Ηλεκτρονικά η επίδοση εγγράφων της Πολιτικής Δικονομίας

Πως γίνεται η ηλεκτρονική επίδοση εγγράφων της Πολιτικής Δικονομίας

 

Η επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα, κατά το άρθρο 122Α Κ.Πολ.Δ. πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
(ΣΗΕ)»

Η ανάπτυξη, λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση του ΣΗΕ ανήκει στο, κατά το άρθρο 117 του ν. 2318/1995 (Α’ 126), νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας»

 

Αριθμ. 18407 οικ. – ΦΕΚ τεύχος Β 2318/12.05.2022
Επίδοση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύστημα Ηλεκτρονικών Επιδόσεων

1. Η επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα, κατά το άρθρο 122Α Κ.Πολ.Δ. πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
(ΣΗΕ)», στην ιστοσελίδα (website)

https://portal.odee.gr/eservices

2. Η ανάπτυξη, λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση του ΣΗΕ ανήκει στο, κατά το άρθρο 117 του ν. 2318/1995 (Α’ 126), νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας».

Άρθρο 2
Ηλεκτρονικό Μητρώο δικαστικών επιμελητών

Η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας έχει την ευθύνη της ανάπτυξης, λειτουργίας και συντήρησης του ηλεκτρονικού Μητρώου των δικαστικών επιμελητών της χώρας στην ιστοσελίδα (website) https://portal. odee.gr

Άρθρο 3
Πιστοποίηση δικαστικού επιμελητή

1. Η πιστοποίηση του δικαστικού επιμελητή που προ-βλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 122Α Κ.Πολ.Δ. πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρονικού Μητρώου του άρθρου 2 και είναι υποχρεωτική για όποιον δικαστικό επιμελητή επιθυμεί να κάνει χρήση της εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας.

2. Η πιστοποίηση του δικαστικού επιμελητή περιλαμβάνει υποχρεωτικά:
α) την καταχώριση στο ηλεκτρονικό Μητρώο, μέσω του κατά το άρθρο 91 του ν. 2318/1995 οικείου Συλλόγου Δικαστικών Επιμελητών, των στοιχείων του δικαστικού επιμελητή που τηρούνται κατά τις διατάξεις του ως άνω νόμου στο Μητρώο του Συλλόγου, καθώς και όσων στοιχείων κριθούν αναγκαία, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας,

β) την απόδοση από το ηλεκτρονικό Μητρώο στον δικαστικό επιμελητή, ενός μοναδικού επταψήφιου Πανελλαδικού Αριθμού Μητρώου Δικαστικού Επιμελητή και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη μορφή «[email protected]»,

γ) την έκδοση και χορήγηση στον δικαστικό επιμελητή εγκεκριμένου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής κατά την έννοια της περ. 24 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), με δυνατότητα δημιουργίας εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής κατά την έννοια της περ. 20 του άρθρου 2 του ίδιου ως άνω νόμου. Το κόστος της έκδοσης και διατήρησης του ανωτέρω πιστοποιητικού βαρύνει τον δικαστικό επιμελητή,

δ) την έκδοση και χορήγηση στον δικαστικό επιμελητή «ονόματος χρήστη» (username) και «κωδικού πρόσβασης» (password) για την είσοδο του στο ηλεκτρονικό Μητρώο και το ΣΗΕ.

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας

Η Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας, για την υλοποίηση των άρθρων 1, 2 και 3, δύναται να συμβάλλεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία στην υλοποίηση και διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και με εγκεκριμένους παρόχους υπηρεσιών εμπιστοσύνης («qualified trust service providers»), λαμβάνει δε τις απαραίτητες αποφάσεις για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του ΣΗΕ και του ηλεκτρονικού Μητρώου, κατ’ εφαρμογή της περ. στ’ του άρθρου 117 του ν. 2318/1995. Οι αποφάσεις αυτές αναρτώνται στην ιστοσελίδα (website) https://portal.odee.gr

Άρθρο 5
Αρμοδιότητες Συλλόγων Δικαστικών Επιμελητών

Οι Σύλλογοι των Δικαστικών Επιμελητών έχουν την ευθύνη της διαρκούς ενημέρωσης του ηλεκτρονικού Μητρώου περί των αλλαγών της υπηρεσιακής κατάστασης των δικαστικών επιμελητών (έναρξη, μετάθεση, διαθεσιμότητα, αναστολή, παύση, συνταξιοδότηση, θάνατος), κατά την έννοια των οικείων διατάξεων του ν. 2318/1995.

 

  

 

Άρθρο 6
Διαδικασία αποστολής ηλεκτρονικής επίδοσης

1. Η επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα πραγματοποιείται ως εξής:

Ο αρμόδιος και πιστοποιημένος δικαστικός επιμελητής εισέρχεται στο ΣΗΕ, κατόπιν αυθεντικοποίησης με τα διαπιστευτήρια της περ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 3, επιλέγει τον παραλήπτη της επίδοσης, με βάση τα αναπτυσσόμενα πεδία του ΣΗΕ και μεταφορτώνει (upload) σε μορφή αρχείων. pdf διακριτά και στα πεδία που υπάρχουν, την έκθεση επίδοσης που έχει συνταχθεί κατά το άρθρο 139 Κ.Πολ.Δ. και το προς επίδοση έγγραφο.

2. Το προς επίδοση έγγραφο πρέπει να φέρει την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του εκδότη του ή του πληρεξουσίου δικηγόρου του, στην περίπτωση δε εγγράφου σε έντυπη μορφή, ο δικαστικός επιμελητής επικυρώνει αυτό, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 2318/1995, με την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του.

3. Η εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του δικαστικού επιμελητή τίθεται, μέσω ειδικής προγραμματιστικής διεπαφής και κατόπιν εισαγωγής των κωδικών του εγκεκριμένου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής από τον δικαστικό επιμελητή επί του αρχείου της έκθεσης επίδοσης. Στη συνέχεια, αποστέλλεται ειδοποίηση σχετικά με το προς επίδοση έγγραφο και την έκθεση επίδοσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του παραλήπτη της επίδοσης, από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου «[email protected]» με ηλεκτρονική αλληλογραφία που περιέχει σύνδεσμο (link), μέσω του οποίου ο παραλήπτης εισέρχεται στο ΣΗΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7.

4. Οι απαραίτητες χρονοσημάνσεις επί της έκθεσης επίδοσης και επί του προς επίδοση εγγράφου καταχωρούνται μέσω των εφαρμογών του ΣΗΕ υπό τη μορφή εγκεκριμένης ηλεκτρονικής χρονοσφραγίδας κατά την έννοια της περ. 21 του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 και, συγχρόνως, τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο για τις ενέργειες που συντελούνται και καταγράφεται η 24ωρη προθεσμία του τέταρτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 122Α Κ.Πολ.Δ., μετά το πέρας της οποίας η ηλεκτρονική επίδοση θεωρείται ανυπόστατη. Οι κατά νόμον εξαιρετέες ημέρες αφαιρούνται.

5. Η ηλεκτρονική απόδειξη της παρ. 2 του άρθρου 122Α Κ.Πολ.Δ., που παρέχεται από το ΣΗΕ φέρει υποχρεωτικά προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα της Ο.Δ.E.Ε, και εγκεκριμένη ηλεκτρονική χρονοσφραγίδα, κατά την έννοια των περ. 48, 18 και 21 του ν. 4727/2020, αντίστοιχα.

Άρθρο 7
Διαδικασία παραλαβής ηλεκτρονικής επίδοσης

1. Ο παραλήπτης της επίδοσης εισέρχεται στο ΣΗΕ μέσω του συνδέσμου (link) που έχει λάβει στην ηλεκτρονική του διεύθυνση από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ΣΗΕ («[email protected]»).

2. Το ΣΗΕ απαιτεί την αυθεντικοποίηση του παραλήπτη με τη χρήση των κωδικών- διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) ή με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων των συστημάτων ηλεκτρονικής τραπεζικής (e-banking). Εφόσον πρόκειται για δημόσιο υπάλληλο, ο οποίος παραλαμβάνει κατ’ εξουσιοδότηση και για λογαριασμό της Υπηρεσίας του, η αυθεντικοποίηση γίνεται με τη χρήση των Κωδικών Δημόσιας Διοίκησης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 29810 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (Β’ 4798).

3. Μετά την αυθεντικοποίηση, το ΣΗΕ εμφανίζει στον παραλήπτη, τα στοιχεία του δικαστικού επιμελητή που προκαλεί την επίδοση, τη χρονοσήμανση του ΣΗΕ που πιστοποιεί την έναρξη της 24ωρης προθεσμίας για την παραλαβή, τα στοιχεία του παραλήπτη στον οποίο απευθύνεται η επίδοση και την έκθεση επίδοσης. Καλείται δε ο παραλήπτης να υπογράψει την έκθεση επίδοσης, με τη θέση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, μέσω ειδικής προγραμματιστικής διεπαφής που διατίθεται προς τον σκοπό αυτό από το ΣΗΕ και κατόπιν εισαγωγής των κωδικών του εγκεκριμένου πιστοποιητικού ηλεκτρονικής υπογραφής από τον παραλήπτη.

4. Αφότου ο παραλήπτης υπογράψει με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή την έκθεση επίδοσης, το ΣΗΕ του χορηγεί αυτομάτως το προς επίδοση έγγραφο που περιέχει την εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή του δικαστικού επιμελητή κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 139 Κ.Πολ.Δ. και την προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα της παρ. 5 του άρθρου 6 της παρούσας.

5. Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής επίδοσης, το ΣΗΕ αποστέλλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση του δικαστικού επιμελητή ειδοποίηση για την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής επίδοσης. Ο δικαστικός επιμελητής έχει πρόσβαση στην έκθεση επίδοσης και στο έγγραφο που έχει επιδοθεί, μέσω του προσωπικού του αρχείου ηλεκτρονικών επιδόσεων, που τηρείται στο ΣΗΕ.

6. Αν παρέλθει άπρακτη η 24ωρη προθεσμία της παραλαβής, το ΣΗΕ αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στον δικαστικό επιμελητή περί του ανυπόστατου της ηλεκτρονικής επίδοσης.

Άρθρο 8
Κατά τόπο αρμοδιότητα

Οι κατά νόμο περιορισμοί ως προς την κατά τόπο αρμοδιότητα του δικαστικού επιμελητή τίθενται με τεχνικά μέσα στο ΣΗΕ και στο ηλεκτρονικό Μητρώο.

Άρθρο 9
Άντληση στοιχείων επικοινωνίας φυσικών προσώπων

1. Για την εκπλήρωση του σκοπού της επίδοσης με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, το ΣΗΕ αντλεί από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που το φυσικό πρόσωπο έχει καταχωρίσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του ν. 4704/2020 και τα άρθρα 5 και 6 της υπ’ αρ. 6810/9.3.2021 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας (Β’ 988). Η ανωτέρω άντληση, πραγματοποιείται μόνον εφόσον το φυσικό πρόσωπο έχει δηλώσει στο Ε.Μ.Επ. ότι επιθυμεί οι φορείς του δημόσιου τομέα να επικοινωνούν μαζί του μέσω των στοιχείων επικοινωνίας του που είναι καταχωρισμένα στο Ε.Μ.Επ..

2. Κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρα-κτήρα διενεργείται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τον ν. 4624/2019
(Α’ 137).

Άρθρο 10
Γνωστοποίηση στοιχείων νομικών προσώπων

1. Οι φορείς του Δημοσίου Τομέα, κατά την έννοια της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), τα πιστωτικά ιδρύματα, κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, τα ιδρύματα πληρωμών, τα καταστήματα ηλεκτρονικού χρήματος, οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα γνωστοποιούν εγγράφως στην Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος: α) την ονομασία της κατά τόπο υπηρεσίας ή καταστήματος και την έδρα τους, β) το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο οποίο θα αποστέλλονται οι ηλεκτρονικές επιδόσεις, γ) τα στοιχεία των φυσικών προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί νομίμως, για να παραλαμβάνουν επιδόσεις με ηλεκτρονικά μέσα και ιδίως το ονοματεπώνυμο και τον ΑΦΜ τους, μεταβατικά, μέχρι να καταστεί δυνατή η δήλωση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης των νόμιμων εκπροσώπων των νομικών προσώπων και των εξουσιοδοτημένων από αυτούς αντιπροσώπων, εκπροσώπων ή υπαλλήλων σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 122Α του Κ.Πολ.Δ..

2. Οι φορείς και τα ιδρύματα της παρ. 1 επικαιροποιούν ανά εξάμηνο ή και εκτάκτως, όταν συντρέχει σχετική ανάγκη, τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως