(α) Νέοι μεταφορείς με μορφή ανώνυμης εταιρείας: εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ για το πρώτο όχημα και πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα.

Η οικονομική επιφάνεια αποδεικνύεται μόνο με εγγυητική επιστολή υπέρ του Δημοσίου από μια ή περισσότερες τράπεζες που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

(β) Νέοι μεταφορείς, πλην ανωνύμων εταιρειών: δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ για το πρώτο όχημα και εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα.

Η οικονομική επιφάνεια αποδεικνύεται μόνο με εγγυητική επιστολή υπέρ του Δημοσίου από μια ή περισσότερες τράπεζες που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τα ανωτέρω ποσά και ο τρόπος απόδειξης ισχύουν για όλα τα οχήματα που χρησιμοποιεί ο νέος μεταφορέας, δηλαδή τόσο για τα φορτηγά δημοσίας χρήσης (ΦΔΧ) που κυκλοφορούσαν πριν τις 27-1-2012 (“παλαιές άδειες”) όσο και για τις νέες άδειες ΦΔΧ που χορηγούνται στο νέο μεταφορέα με την διαδικασία των άρθρων 4 και 5 του ν. 3887/2010 όπως ισχύει (“αρχική χορήγηση”).

Άρθρο 4
Οικονομική επιφάνεια παλαιών μεταφορέων
Το ύψος και ο τρόπος απόδειξης της οικονομικής επιφάνειας των παλαιών μεταφορέων ορίζονται ως εξής:

(α) Για τις παλαιές άδειες ΦΔΧ: εννέα χιλιάδες (9000) ευρώ για την πρώτη παλαιά άδεια ΦΔΧ και πέντε χιλιάδες (5000) ευρώ για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενη παλαιά άδεια ΦΔΧ.

Η οικονομική επιφάνεια για τις παλαιές άδειες αποδεικνύεται με βεβαίωση τραπεζικού υπόλοιπου ή με αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης σε μια ή περισσότερες Τράπεζες που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει εκδοθεί μέχρι μια εβδομάδα πριν από την υποβολή της αίτησης για έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος και στην οποία φαίνονται τα στοιχεία της μεταφορικής επιχείρησης και τραπεζικό υπόλοιπο τουλάχιστον ίσο με τα ποσά αυτής της περίπτωσης.

(β) Για τα ΦΔΧ με αρχική χορήγηση:

– εννέα χιλιάδες (9000) ευρώ για το πρώτο ΦΔΧ με αρχική χορήγηση και πέντε χιλιάδες (5000) ευρώ για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο ΦΔΧ με αρχική χορήγηση, όταν η μεταφορική επιχείρηση είναι ανώνυμη εταιρεία

– δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ για το πρώτο ΦΔΧ με αρχική χορήγηση και εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο ΦΔΧ με αρχική χορήγηση, για όλες τις άλλες μεταφορικές επιχειρήσεις.

Η οικονομική επιφάνεια για τα ΦΔΧ με αρχική χορήγηση αποδεικνύεται μόνο με εγγυητική επιστολή υπέρ του Δημοσίου από μια ή περισσότερες τράπεζες που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Άρθρο 5
Η προϋπόθεση της οικονομικής επιφάνειας αφορά τόσο τα ιδιόκτητα όσο και τα μισθωμένα οχήματα της επιχείρησης και πρέπει να πληρούται διαρκώς, για όσο χρόνο βρίσκεται σε ισχύ η άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα.

Άρθρο 6
Μεταβατικές διατάξεις
1. Εγγυητικές επιστολές τραπέζης και γραμμάτια παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που έχουν κατατεθεί από μεταφορικές επιχειρήσεις για την απόδειξη της οικονομικής τους επιφάνειας για την έκδοση της Άδειας Οδικών Μεταφορών (ΑΟΜ) σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Β1/13082/1410/2012
(Β΄ 888), εξακολουθούν να ισχύουν με τους όρους έκδοσής τους για την απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας της επιχείρησης.

2. Μεταφορική επιχείρηση που έχει αποδείξει την οικονομική της επιφάνεια για την έκδοση της ΑΟΜ με εγγυητική επιστολή σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Β1/13082/1410/2012 (Β΄ 888) αλλά δεν υποχρεούται πλέον να αποδεικνύει την οικονομική της επιφάνεια με εγγυητική επιστολή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και του ν. 3887/2010, όπως ισχύει, επειδή θεωρείται παλαιός μεταφορέας, μπορεί, εφ’ όσον επιθυμεί, να ζητήσει με αίτησή της την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής από την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών, υποβάλλοντας ταυτόχρονα στην αρμόδια υπηρεσία τα δικαιολογητικά της οικονομικής επιφάνειας σύμφωνα με το άρθρο 4.

Άρθρο 7
Από τη θέση σε ισχύ της παρούσας καταργείται η υπουργική απόφαση αριθμ. Β1/9061/647/2014 (ΦΕΚ Β΄346).

Άρθρο 8
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 25 Ιουνίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

—–

Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη:)
1. Τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 3887/2010 (Α΄ 174), όπως αντικαταστάθηκε την παράγραφο 5 του άρθρου 18 του ν. 4233/2014 (Α΄ 22).
2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 7 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 51).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 119/2013 (Α΄ 153) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Τις διατάξεις της κοινής απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αρ. 329/3-7-2013 (Β΄ 1655) για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου.
5. Την διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Άρθρο Πρώτο του Προεδρικού Διατάγματος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
6. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,