Ηλεκτρονικά η έρευνα των αρχείων των Υποθηκοφυλακείων

Αριθμ. 55480 ΕΞ 2023 – ΦΕΚ τεύχος Β 7781/31.12.2023
Ηλεκτρονική Εφαρμογή Υπηρεσίας Έρευνας Αρχείων Υποθηκοφυλακείων

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Η περιγραφόμενη στην παρούσα διαδικασία ηλεκτρονική εφαρμογή (στο εξής εφαρμογή), με την ονομασία Υπηρεσία Έρευνας Αρχείων Υποθηκοφυλακείων (archive.ktimatologio.gr/) αποσκοπεί στην έρευνα στα αρχεία Υποθηκοφυλακείων.

https://archive.ktimatologio.gr/

 

Άρθρο 2
Πρόσβαση -Χρήστες Εφαρμογής

Πρόσβαση στην ως άνω εφαρμογή ως χρήστες δύνανται να έχουν δικηγόροι, οι οποίοι εισέρχονται στην πλατφόρμα αφού αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών της πύλης της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων.

Άρθρο 3
Λειτουργία εφαρμογής και δυνατότητες χρηστών

1. Μετά την είσοδό του στην πλατφόρμα, ο χρήστης δικηγόρος δύναται να προβεί σε αναζήτηση σε αρχεία Υποθηκοφυλακείων τα οποία έχουν αναρτηθεί ψηφιακά στην πλατφόρμα. Η αναζήτηση βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως ενδεικτικά υποθηκοφυλακείο, τύπος βιβλίου (Ευρετήρια, Μεταγραφές, Υποθήκες, Κατασχέσεις, Διεκδικήσεις), ονομασία βιβλίου κ.α.

2. Επιλέγοντας «Αναζήτηση», η εφαρμογή προβάλλει όλα τα αποτελέσματα που αντιστοιχούν στα κριτήρια επιλογής. Στη συνέχεια, επιλέγοντας «Προβολή» στο βιβλίο ενδιαφέροντος, ο χρήστης δικηγόρος μεταφέρεται σε νέα σελίδα, στην οποία μπορεί να ερευνήσει το βιβλίο που επέλεξε στο σύνολο του.

3. Ο χρήστης δικηγόρος είναι σε θέση να κάνει λήψη της εκάστοτε σελίδας μέσω της σχετικής επιλογής. Η εφαρμογή μετατρέπει τις επιλεγμένες σελίδες σε αρχείο μορφής pdf., στο οποίο προστίθεται υδατογράφημα, καθώς και τα στοιχεία του χρήστη που πραγματοποίησε τη λήψη (Ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και ώρα λήψης).

Άρθρο 4
Διαλειτουργικότητες

1. Για τους σκοπούς της παρούσας, η εφαρμογή αντλεί δεδομένα από πληροφοριακά συστήματα και ιδίως το πληροφοριακό Σύστημα της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων.

2. Όλες οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες διενεργούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 και το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).

Άρθρο 5
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Ο Φορέας «Ελληνικό Κτηματολόγιο» ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ), για τους σκοπούς της λειτουργίας της εφαρμογής. Η επεξεργασία έχει ως νομική βάση την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον, σύμφωνα με την περ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ, το οποίο συνίσταται στην παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών για την έρευνα σε βιβλία Υποθηκοφυλακείων.

2. Κάθε επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, τον ν. 4624/2019 (Α’ 137), το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» και την Πολιτική Ορθής Χρήσης Διαδικτυακών υπηρεσιών του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο».

Άρθρο 6
Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

1. Ο Φορέας «Ελληνικό Κτηματολόγιο» έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των διακινούμενων δεδομένων, πληροφοριών και εγγράφων και, κατ’ ελάχιστον, της καταγραφής και παρακολούθησης των προσβάσεων, της διασφάλισης ιχνηλασιμότητας και της προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή. Σε περίπτωση που ανακύπτει οιαδήποτε απόκλιση, τεχνική ή λειτουργική, η υπηρεσία διακόπτεται και επαναλειτουργεί μετά την άρση της.

2. Οι χρήστες τηρούν τα κατάλληλα και αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των δεδομένων και εγγράφων της εφαρμογής και κάθε άλλο μέτρο που διασφαλίζει την προστασία από μη εγκεκριμένη ή παράνομη επεξεργασία ή τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά ή την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης τρίτων.

Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος

Η έναρξη της λειτουργίας της εφαρμογής εκκινεί από την δημοσίευση της παρούσας

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης