Οικονομικό αντάλλαγμα για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας

Αριθ. 8321.3/06/14 – ΦΕΚ Β 2788 – 17.10.2014

Καθορισμός ύψους του οικονομικού ανταλλάγματος για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας, διαδικασία είσπραξης καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπ’ όψη: ( διατάξεις)
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ύψος Οικονομικού Ανταλλάγματος
Για την τοποθέτηση πλωτής εξέδρας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 (Α 285), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 27 του ν. 4256/2014 (Α 92) και ισχύει, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο οικονομικό αντάλλαγμα, το οποίο ορίζεται σε τριάντα (30) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας της εξέδρας.

Το κατά τα ανωτέρω καθοριζόμενο αντάλλαγμα οφείλεται και για τις ήδη τοποθετημένες, κατά την έναρξη της παρούσας, πλωτές εξέδρες δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 9 της με Α.Π. 8220/131/14 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β 1651).

Υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 2 της με υπ’ αρ. 8220/131/14 απόφασης του Υπουργύ Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β 1651/2014) το εκάστοτε προκύπτον ποσό οικονομικού ανταλλάγματος καταβάλλεται στο σύνολό του έναντι δικαιώματος τοποθέτησης πλωτής εξέδρας για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών. Το αντίστοιχο ποσό οικονομικού ανταλλάγματος καταβάλλεται για κάθε επόμενη, μέχρι έξι (6) μηνών, τοποθέτηση πλωτής εξέδρας. εντός της χρονικής διάρκειας ισχύος της εγκριτικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Άρθρο 2
Διαδικασία Είσπραξης
1. Το οικονομικό αντάλλαγμα εισπράττεται:
α) από την αρμόδια υπηρεσία του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα όταν η πλωτή εξέδρα τοποθετείται εντός θαλάσσιας ζώνης λιμένα (ΘΖΛ) και αποτελεί ίδιον αυτού πόρο ή
β) από την αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης όταν η πλωτή εξέδρα τοποθετείται εκτός θαλάσσιας ζώνης λιμένα (ΘΖΛ) και αποτελεί έσοδο του Δημοσίου.
Για την πληρωμή του οικονομικού ανταλλάγματος προσκομίζεται στην αρμόδια για την είσπραξη υπηρεσία ευκρινές αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης του Γενικού Γραμματέα Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 8220/131/14 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β΄ 1651/2014).

2. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 της υπ’ αρ. 8220/131/14 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β 1651/2014), η τοποθέτηση της πλωτής εξέδρας δεν επιτρέπεται, αν δεν έχει εκ των προτέρων καταβληθεί στο σύνολό του το κατά τα ανωτέρω οφειλόμενο οικονομικό αντάλλαγμα.

Το αποδεικτικό παραστατικό της καταβολής μαζί με τα δικαιολογητικά της παρ. 9 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. 8220/131/14 απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β΄ 1651/2014) προσκομίζονται στην οικεία Λιμενική Αρχή, με μέριμνα του ενδιαφερομένου, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και πάντως πριν από την έναρξη της χρήσης της πλωτής εξέδρας.

Ενδεχόμενη μη τοποθέτηση ή μη χρήση για οποιοδήποτε λόγο της εξέδρας για τον αιτηθέντα χρόνο, δεν θεμελιώνει αξίωση του ενδιαφερομένου για επιστροφή του καταβληθέντος ανταλλάγματος.

3. Εφόσον η πλωτή εξέδρα τοποθετείται εκτός θαλάσσιας ζώνης λιμένα (ΘΖΛ) το πρόσωπο, στο όνομα ή την επωνυμία του οποίου έχει εκδοθεί η εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, δεν επιτρέπεται να υπομισθώσει ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραχωρήσει με ή χωρίς αντάλλαγμα τη χρήση της εξέδρας σε τρίτο πρόσωπο.

Άρθρο 3
Κυρώσεις
Σε περίπτωση που τοποθετηθεί πλωτή εξέδρα, χωρίς να έχουν τηρηθεί τα αναφερόμενα στην παρούσα απόφαση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 27 και 29 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την παράγραφο 23 του άρθρου 3 του ν. 2242/1994 (Α΄ 162), όπως ισχύει.

Άρθρο 4
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται κάθε διάταξη κανονιστικής πράξης που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 18 Σεπτεμβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ