Ηλεκτρονικά η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη ηλεκτρικών

Αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται από την 1 Μαρτίου 2023, η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Η ΥΔΕ πιστοποιεί την ασφάλεια της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης των ακινήτων και είναι απαραίτητη καθώς εξασφαλίζει τους ίδιους τους πολίτες έναντι σοβαρών κινδύνων (ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά κλπ) που μπορεί να εγκυμονούν εγκαταστάσεις που δεν έχουν ελεγχθεί.

 

Στον σύνδεσμο

https://apps.deddie.gr/LicensedElectricianCertification/

μπορεί κανείς να ελέγξει εάν το ακίνητο του έχει ΥΔΕ σε ισχύ ή πρέπει να προχωρήσει στον επανέλεγχο των ηλεκτρικών του εγκαταστάσεων.

 

Οι ΥΔΕ θα υποβάλλονται μέσω της διαδικτυακής Εφαρμογής Εξυπηρέτησης του ΔΕΔΔΗΕ

https://apps.deddie.gr/ccrWebapp/newccticket.html

 

και θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένες με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

– με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με τον ν. 4727/2020,

– μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr),

– με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ΚΥΑ Αριθμ. 43059 ΕΞ 2022/20.10.2022 (ΦΕΚ Β’ 5471/21.10.2022), ειδικά για τις περιπτώσεις που σύμφωνα με τον ν. 4483/1965, απαιτείται θεώρηση από το οικείο επαγγελματικό σωματείο του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη
Αριθμ. 43059 ΕΞ 2022 – ΦΕΚ Τεύχος Β 5471/21.10.2022
Ψηφιακή έκδοση και θεώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα απόφαση ρυθμίζει τις διαδικασίες για τη δυνατότητα ψηφιακής έκδοσης και θεώρησης της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) του ν. 4483/1965, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 101195/2021 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» με σκοπό τη διευκόλυνση της διαδικασίας προσκόμισης αυτής στο «Ενιαίο μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» του άρθρου 11 του ν. 3982/2011 και μέχρι την έναρξη λειτουργίας του, στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.).

2. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας εντάσσονται οι Υ.Δ.Ε. για τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (ΕΗΕ) που συντάσσονται και υπογράφονται με ευθύνη του έχοντα το νόμιμο προς τούτο δικαίωμα και θεωρούνται από το οικείο επαγγελματικό σωματείο του υπογράφοντος και δυνητικά συνυπογράφονται από το φυσικό πρόσωπο που είναι χρήστης ηλεκτρικής εγκατάστασης για την οποία συντάσσεται Υ.Δ.Ε. (στο εξής «καταναλωτής»), για διαπίστωση και τεκμηρίωση της ασφαλούς και ορθής λειτουργίας αυτής.

3. Κατά τα λοιπά για τα της έκδοσης, θεώρησης και κατάθεσης της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη, εξακολουθεί να ισχύει η κείμενη νομοθεσία και το οικείο κανονιστικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης και της υπ’ αρ. 101195/2021 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» και δη σε ότι αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους θεώρησης και κατάθεσης Υ.Δ.Ε. που το ως άνω πλαίσιο προβλέπει και οι οποίοι (τρόποι) δεν εντάσσονται στην προβλεπόμενη από την παρούσα απόφαση ψηφιακή θεώρηση και κατάθεση των Υ.Δ.Ε.

Άρθρο 2
Ψηφιακή έκδοση και θεώρηση Υπεύθυνης Δήλωση Εγκαταστάτη

1. Δημιουργείται και παρέχεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) εφαρμογή για την ψηφιακή έκδοση και θεώρηση Υ.Δ.Ε. («εφαρμογή»).

2. Χρήστες της εφαρμογής είναι α) οι έχοντες το νόμιμο δικαίωμα σύνταξης και υπογραφής Υ.Δ.Ε., β) εκπρόσωποι των οικείων επαγγελματικών σωματείων που θεωρούν τις Υ.Δ.Ε., γ) φυσικά πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες ή χρήστες ηλεκτρικής εγκατάστασης για τις οποίες συντάσσεται Υ.Δ.Ε. («καταναλωτές»).

Άρθρο 3
Πρόσβαση στην εφαρμογή και ενέργειες χρηστών

1. Η πρόσβαση των χρηστών στην εφαρμογή γίνεται κατόπιν αυθεντικοποίησης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020.

 

Ψηφιακή υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη (ΥΔΕ)

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/adeiodoteseis-kai-summorphose/psephiake-bebaiose-upeuthunes-deloses-elektrologou-egkatastate

 

2. Ο έχων το νόμιμο δικαίωμα σύνταξης και υπογραφής Υ.Δ.Ε. εισέρχεται στην εφαρμογή και επιλέγει τη δημιουργία νέου εγγράφου.

Επιλέγει το σωματείο στο οποίο ανήκει.

Εισάγει σε ειδικό πεδίο της εφαρμογής τον αριθμό παροχής, και προαιρετικά τον αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη ή χρήστη ηλεκτρικής εγκατάστασης και λοιπά στοιχεία.

Στη συνέχεια μεταφορτώνει την Υ.Δ.Ε. και τη συνοδευτική τεκμηρίωση ως ενιαίο έγγραφο σε μορφή pdf.

Στη συνέχεια, για να επιβεβαιώσει μέσω ειδικής επιλογής την έκδοσή της από τον ίδιο, ο συντάκτης της Υ.Δ.Ε. λαμβάνει στο πιστοποιημένο κινητό του τηλέφωνο έναν κωδικό αριθμό μιας χρήσης (One Time Password – OTP), τον οποίο εισάγει σε ειδικό πεδίο της εφαρμογής.

3. Ο ιδιοκτήτης ή χρήστης ηλεκτρικής εγκατάστασης και ο εκπρόσωπος του οικείου επαγγελματικού σωματείου που θεωρεί την Υ.Δ.Ε., εισέρχονται στην εφαρμογή και επιλέγουν από το πεδίο «Εκκρεμότητες» την προς υπογραφή ή θεώρηση Υ.Δ.Ε., αντίστοιχα.

Για να επιβεβαιώσουν μέσω ειδικής επιλογής την έκδοσή της και από τους ίδιους, ο ιδιοκτήτης ή χρήστης ηλεκτρικής εγκατάστασης, και ο εκπρόσωπος του οικείου σωματείου λαμβάνουν στο πιστοποιημένο κινητό τους τηλέφωνο κωδικό μιας χρήσης (One Time Password – OTP), τον οποίο εισάγουν σε ειδικό πεδίο της εφαρμογής.

Άρθρο 4
Έκδοση και ψηφιακή βεβαίωση Υ.Δ.Ε.

1. Με την ολοκλήρωση των ενεργειών του άρθρου 3 από όλους τους χρήστες, κατά περίπτωση, η Υ.Δ.Ε. εκδίδεται και έχει ισχύ πρωτότυπου εγγράφου, όταν διακινείται ως ηλεκτρονικό έγγραφο με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), ή αντιγράφου, όταν διακινείται ως έντυπο έγγραφο, σύμφωνα τις περ. α’ και β’ αντίστοιχα της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020.

2. Στο τέλος του ηλεκτρονικού εγγράφου και κάτω από το όνομα του κάθε εκδότη τίθεται από την εφαρμογή η ψηφιακή βεβαίωση της υπογραφής της Υ.Δ.Ε. από τους συγκεκριμένους χρήστες-φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποίησαν την εφαρμογή κατόπιν ηλεκτρονικής επαλήθευσης της ταυτότητάς τους (αυθεντικοποίηση). Στην ψηφιακή βεβαίωση περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και ο ΑΦΜ κάθε εκδότη.

3. Η εκδοθείσα Υ.Δ.Ε. φέρει τα χαρακτηριστικά της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4727/2020. Συγκεκριμένα, στο κάτω μέρος κάθε σελίδας του εγγράφου αποτυπώνεται ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός επαλήθευσης σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR. Στο τέλος του εγγράφου και μετά την έκδοση της Υ.Δ.Ε. από τον τελευταίο κατά χρονική σειρά εκδότη αποτυπώνεται η προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

4. Η εκδοθείσα Υ.Δ.Ε., αφού βεβαιωθεί ψηφιακά σύμφωνα με το παρόν άρθρο, αποστέλλεται στη θυρίδα των χρηστών που την υπέγραψαν, όπως αυτή προβλέπεται στην υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την υποβολή αιτήσεων και την έκδοση εγγράφων μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) καθώς και για τη χρήση των θυρίδων φορέων και χρηστών που τηρούνται σε αυτή» (Β’ 849).

5. Για τις ανάγκες της παρ. 3 του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 101195/2021 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις», η εκδοθείσα Υ.Δ.Ε., αφού βεβαιωθεί ψηφιακά, δύναται να αποστέλλεται στο «Ενιαίο μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» του άρθρου 11 του ν. 3982/2011 και μέχρι την έναρξη λειτουργίας του στη θυρίδα του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη.

 
Άρθρο 5
Ειδικές ρυθμίσεις για τη λειτουργία της εφαρμογής

Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. μεριμνά να χορηγεί στην εφαρμογή τα διαθέσιμα σε αυτήν στοιχεία που της υποβάλλονται και αφορούν σε επαγγελματικά σωματεία ηλεκτρολόγων εγκαταστατών που κάνουν χρήση της υπόψη εφαρμογής. Η εφαρμογή αντλεί τα στοιχεία από τη θυρίδα που τηρεί η ΔΕΔΔΗΕ Α. Ε., εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) με το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.) για την άντληση του αριθμού κινητού τηλεφώνου, σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την πολιτική ορθής χρήσης διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας τυχόν δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 6
Ψηφιακή Κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη

Η κατάθεση των εγγράφων τα οποία προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 6 της υπ’ αρ. 101195/17.10.2021 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
«Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» (Β’ 4654), μπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά, υπό την προϋπόθεση ότι: α) φέρουν εγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπογραφές σύμφωνα με τον ν. 4727/2020 ή β) εκδίδονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) με τη διαδικασία που περιγράφεται στο κείμενο κανονιστικό πλαίσιο και ιδίως στην παρούσα. Εφόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις, τα προαναφερθέντα έγγραφα μπορούν να κατατίθενται ηλεκτρονικά σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του αρμοδίου για τη λήψη και τήρηση των Υ.Δ.Ε. φορέα και κατά το μεταβατικό διάστημα μέχρι την έναρξη λειτουργίας του «Ενιαίου Μητρώου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» του άρθρου 11 του ν. 3982/2011, σε ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ, χωρίς να απαιτείται σε μία τέτοια περίπτωση και η έντυπη υποβολή τους προς τον αρμόδιο για την τήρηση των Υ.Δ.Ε. φορέα και κατά το μεταβατικό διάστημα μέχρι την έναρξη λειτουργίας του «Ενιαίου Μητρώου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» του άρθρου 11 του ν. 3982/2011, προς τον Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ. Σε περίπτωση οποιασδήποτε προσθήκης της ηλεκτρικής εγκατάστασης πρέπει να ακολουθείται η σχετικώς προβλεπόμενη διαδικασία για την κατάθεση των απαιτούμενων εκ του κειμένου νομικού πλαισίου εγγράφων στον αρμόδιο φορέα για τη λήψη και την τήρηση των Υ.Δ.Ε. και κατά μεταβατικό διάστημα μέχρι την έναρξη λειτουργίας του του «Ενιαίου Μητρώου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» του άρθρου 11 του ν. 3982/2011 Μητρώου στον Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ.

Άρθρο 7
Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια της περ. 7 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ), για τους σκοπούς της λειτουργίας της εφαρμογής της παρούσας.

2. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των διακινούμενων δεδομένων, πληροφοριών και εγγράφων και κατ’ ελάχιστον, της καταγραφής και παρακολούθησης των προσβάσεων, της διασφάλισης ιχνηλασιμότητας και της προστασίας των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

3. Η εφαρμογή αυτή υλοποιείται από την ανώνυμη εταιρεία του ελληνικού δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» με το δ.τ. «ΕΔΥΤΕ Α.Ε.» και επιτελεί το ρόλο της εκτελούσας την επεξεργασία για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

4. Τα έγγραφα που εκδίδονται μέσω της εφαρμογής της παρούσας αποθηκεύονται στην θυρίδα των εκδοτών και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη. Για την τήρηση των ανωτέρω εγγράφων στις θυρίδες ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του ν. 4727/2020 και την υπό στοιχεία 5620 ΕΞ 2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, όπως τροποποιήθηκε δυνάμει της υπό στοιχεία 36126 ΕΞ 2022 απόφασης.

Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

 

Τα πνευματικά δικαιώματα του παρόντος άρθρου ανήκουν στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu)
Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης