Ηλεκτρονικά η αίτηση για εμβολιασμό με προτεραιότητα κατά του κορονοϊού

Ηλεκτρονικά η αίτηση για εμβολιασμό με προτεραιότητα κατά του κορονοϊού

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή στην προτεραιοποίηση του εμβολιασμού

 

Ποιες κατηγορίες πολιτών μπορούν να υποβάλουν αίτηση για εμβολιασμό με προτεραιότητα κατά του κορονοϊού και πως πληροφορούνται για το αποτέλεσμα της αίτησης

 

Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20688 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 1303/02.04.2021
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην Επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020 (Α’ 256) και γνωστοποίησης του αποτελέσματος αυτών στον αιτούντα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην Επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 57 του νόμου 4764/2020 με αντικείμενο την υπαγωγή στην προτεραιοποίηση του εμβολιασμού κατά της νόσου COVID-19, όπως αυτή έχει καθορισθεί από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, υλοποιείται με τη χρήση μέσων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε), σε ειδική εφαρμογή εντός της Πλατφόρμας Διαχείρισης Συνεδριών Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού (emvolio.gov.gr), η οποία λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

2. Η Επιτροπή γνωστοποιεί το αποτέλεσμα της αίτησης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχει δηλώσει ο αιτών/ούσα (φυσικό πρόσωπο ή ο ιατρός, όπου η αίτηση προβλέπεται υποχρεωτικά να υποβάλλεται από θεράποντα ιατρό), κατά την υποβολή της αίτησης. Ως θεράπων ιατρός ορίζεται ο ιατρός σχετικής με το δηλούμενο νόσημα ειδικότητας ή ο οικογενειακός ιατρός.

3. Οι αιτήσεις δύνανται να αφορούν μόνο τις ακόλουθες κατηγορίες θεματικών:

Α. ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αιτήσεις φυσικών προσώπων που αφορούν στην ένταξή τους σε οποιαδήποτε εκ των κατηγοριών των επιμέρους φάσεων ηλικιακών κριτηρίων, τα οποία δεν εντάχθηκαν στις κατηγορίες προτεραιοποίησης είτε λόγω εσφαλμένων ή ελλιπών ή αντιφατικών καταχωρήσεων για οποιονδήποτε λόγο ή λόγω της απουσίας τους από τα δημόσια Μητρώα.

αα) Στην αίτηση του φυσικού προσώπου θα πρέπει να αναφέρεται με συνοπτικό τρόπο ο λόγος μη συμπερίληψής του στην προτεραιοποίηση. Σε περίπτωση συνδρομής του ηλικιακού κριτηρίου ή του αναγκαίου προβλήματος υγείας, πλην όμως, μη συμπερίληψης του δικαιούχου στην αντίστοιχη κατηγορία λόγω ελλείψεων καταχώρισης στα δημόσια Μητρώα δύνανται να αποστέλλονται στοιχεία ταυτοποίησης (διαβατήριο, ΠΑΑΥΠΑ κ.λπ.).

ββ) Εφόσον για την εξέταση των συγκεκριμένων αιτημάτων απαιτούνται ειδικές γνώσεις πληροφορικής και προσβασιμότητας σε δημόσια Μητρώα, η Επιτροπή μπορεί να δημιουργεί υποεπιτροπές με πρόσθετη συμμετοχή εξειδικευμένων στελεχών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

γγ) Κατά την επεξεργασία της αίτησης η Επιτροπή δύναται να ζητά τη συνδρομή της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

Β. ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αιτήσεις ασθενών που αφορούν σε αιτήματα ένταξης στις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες προτεραιοποίησης, στις οποίες οι αιτούντες δεν συμπεριελήφθησαν, ενώ πληρούσαν τις προϋποθέσεις των νοσημάτων υψηλού ή αυξημένου κινδύνου, όπως αυτά καθορίζονται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.

αα) Στην αίτηση του ασθενούς θα πρέπει να αναφέρεται με συνοπτικό τρόπο ο λόγος μη συμπερίληψής του στην προτεραιοποίηση. Η αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται υποχρεωτικά από θεράποντα ιατρό με καταχώριση του ΑΜΚΑ του ασθενούς, του νοσήματος με αναφορά του κωδικού ICD10 καθώς και της τελευταίας ημερομηνίας ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Ο έλεγχος της ορθότητας των ανωτέρω στοιχείων γίνεται από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.

ββ) Η Επιτροπή εξετάζει εάν συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις υπαγωγής του ασθενούς στις κατηγορίες νοσημάτων υψηλού ή αυξημένου κινδύνου και αποφασίζει την ένταξή του ή μη σε αυτές.

γγ) Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της αίτησης η Επιτροπή γνωστοποιεί στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. τη συμπερίληψη του συγκεκριμένου ασθενούς στην αντίστοιχη κατηγορία προτεραιοποίησης.

δδ) Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. υλοποιεί την ένταξη του αιτούντος σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής.

Γ. ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αιτήσεις φυσικών προσώπων που δεν εμφανίζονται στην προτεραιοποίηση προς εμβολιασμό, ενώ πληρούνται οι προϋποθέσεις της νόσου, είτε γιατί δεν υφίστανται σχετικές καταγραφές στα δημόσια Μητρώα ή λόγω μη καταχώρισης στα δημόσια Μητρώα της νόσου του αιτούντος (όπως ασθενείς με πλήρη χρήση ιδιωτικής ασφαλιστικής ιατρικής κάλυψης ή με ίδιους πόρους, για τους οποίους δεν υπάρχει εγγραφή στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης).

αα) Στην περίπτωση αυτή η αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται από θεράποντα ιατρό με τα στοιχεία ταυτοποίησης του πολίτη, όπως αυτά καθορίζονται από σχετικές διατάξεις, την αναφορά του κωδικού ICD10 του νοσήματος και της χορηγούμενης φαρμακευτικής αγωγής.

ββ) Η Επιτροπή προκειμένου να εξετάσει εάν συντρέχουν οι όροι υπαγωγής του ασθενούς στην κατηγορία των νοσημάτων υψηλού ή αυξημένου κινδύνου δύναται να αιτηθεί την αποστολή πρόσθετων αποδεικτικών στοιχείων της νόσησης του αιτούντος (όπως διενέργειας θεραπειών ή εξετάσεων) και να αποφασίσει την ένταξη ή μη σε αυτές.

γγ) Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας της αίτησης η Επιτροπή γνωστοποιεί στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. τη συμπερίληψη του συγκεκριμένου ασθενούς στην αντίστοιχη κατηγορία προτεραιοποίησης.

δδ) Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. υλοποιεί την ένταξη του αιτούντος σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής.

 
 

Δ. ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αιτήσεις φυσικών προσώπων τα οποία νοσούν από σπάνια νοσήματα ή συνδυασμό νοσημάτων που δεν περιλαμβάνονται στις κατηγορίες νοσημάτων υψηλού ή αυξημένου κινδύνου και επιθυμούν να εμβολιαστούν.

αα) Στην περίπτωση αυτή η αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται από θεράποντα ιατρό με τα στοιχεία ταυτοποίησης του πολίτη, όπως αυτά καθορίζονται από σχετικές διατάξεις, την αναφορά του κωδικού ICD10 του σπάνιου νοσήματος ή των κωδικών ICD10 του συνδυασμού νοσημάτων και της χορηγούμενης φαρμακευτικής αγωγής.

ββ) Η Επιτροπή ομαδοποιεί τις αιτήσεις ανά κατηγορία νοσημάτων και πλήθος αιτούντων. Στη συνέχεια η Επιτροπή διαβιβάζει τις ομαδοποιημένες αιτήσεις στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών για γνωμοδότηση ως προς την αποδοχή ή απόρριψη της ένταξής τους στις κατηγορίες των νοσημάτων αυξημένου ή υψηλού κινδύνου. Η συγκεκριμένη κατηγορία αιτήσεων δεν αφορά στην εξέταση ατομικών αιτημάτων ένταξης στην κατηγορία νοσημάτων υψηλού ή αυξημένου κινδύνου αλλά μόνο σε ενιαία εξέταση όλων των εκκρεμών αιτημάτων ένταξης συναφούς κατηγορίας νοσήματος ή συνδυασμού νοσημάτων.

γγ) Μόνο στην περίπτωση θετικής γνωμοδότησης της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών εντάσσεται ολόκληρη η κατηγορία, με το σύνολο των νοσούντων στην προτεραιοποίηση του εμβολιασμού της αντίστοιχης κατηγορίας.

δδ) Μετά τη γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, η Επιτροπή γνωστοποιεί στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε τη συμπερίληψη της συγκεκριμένης κατηγορίας ασθενών στην αντίστοιχη κατηγορία προτεραιοποίησης.

εε) Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. υλοποιεί την ένταξη της αντίστοιχης κατηγορίας στην προτεραιοποίηση σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών ως προς όλους τους συμπεριλαμβανόμενους στην κατηγορία ανεξαρτήτως της υποβολής ή μη αίτησης από καθέναν εξ αυτών.

E. ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Αιτήσεις γονέων, κηδεμόνων ή φροντιστών παιδιών ηλικίας κάτω των 16 ετών με υποκείμενα νοσήματα υψηλού κινδύνου.

αα) Η αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται υποχρεωτικά από θεράποντα ιατρό με ειδικότητα Παιδιατρικής με καταχώριση του ΑΜΚΑ του ασθενούς, του νοσήματος με αναφορά του κωδικού ICD10 και ταυτόχρονη καταχώριση του/των ΑΜΚΑ έως δύο φροντιστών.

ββ) Η Επιτροπή εξετάζει την αίτηση και δύναται να ζητά από την ΗΔΙΚΑ την ένταξη των συγκεκριμένων γονέων, κηδεμόνων ή φροντιστών ασθενών στον κατά προτεραιότητα εμβολιασμό.

Οποιαδήποτε αίτηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις των ανωτέρω απορρίπτεται και δεν εισάγεται σε καμία διαδικασία εξέτασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Πως κλείνω ηλεκτρονικό ραντεβού για το εμβόλιο κορονοϊού