Ηλεκτρονικά η αίτηση και η έκδοση άδειας πολιτικού γάμου

Ηλεκτρονικά η αίτηση και η έκδοση άδειας πολιτικού γάμου μέσω της εφαρμογής των θυρίδων φορέων και χρηστών govgr

 

Αριθμ. 49806 ΕΞ 2022 – ΦΕΚ Τεύχος Β 6088/29.11.2022
Ηλεκτρονική αίτηση και έκδοση άδειας πολιτικού γάμου

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα ρυθμίζει την διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης και την έκδοση ηλεκτρονικής άδειας πολιτικού γάμου μέσω της εφαρμογής των θυρίδων φορέων και χρηστών της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).

2. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εντάσσονται οι γάμοι που τελούνται μεταξύ ενήλικων Ελλήνων πολιτών, εγγεγραμμένων στα Δημοτολόγια της χώρας.

Άρθρο 2
Ηλεκτρονική εφαρμογή για άδεια πολιτικού γάμου

1. Δημιουργείται και παρέχεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) εφαρμογή για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης και την έκδοση ηλεκτρονικής άδειας πολιτικού γάμου («εφαρμογή»).

2. Χρήστες της εφαρμογής, με την επιφύλαξη των παρ. 1 και 5 του άρθρου 3, είναι

α) Έλληνες πολίτες («μελλόνυμφοι») που υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου και πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

αα) έχουν συμπληρώσει το νόμιμο όριο ενηλικότητας,

αβ) πρόκειται να τελέσουν πολιτικό γάμο στην Ελλάδα με Έλληνα πολίτη που έχει συμπληρώσει το νόμιμο όριο ενηλικότητας,

αγ) έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Ελλάδα,

β) αρμόδιοι δημοτικοί υπάλληλοι («δημοτικοί υπάλληλοι»), που παραλαμβάνουν στις θυρίδες του οικείου Δήμου τις ηλεκτρονικές αιτήσεις, με σκοπό την διεκπεραίωσή τους και την έκδοση ηλεκτρονικής άδειας πολιτικού γάμου με τη χρήση της εφαρμογής.

Άρθρο 3
Πρόσβαση στην εφαρμογή και ενέργειες χρηστών

1. Οι μελλόνυμφοι αποκτούν πρόσβαση στην εφαρμογή κατόπιν αυθεντικοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184) και οι δημοτικοί υπάλληλοι κατόπιν αυθεντικοποίησης μέσω Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης των «Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης» σύμφωνα με την υπό στοιχεία 29810 ΕΞ/23-10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Διαδικασία αυθεντικοποίησης υπαλλήλων του δημοσίου τομέα σε ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες» (Β’ 4798).

2. Κάθε μελλόνυμφος καταχωρίζει στην εφαρμογή τα στοιχεία που απαιτούνται από το νόμο για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου και ιδίως:

α) τα προσωπικά του στοιχεία,
β) τα στοιχεία του Δήμου στον οποίο πρόκειται να τελεστεί ο πολιτικός γάμος,
γ) τα στοιχεία του/της έτερου μελλοντικού/μελλοντικής συζύγου και
δ) τα στοιχεία του εκδοθέντος ηλεκτρονικού παραβόλου.

3. Κάθε μελλόνυμφος μεταφορτώνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και ιδίως αυτά που αποδεικνύουν την μόνιμη κατοικία του στην Ελλάδα και την πλήρωση της υποχρέωσης γνωστοποίησης γάμου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας πολιτικού γάμου

 

4. Κάθε μελλόνυμφος δηλώνει υπεύθυνα μέσω της εφαρμογής ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα γάμου που προβλέπονται στα άρθρα 1354, 1356, 1357 και 1360 του αστικού κώδικα.

5. Για την τελική υποβολή της αίτησης απαιτείται η καταχώριση του κωδικού μιας χρήσης (one-time passwordOTP) που κάθε μελλοντικός σύζυγος λαμβάνει στον πιστοποιημένο αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει καταχωρίσει στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

6. Η αίτηση κάθε μελλοντικού συζύγου φέρει τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 και συγκεκριμένα:

α) μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR και

β) εγκεκριμένη ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

7. Η αίτηση της παρ. 5 έχει ισχύ πρωτότυπου εγγράφου, όταν διακινείται ως ηλεκτρονικό έγγραφο με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ή αντιγράφου, όταν διακινείται ως έντυπο έγγραφο, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020.

8. Με την υποβολή της αίτησης από κάθε μελλόνυμφο, αυτή αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον Δήμο μόνιμης κατοικίας αυτού και αντίγραφό της αποθηκεύεται στην προσωπική θυρίδα του μελλοντικού συζύγου που την υπέβαλε.

Οι δημοτικοί υπάλληλοι παραλαμβάνουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις στο περιβάλλον των θυρίδων του οικείου Δήμου και τις διαχειρίζονται σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους, χωρίς να απαιτούνται οι εσωτερικές διαδικασίες πρωτοκόλλησης του φορέα, όπως ορίζεται στο εδ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 5 της υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 2021 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή» (Β’ 849) όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία 36126 ΕΞ 2022 υπουργική απόφαση(Β’ 4693)». Οι δημοτικοί υπάλληλοι ελέγχουν την ορθή υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών και την πλήρωση των νόμιμων όρων χορήγησης άδειας πολιτικού γάμου, ύστερα από διασταύρωση των δηλούμενων στοιχείων με το Μητρώο Πολιτών.

Άρθρο 4
Έκδοση ηλεκτρονικής άδειας πολιτικού γάμου

1. Με την ολοκλήρωση των ενεργειών του άρθρου 3 από όλους τους χρήστες και την άπρακτη πάροδο της προβλεπόμενης προθεσμίας υποβολής καταγγελίας από τρίτους ή, σε περίπτωση καταγγελίας, την ακρόαση του μελλόνυμφου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 391/1982 (Α’ 73), εκδίδεται η ηλεκτρονική άδεια πολιτικού γάμου ή απορρίπτεται αιτιολογημένα η χορήγησή της.

2. Η άδεια ή η αιτιολογημένη απόρριψη της παρ. 1 φέρουν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 και συγκεκριμένα:

α) μοναδικό κωδικό αριθμό σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR και

β) εγκεκριμένη ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

3. Η άδεια ή η αιτιολογημένη απόρριψη της παρ. 1 έχουν ισχύ πρωτότυπου εγγράφου, όταν διακινούνται ως ηλεκτρονικά έγγραφα με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ή αντιγράφου, όταν διακινούνται ως έντυπα έγγραφα, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

 
Άρθρο 5
Ειδικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία της εφαρμογής

1. Η εφαρμογή διαλειτουργεί μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) με τα απαραίτητα Μητρώα του δημοσίου τομέα για την άντληση στοιχείων των χρηστών, ιδίως αυθεντικοποίησης και ταυτοποίησης πολιτών και αυθεντικοποίησης Δημοσίων υπαλλήλων και επιβεβαίωσης πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου.

2. Η διαλειτουργικότητα της παρ. 1 πραγματοποιείται σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την πολιτική ορθής χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας τυχόν δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 6
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ), για τους σκοπούς της λειτουργίας της εφαρμογής της παρούσας.

2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των διακινούμενων δεδομένων, πληροφοριών και εγγράφων και κατ’ ελάχιστον, της καταγραφής και παρακολούθησης των προσβάσεων, της διασφάλισης ιχνηλασιμότητας και της προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

Άρθρο 7
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

Η άδεια πολιτικού γάμου εκδίδεται μετά από 7 ημερολογιακές ημέρες, ώστε να υπάρχει το απαραίτητο χρονικό διάστημα για την υποβολή καταγγελιών κατά του επικείμενου γάμου.

Όταν ολοκληρωθεί η έκδοση της άδειας από τον Δήμο, αυτή θα σταλεί στη θυρίδα σας και θα ενημερωθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και γραπτού μηνύματος (sms).

Ηλεκτρονική αίτηση και έκδοση άδειας πολιτικού γάμου

https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gamos-sumbiose/adeia-politikou-gamou

 

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης