Νόμος 4491/2017. Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου

Νόμος 4491/2017ΦΕΚ Τεύχος Α 152/13.10.2017
Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου – Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α
Άρθρο 1
Δικαιώματα του προσώπου με βάση την ταυτότητα και τα χαρακτηριστικά φύλου
Άρθρο 2
Ορισμοί
Άρθρο 3
Διόρθωση του καταχωρισμένου φύλου – Προϋποθέσεις
Άρθρο 4
Διαδικασία
Άρθρο 5
Συνέπειες της διόρθωσης του καταχωρισμένου φύλου
Άρθρο 6
Μυστικότητα
Άρθρο 7
Άλλες διατάξειςΜΕΡΟΣ Β
Άρθρο 8
Ίδρυση Εθνικού Μηχανισμού Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Άρθρο 9
Σύνθεση
Άρθρο 10
Αρμοδιότητες
Άρθρο 11
Λειτουργία
Άρθρο 12
Συνεργασία με φορείς και κοινωνικός διάλoγος
Άρθρο 13
1. Οι οφειλές παρελθόντων ετών για την ύδρευση των καταστημάτων κράτησης,
2. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 80/2016 εφαρμόζονται και στις περιπτώσεις των αποζημιώσεων δικηγόρων για την παροχή νομικής βοήθειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3226/2004 (Α ́ 24). Όταν γνωστοποιείται στο ΤΑΧΔΙΚ το ύψος των ως άνω αποζημιώσεων μετά την 20ή Δεκεμβρίου εκάστου έτους, θεωρείται ότι η γνωστοποίηση αυτή λαμβάνει χώρα την 1η Ιανουάριου του επόμενου έτους. Οι αποζημιώσεις που αναλήφθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθώς και αυτές που θα αναληφθούν μετά από αυτή αλλά αφορούν παρελθόντα του τρέχοντος έτη, θεωρούνται νόμιμες και βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΤΑΧΔΙΚ.
Άρθρο 14
Τροποποιήσεις του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α ́153)
Άρθρο 15
Τροποποιήσεις του ν. 4446/2016 (Α ́ 240)
Άρθρο 16
Απόδοση πόρων του κλάδου ΛΑΕΚ
Άρθρο 17
Τροποποίηση του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997
Άρθρο 18
Τροποποίηση του άρθρου 70 του ν. 4446/2016
Άρθρο 19
Αύξηση θέσεων επιστημονικού προσωπικού του Ψυχιατρείου Κρατουμένων Κορυδαλλού και λοιπών καταστημάτων κράτησης
Άρθρο 20
Το άρθρο 174 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται
Άρθρο 21
Το άρθρο 175 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται
Άρθρο 22
Το άρθρο 198 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται
Άρθρο 23
Στο άρθρο 376 του ν. 4412/2016 προστίθενται παράγραφοι 14, 15 και 16
Άρθρο 24
Τροποποίηση του άρθρου 126Β του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας
Άρθρο 25
Από την 1.1.2018 οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών διοικητικής δικαιοσύνης αυξάνονται
Άρθρο 26
Το άρθρο 64 παράγραφος 4 του Εισαγωγικού Νόμου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας καταργείται.
Άρθρο 27
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται
Άρθρο 28
Στο άρθρο 379 του ν. 4412/2016 προστίθεται παραγραφος 14
Άρθρο 29
Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 758 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθενται εδάφια
Άρθρο 30
Μεταβατική διάταξη
Άρθρο 31
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε αναλυτικά το κείμενο του νόμου 4491/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 152/13.10.2017