Ηλεκτρονικά μέσω taxisnet η κατάταξη στρατευσίμων της 2021 Β ΕΣΣΟ στο Στρατό Ξηράς

Ηλεκτρονικά μέσω taxisnet η κατάταξη στρατευσίμων της 2021 Β ΕΣΣΟ στο Στρατό Ξηράς

Πρόσκληση για κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την 2021 Β / ΕΣΣΟ

 

Στο πλαίσιο της πρόληψης, αντιμετώπισης και μείωσης της διασποράς της πανδημίας covid-19, οι καλούμενοι στρατεύσιμοι θα παραλάβουν τα Σημειώματα Κατάταξής τους ηλεκτρονικά, μέσω του διαδικτυακού τόπου www.stratologia.gr με χρήση κωδικών taxisnet

 

Συγκεκριμένα:

Εκδόθηκε η ΕΔΥΕΘΑ/ΓΕΣ 17/2021 που αφορά στην πρόσκληση στρατευσίμων για κατάταξη με την 2021 Β΄ ΕΣΣΟ (Μάρτιος 2021) στον Στρατό Ξηράς.

Για τους στρατεύσιμους, που έχουν κατανεμηθεί στον Στρατό Ξηράς και είναι υπόχρεοι για κατάταξη με την 2021 Β΄ ΕΣΣΟ, για την παραλαβή του Σημειώματος Κατάταξης απαιτείται η επιλογή του μενού «ΕΙΣΟΔΟΣ» μέσω του οποίου πραγματοποιείται αυθεντικοποίηση με χρήση κωδικών taxisnet.

Κατόπιν απαιτείται η επιλογή του μενού «ΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΟΥ» και τελικά η εκτύπωση του.

  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Οι ημερομηνίες κατάταξης των καλουμένων ορίζονται ως εξής:

Οι καλούµενοι από αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, καθώς και οι στρατεύσιµοι άλλων κατηγοριών και ανυπότακτοι οι οποίοι οποτεδήποτε έλαβαν αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη στα αναφερόµενα στο Παράρτηµα «Β» Σηµεία Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ) από 8 έως 11 Μαρτίου 2021, ενώ οι λοιποί καλούµενοι υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη στα αναφερόµενα στα Παραρτήµατα «Γ» έως «ΙΓ» ΣΥΠΟ από 16 έως 19 Μαρτίου 2021, ανάλογα µε την επιλογή τους, εκτός των παρακάτω κατηγοριών:

α. Των στρατευσίµων και ανυποτάκτων (µετά τη διακοπή της ανυποταξίας τους), της παραγράφου 1δ της παρούσας, οι οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτηµάτων «Β» έως «ΙΓ» εκτός ΕΣΣΟ: (1) Εντός πενθηµέρου οι εξερχόµενοι από νοσοκοµεία δηµοσίου ή νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, του εσωτερικού. (2) Εντός δεκαηµέρου οι εξερχόµενοι από νοσηλευτικά ιδρύµατα του εξωτερικού.

β. Των στρατευσίµων και ανυποτάκτων της παραγράφου 1ε της παρούσας οι οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτηµάτων «Β» έως «ΙΓ» εκτός ΕΣΣΟ, σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από τη λήξη της µετατόπισης της κατάταξής τους.

γ. Των στρατευσίµων και ανυποτάκτων της παραγράφου 1στ της παρούσας, οι οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτηµάτων «Β» έως «ΙΓ» εκτός ΕΣΣΟ και οπωσδήποτε εντός πενθήµερου από την κοινοποίηση της γνωµάτευσης στην αρµόδια Στρατολογική Υπηρεσία.

δ. Των στρατευσίµων της παραγράφου 1ζ της παρούσας, οι οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτηµάτων «Β» έως «ΙΓ» εκτός ΕΣΣΟ και οπωσδήποτε εντός πενθήµερου από την έκδοση της απορριπτικής πράξης. -4- ./.

ε. Των µονίµων κατοίκων εξωτερικού της παραγράφου 1ι της παρούσας, οι οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτηµάτων «Β» έως «ΙΓ» εκτός ΕΣΣΟ, εντός δέκα (10) ηµερών από την υποβολή της σχετικής αίτησής τους.

στ. Των στρατευσίµων και ανυποτάκτων της παραγράφου 1ια οι οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτηµάτων «Β» έως «ΙΓ» της παρούσας.

4. Για τους στρατευσίµους-ανυπότακτους, οι οποίοι παρουσιάζονται αργότερα από την καθοριζόµενη για την κατηγορία τους ηµεροµηνία µέχρι και 19 Μαρτίου 2021, να γίνονται δεκτοί για κατάταξη ως εκπρόθεσµοι, υπέχοντας µηνιαία πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, σύµφωνα µε την παράγραφο 12 του άρθρου 17 του (γ) σχετικού. Μετά την ηµεροµηνία αυτή να µην κατατάσσεται κανένας, πλην των αναφερόµενων στις παραγράφους 3 α,β,γ,δ,ε, στ και 6 της παρούσας.

5. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή, µε διαταγή της ∆ιεύθυνσης Στρατολογικού (Β4) του Γενικού Επιτελείου Στρατού, η αλλαγή της επιλογής σε Ο-Σ και των ΣΥΠΟ στρατευσίµων και ανυποτάκτων, για υπηρεσιακούς λόγους.

6. Οι καλούµενοι για κατάταξη, αν για λόγους αντικειµενικής αδυναµίας αδυνατούν να καταταγούν την καθοριζοµένη ηµεροµηνία, να παρουσιάζονται σε οποιαδήποτε Στρατιωτική ή Αστυνοµική Αρχή και εφόσον διαπιστωθούν οι λόγοι της αντικειμενικής αδυναμίας µπορούν, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 31 του (α) σχετικού, να καταταγούν εντός πέντε (5) ηµερών από την καθοριζοµένη ηµεροµηνία κατάταξής τους χωρίς συνέπειες.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν από τις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.stratologia.gr/