Ηλεκτρονικά η αίτηση για τον διαγωνισμό εισαγωγής στην ΕΣΔΔΑ

Ηλεκτρονικά η αίτηση για τον διαγωνισμό εισαγωγής στην ΕΣΔΔΑ

Εισαγωγικός  διαγωνισμός Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

 

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/59/οικ.14054 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 3067/11.07.2021
Ηλεκτρονική διαδικασία για τη συμμετοχή στον εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης συμμετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

1. Η αίτηση συμμετοχής στον εισαγωγικό διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-EΨΠ),

2. Η αίτηση περιλαμβάνει ως υποχρεωτικά τα ακόλουθα στοιχεία των αιτούντων:

• Επώνυμο
• Όνομα
• Όνομα Πατέρα
• Όνομα Μητέρας
• Φύλο
• Τόπος Γέννησης
• Αριθμός/Ημερομηνία/Αρχή έκδοσης Δελτίου Ταυτότητας ή διαβατηρίου
• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
• Ανώτερος τίτλος σπουδών (για στατιστικούς λόγους)- Τηλέφωνο επικοινωνίας (κινητό ή/και οικίας)

Με την αίτηση δηλώνεται και τυχόν αίτημα υποβολής σε ειδικές εξετάσεις, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 της υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/57/ οικ.13483/1-7-2021 (Β’ 2899) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων διεξαγωγής του Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)».

3. Με την αίτηση συνυποβάλλεται δήλωση, στην οποία οι υποψήφιοι δηλώνουν:

α. τον τίτλο σπουδών που κατέχουν (εκπαιδευτικό ίδρυμα – τμήμα, ημερομηνία κτήσης ή αναγνώρισής του από τον αρμόδιο φορέα),
β. την ημερομηνία γέννησής τους,
γ. τη συνδρομή των νόμιμων προσόντων και την έλλειψη κωλύματος για διορισμό τους σε δημόσια θέση, σύμφωνα με τον ν. 3528/2007,
δ. τη γνώση και αποδοχή των όρων της προκήρυξης.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι δηλώνουν όλα τα παραπάνω εκτός της περ. γ) και επιπλέον δηλώνουν την υπαλληλική τους ιδιότητα (και την υπηρεσία τους).

Η ως άνω δήλωση αποτελεί για όλες τις έννομες συνέπειες υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75).

4. Για την υποβολή της αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίηση του φυσικού προσώπου/χρήστη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 του ν. 4727/2020.

5. Με την επιτυχή υποβολή της αίτησης και της υπεύθυνης δήλωσης, αποστέλλεται στον υποψήφιο ένας μοναδικός κωδικός, ο οποίος ταυτοποιεί τον υποψήφιο σε όλα τα στάδια της διαδικασίας του εισαγωγικού διαγωνισμού.

Άρθρο 2
Τεχνικά – Οργανωτικά Μέτρα

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών, της διασφάλισης της ιχνηλασιμότητας και της προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 
 

Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΚΔΔΑ/Φ.8/57/οικ.13483 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 2899/05.07.2021
Ρύθμιση διαδικαστικών θεμάτων διεξαγωγής του εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)