Συμβουλές στους ασθενείς με κορονοϊό μέσω Τηλεσυμβουλευτικής

Συμβουλές στους ασθενείς με κορονοϊό μέσω Τηλεσυμβουλευτικής

Ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος «Τηλεσυμβουλευτικής για Ασθενείς με COVID-19»

 

Αριθμ. Γ.Π.οικ. 80610 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 6352/30.12.2021
Ανάπτυξη και λειτουργία συστήματος
«Τηλεσυμβουλευτικής για Ασθενείς με COVID-19» κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου δέκατου ένατου της από 13.04.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 84), όπως αυτή κυρώθηκε με τον ν. 4690/2020 (Α’ 104).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Δημιουργία συστήματος «Τηλεσυμβουλευτικής για Ασθενείς με COVID-19»

1. Δημιουργείται σύστημα με την ονομασία «Τηλεσυμβουλευτική για Ασθενείς με COVID-19», μέσω του οποίου οι ιατροί συγκεκριμένων ειδικοτήτων, όπως αυτές ορίζονται στις κοινές υπουργικές αποφάσεις του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοιό COVID-19, ήτοι γενικής ιατρικής, παθολογίας, πνευμονολογίας και παιδιατρικής θα παρέχουν συμβουλές, υποστήριξη και καθοδήγηση σε ασθενείς με COVID-19 οι οποίοι βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό ή νοσηλεία κατά τις κείμενες διατάξεις.

2. Η ανάπτυξη και λειτουργία του συστήματος πραγματοποιείται από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε., αποτελεί κοινή δράση του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έχει σαν στόχο οι ιατροί συγκεκριμένων ειδικοτήτων, όπως αυτές ορίζονται στις κοινές υπουργικές αποφάσεις του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από τον κορωνοιό COVID- 19, να παρέχουν συμβουλές, καθοδήγηση και υποστήριξη στους ασθενείς με COVID- 19, οι οποίοι βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό ή νοσηλεία, με σκοπό την παρακολούθηση της υγείας τους και την ορθή ενημέρωσή τους.

3. Το σύστημα και η παράλληλη λειτουργία του με άλλα υποσυστήματα του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ), όπως το «Σύστημα ηλεκτρονικών ιατρικών Ραντεβού – eRDV» και η «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης» και «Επίσκεψης του Συστήματος ΠΦΥ», έχει ως στόχο να παρέχει ιατρική υποστήριξη και να αναβαθμίσει το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς με COVID-19, οι οποίοι βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό ή νοσηλεία.

Άρθρο 2
Ορισμός της έννοιας της τηλεσυμβουλευτικής

1. Με τον όρο «τηλεσυμβουλευτική», ορίζεται η δυνατότητα παροχής ιατρικών συμβουλών, καθοδήγησης και ιατρικής υποστήριξης εξ αποστάσεως μεταξύ ενός ασθενή και των ιατρών ειδικοτήτων γενικής ιατρικής, παθολογίας, πνευμονολογίας και παιδιατρικής, όπως ορίζονται στις κοινές υπουργικές αποφάσεις του Μητρώου COVID, με τη χρήση ασφαλών τεχνικών μέσων και τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

2. Σύμφωνα με το άρθρο δέκατο ένατο της από 13.04.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 84), όπως αυτή κυρώθηκε με τον ν. 4690/2020 (Α’ 104) και ισχύει, η λειτουργία Συστήματος Τηλεσυμβουλευτικής για ασθενείς με COVID-19 αποσκοπεί στην προάσπιση της υγείας του πληθυσμού, της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του νοσήματος στον γενικό πληθυσμό, της παροχής στοχευμένων υπηρεσιών υγείας και συνεχούς υποστήριξης των ασθενών που παραμένουν και παρακολουθούνται «κατ’ οίκον» από τους εξουσιοδοτημένους ιατρούς και τους φορείς υγειονομικής υποστήριξης.

3. Ειδικότεροι σκοποί λειτουργίας του συστήματος «Τηλεσυμβουλευτικής για Ασθενείς με COVID-19» είναι:

α. Η παροχή συμβουλών, καθοδήγησης και υποστήριξης των ασθενών που έχουν διαγνωσθεί με κορωνοϊό COVID-19 και παραμένουν στην οικία τους για όλη τη διάρκεια της παρακολούθησής τους,

β. η άμεση παρακολούθηση και καταγραφή της πορείας της υγείας των ασθενών στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών με COVID-19 από τον ιατρό,

γ. η παράλληλη λειτουργία και η διαλειτουργικότητα του συστήματος με τα υφιστάμενα υποσυστήματα του ΣΗΣ: Εθνικό Μητρώο Ασθενών με COVID-19, Σύστημα Ηλεκτρονικών ιατρικών Ραντεβού eRDV, Σύστημα ΠΦΥ (ιατρική επίσκεψη), Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ιατρική επίσκεψη),

δ. η παράλληλη χρήση και αξιοποίηση των ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

 
Άρθρο 3
Πρόσβαση στο σύστημα τηλεσυμβουλευτικής και κανόνες ορθής διενέργειας της συνεδρίας

1. Πρόσβαση στο σύστημα «Τηλεσυμβουλευτικής για Ασθενείς με COVID-19» έχουν όλοι οι ασθενείς με COVID-19, οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι στο «Εθνικό Μητρώο Ασθενών με COVID-19» και βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό με σύσταση για παρακολούθηση κατ’ οίκον και για χρονικό διάστημα 14 ημερών αρχομένου από την επομένη της διακρίβωσης της νόσησης μέσω θετικού μοριακού διαγνωστικού ελέγχου (PCR) και οι ιατροί συγκεκριμένων ειδικοτήτων, όπως ορίζονται στις κοινές υπουργικές αποφάσεις του Μητρώου COVID, των δημοσίων δομών ΠΦΥ και οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι στο ΣΗΣ και οι οποίοι έχουν αναρτήσει στο πρόγραμμά τους στο eRDV συγκεκριμένες χρονοθυρίδες για την υποστήριξη των παραπάνω ασθενών, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών ιατρικών Ραντεβού – eRDV επιλέγοντας για κάθε διαθέσιμη χρονοθυρίδα (time slot) το ραντεβού («τηλεδιάσκεψη»).

2. Η επικοινωνία ιατρού – ασθενή θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης με τη χρήση υπολογιστή, tablet ή smartphone. Η πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης διαθέτει τις πλέον βασικές λειτουργικότητες σε ότι αφορά την εξ αποστάσεως παρακολούθηση και υποστήριξη των ασθενών με COVID-19 και είναι συμβατή με τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα ασφάλειας και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας δεδομένων (GDPR).

3. Για την ορθή διενέργεια της συνεδρίας τηλεσυμβουλευτικής απαιτείται:

α. Ο ιατρός να έχει κατάλληλο τερματικό σταθμό (επιτραπέζιος υπολογιστής, Laptop, Tablet, Smartphone ή άλλο ισοδύναμο) με ψηφιακή κάμερα και μικρόφωνο και διασύνδεση στο διαδίκτυο,

β. να έχει πιστοποιηθεί ως χρήστης στα συστήματα της ΗΔΙΚΑ,

γ. να είναι σε ήσυχο και απομονωμένο χώρο (πχ το εξεταστήριο της δομής ΠΦΥ όπου εργάζεται) ώστε να διασφαλίζεται η ιδιωτικότητα και το ιατρικό απόρρητο της ιατρικής επίσκεψης εξ αποστάσεως,

δ. η διάρκεια της συνεδρίας τηλεσυμβουλευτικής ορίζεται κατ’ ελάχιστο χρονικό όριο σε δέκα λεπτά, και ακολουθεί το ιατρικό πρωτόκολλο που έχει δημιουργηθεί για ασθενείς COVID-19, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ορθότητα της ιατρικής πράξης. Οι συνεδρίες δύνανται να ορίζονται ανά δεκαπέντε (15) λεπτά. Συνεδρία τηλεσυμβουλευτικής δεν εφαρμόζεται σε επείγον περιστατικό που χρήζει άμεσης ιατρικής παρέμβασης,

ε. ο ασθενής να έχει αποδεχθεί την τηλεσυνεδρία με βάση την αίτηση του μέσω του συστήματος e-RDV.

4. Υπεύθυνος για την εκκίνηση και τον τερματισμό της συνεδρίας τηλεσυμβουλευτικής είναι ο ιατρός των ειδικοτήτων, όπως ορίζονται στις κοινές υπουργικές αποφάσεις του Μητρώου COVID.

Άρθρο 4
Μέτρα για την προστασία της ιδιωτικότητας

1. Ως εκτελούσα την επεξεργασία, για λογαριασμό των Υπουργείων Υγείας, για τη σύσταση και τη λειτουργία του συστήματος της «Πλατφόρμας Τηλεσυμβουλευτικής για Ασθενείς με COVID-19» ορίζεται η εταιρεία με την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΗΔΙΚΑ Α.Ε.» που έχει συσταθεί με τον ν. 3607/2007 (Α’ 245). Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση, την οργάνωση της μετάπτωσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα, που αφορά την ομαλή λειτουργία του συστήματος, τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, ιδίως, τις θεμελιώδεις αρχές, που θέτουν για τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα οι διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 (L 119) (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων – ΓΚΠΔ) και του ν. 4624/2019 (Α’ 137).

2. Στο πλαίσιο της εν λόγω εκτέλεσης επεξεργασίας, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. επιφορτίζεται με όλες τις υποχρεώσεις που θέτουν για τον εκτελούντα την επεξεργασία οι διατάξεις του ΓΚΠΔ και ιδίως: α) Επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μόνο βάσει καταγεγραμμένων εντολών του Υπουργείου Υγείας, ως υπευθύνου επεξεργασίας, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, εκτός αν υποχρεούται προς τούτο βάσει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή βάσει εθνικών ρυθμίσεων. Σε αυτή την περίπτωση, η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ενημερώνει το Υπουργείο Υγείας για την εν λόγω νομική απαίτηση πριν από την επεξεργασία. β) Διασφαλίζει ότι τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν αναλάβει δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας ή τελούν υπό τη δέουσα κανονιστική υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας, λαμβανομένων υπόψη και των επιταγών της παρ. 4 του άρθρου 83 του ν. 4600/2019. γ) Λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου και της ασφάλειας της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 32 του ΓΚΠΔ. δ) Τηρεί τους όρους που αναφέρονται στις παρ. 2 και 4 του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ σχετικά με την πρόσληψη άλλου εκτελούντος την επεξεργασία. ε) Λαμβάνει υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και επικουρεί το Υπουργείο Υγείας με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του Υπουργείου Υγείας να απαντά σε αιτήματα για άσκηση των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων, που προβλέπονται στο Κεφάλαιο III του ΓΚΠΔ. στ) Συνδράμει το Υπουργείο Υγείας στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα άρθρα 32 έως 36 του ΓΚΠΔ, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση της επεξεργασίας και τις πληροφορίες που διαθέτει η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. Στο πλαίσιο αυτό η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ιδίως διενεργεί, για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, την απαιτούμενη από τις διατάξεις του άρθρου 35 του ΓΚΠΔ εκτίμηση αντίκτυπου σχετικά με την προστασία δεδομένων και υποβάλλει αυτήν, καθώς και κάθε επικαιροποίησή της, στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου Υγείας. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO) του Υπουργείου Υγείας, ως υπεύθυνου επεξεργασίας, παρέχει συμβουλές σχετικά με την εκτίμηση αντίκτυπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων και παρακολουθεί την υλοποίηση της, με τη συνεργασία του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ζ) Θέτει στη διάθεση του Υπουργείου Υγείας κάθε απαραίτητη πληροφορία προς απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται στο άρθρο 28 του ΓΚΠΔ και επιτρέπει και διευκολύνει τους ελέγχους, περιλαμβανομένων των επιθεωρήσεων που διενεργούνται από το Υπουργείο Υγείας, ιδίως, μέσω του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) και υπαλλήλων της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας, ή από άλλον ελεγκτή εντεταλμένο από το Υπουργείο Υγείας. η) Ενημερώνει το Υπουργείο Υγείας, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, αμελλητί, στην περίπτωση που αντιληφθεί παραβίαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ΓΚΠΔ.

3. Το σύστημα ««Τηλεσυμβουλευτική για Ασθενείς με COVID-19» διαλειτουργεί με ασφάλεια με τα ακόλουθα συστήματα αρχειοθέτησης, που έχουν ήδη αναπτυχθεί από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.: (α) Με το σύστημα αρχειοθέτησης της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ). (β) Με το Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19, (γ) Με το σύστημα αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου ΑΜΚΑ – ΕΜΑΕΣ, (δ) Με το σύστημα αρχειοθέτησης του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών, (ε) Με το σύστημα αρχειοθέτησης του
Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας (Α.Η.Φ.Υ.)

Άρθρο 5
Επιμέρους ζητήματα τηλεσυμβουλευτικής

1. Η χρήση του συστήματος δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση την ιατρική εξέταση, αλλά προσφέρει έναν ενδιάμεσο τρόπο αμφίδρομης επικοινωνίας των ασθενών με τους ιατρούς, προκειμένου να παρέχεται μία άμεση και ασφαλής τηλεσυνεδρία χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία των ασθενών με COVID-19.

2. Δυνατότητα χρήσης του συστήματος έχουν:

α. Πολίτες, ασθενείς με COVID-19, οι οποίοι είναι καταγραμμένοι στο «Εθνικό Μητρώο Ασθενών με COVID-19» και βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό με σύσταση για παρακολούθηση κατ’ οίκον και για χρονικό διάστημα 14 ημερών αρχομένου από την επομένη της διακρίβωσης της νόσησης μέσω θετικού μοριακού διαγνωστικού ελέγχου (PCR).

β. Χρήστες των Μονάδων Υγείας, που θα κληθούν να καταχωρήσουν ραντεβού για Τηλεσυμβουλευτική για λογαριασμό των δικαιούχων ασθενών.

γ. Οι ιατροί, που θα παρέχουν υπηρεσίες Τηλεσυμβουλευτικής (μέσω τηλεδιάσκεψης). Οι ιατροί θα ανήκουν στις δημόσιες δομές ΠΦΥ είτε είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ και προσδιορίζονται ως ιατροί ειδικοτήτων γενικής ιατρικής, παθολογίας, πνευμονολογίας και παιδιατρικής, όπως ορίζονται στις κοινές υπουργικές αποφάσεις του Μητρώου COVID.

3. Οι ιατροί οι οποίοι θα παρέχουν υπηρεσίες τηλεσυμβουλευτικής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι στο ΣΗΣ και να έχουν αναρτήσει στο πρόγραμμά τους στο eRDV συγκεκριμένες χρονοθυρίδες για την υποστήριξη των παραπάνω ασθενών, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών ιατρικών Ραντεβού – eRDV. Οι ιατροί είναι υποχρεωμένοι να αναρτούν το πρόγραμμά τους στο τέλος εκάστου ημερολογιακού μηνός για τον επόμενο μήνα.

4. Η παροχή από τους ιατρούς των υπηρεσιών τηλεσυμβουλευτικής θα γίνεται σε χρόνο μετά την ολοκλήρωση του ωραρίου παροχής υπηρεσιών στην Μονάδα ΠΦΥ για τους ιατρούς του ΕΣΥ ή στο ιατρείο τους για τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ελευθεροεπαγγελματίες και δεν θα επιβαρύνει την άσκηση του καθημερινού κλινικού τους έργου.

5. Η αποζημίωση των ιατρών που παρέχουν υπηρεσίες τηλεσυμβουλευτικής προσδιορίζεται στις σχετικές διατάξεις των άρθρων 16 και 17 της από 13.04.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 84), όπως αυτή κυρώθηκε με τον ν. 4690/2020 (Α’ 104). 6. Ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στην ροή εργασιών (workflow) και τις τεχνικές διεργασίες για την διενέργεια συνεδρίας τηλεσυμβουλευτικής, όπως ο τρόπος και η μέθοδος υποβολής του αιτήματος από τον πολίτη, η αναζήτηση διαθέσιμου ραντεβού, η επιλογή ιατρού συγκεκριμένης ειδικότητας, η επιβεβαίωση του ραντεβού, η καταχώριση της τηλεσυνεδρίας, ο τρόπος τροποποίησης ή ακύρωσης του ραντεβού, η καταγραφή από τον ιατρό των αναγκαίων ιατρικών στοιχείων στο «Εθνικό Μητρώο Ασθενών με COVID 19» και η ενημέρωση του συστήματος για την επιτυχή εκτέλεση της τηλεσυνεδρίας, δύνανται να ρυθμίζονται με σχετικές εγκυκλίους και οδηγούς χρήσης της ΗΔΙΚΑ.

Άρθρο 6
Περιγραφή διαδικασίας για τον πολίτη

1. Ο πολίτης υποβάλλει αίτημα για διενέργεια συνεδρίας μέσω του τίτλου «Τηλεσυμβουλευτική για ασθενείς με Covid 19» μέσω της διαδικτυακής πύλης για τους πολίτες gov.gr. Η πρόσβαση του πολίτη στην υπηρεσία γίνεται με χρήση των προσωπικών του κωδικών Taxisnet, είτε με χρήση των προσωπικών του κωδικών στο σύστημα της ΠΦΥ. Ο πολίτης δρομολογείται αυτόματα στην αρχική οθόνη του «Συστήματος ηλεκτρονικών ιατρικών ραντεβού – e RDV». Αφού καταχωρηθεί ο ΑΜΚΑ του ασθενούς, γίνεται κλήση κατάλληλης διαδικτυακής υπηρεσίας του «Εθνικού Μητρώου Ασθενών με Covid – 19», μέσω της οποίας λαμβάνεται η πληροφορία περί του δικαιώματος του πολίτη να κάνει χρήση της υπηρεσίας της τηλεσυμβουλευτικής, ως ανωτέρω ορίσθηκε, ή όχι. Στην περίπτωση θετικής απάντησης εμφανίζεται η επιλογή «Νέο ραντεβού Covid – 19» για την αναζήτηση διαθέσιμων ραντεβού για «τηλεσυμβουλευτική για ασθενείς με COVID-19». Κατόπιν και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταχωρηθεί τα στοιχεία επικοινωνίας του πολίτη, εμφανίζονται στη οθόνη για επιβεβαίωση από τον πολίτη, άλλως καλείται ο πολίτης να εισάγει στοιχεία επικοινωνίας μέσω ειδικής φόρμας της εφαρμογής.

2. Στη φόρμα αναζήτησης Ραντεβού για «Τηλεσυμβουλευτική για ασθενείς με COVID-19», ο πολίτης μπορεί να αναζητήσει διαθέσιμα ραντεβού με ένα ή περισσότερα κριτήρια, όπως ημεροχρονολογία, Νομό, πόλη, φορέα (ιατροί Δημόσιων δομών ΠΦΥ, συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιατροί), ειδικότητα, συγκεκριμένος ιατρός. Από τα διαθέσιμα ραντεβού ο πολίτης επιλέγει το επιθυμητό ραντεβού και το καταχωρεί. Κατά την καταχώριση γίνεται κλήση από το σύστημα του e-RDV κατάλληλης διαδικτυακής υπηρεσίας της «Πλατφόρμας Τηλεδιάσκεψης», μέσω της οποίας αποστέλλονται οι πληροφορίες του ασθενή, του ιατρού και του ραντεβού για Τηλεσυμβουλευτική. Με την επιτυχή αποστολή των παραπάνω στοιχείων, γίνεται αποστολή από την «Πλατφόρμα Τηλεδιάσκεψης» της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (link) της προγραμματισμένης τηλεδιάσκεψης, το οποίο αποθηκεύεται στο Σύστημα e-RDV μαζί με τα υπόλοιπα δεδομένα του ραντεβού για «Τηλεσυμβουλευτική για ασθενείς με COVID-19» και εμφανίζεται στην καρτέλα του πολίτη «Τα ραντεβού μου».

3. Με την ορθή καταχώριση του ραντεβού, ο ασθενής λαμβάνει μήνυμα μέσω SMS ή/και email, το οποίο περιλαμβάνει τα δεδομένα του ραντεβού, καθώς επίσης και την ηλεκτρονική διεύθυνση (link) για την Τηλεδιάσκεψη. Σε περίπτωση τροποποίησης ή ακύρωσης του ραντεβού, στην «Πλατφόρμα Τηλεδιάσκεψης» αποστέλλονται τα νέα δεδομένα και επαναλαμβάνεται η άνω διαδικασία.

4. Η επιβεβαίωση της πραγματοποίησης του ραντεβού για Τηλεσυμβουλευτική γίνεται στην «Πλατφόρμα Τηλεδιάσκεψης» και εφόσον η διάρκεια της ηλεκτρονικής τηλε-συνεδρίας είναι αυτή που ανωτέρω καθορίζεται (δέκα λεπτά), η οποία διάρκεια δύναται να ορίζεται και παραμετρικά, θα αποστέλλεται ως επιτυχημένη ηλεκτρονική συνεδρία στο Σύστημα του e-RDV.

Άρθρο 7
Περιγραφή διαδικασίας για τον ιατρό

1. Ο ιατρός εισέρχεται στο Σύστημα της ΠΦΥ και στη λίστα εργασίας του στην οποία εμφαίνονται τα ραντεβού για «Τηλεσυμβουλευτική για ασθενείς με COVID-19» που είναι προγραμματισμένα για την τρέχουσα ημέρα. Όταν ο πολίτης καταχωρεί ραντεβού για Τηλεσυμβουλευτική μέσω «Τηλεδιάσκεψης», ο ιατρός με τον οποίο έχει κλείσει το ραντεβού λαμβάνει μέσω email ή/και sms την ηλεκτρονική διεύθυνση (link) της τηλεδιάσκεψης. Στη λίστα εργασιών του ιατρού, για κάθε ασθενή με τύπο ραντεβού «Τηλεδιάσκεψη» υπάρχει διαθέσιμο και η αντίστοιχη ηλεκτρονική διεύθυνση (link) της Τηλεδιάσκεψης.

2. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας ιατρού – ασθενή, ο ιατρός καταγράφει τα συμπτώματα του ασθενή και τις ιατρικές του σημειώσεις στην ενότητα «κατ’ οίκον περιορισμός» στο «Εθνικό Μητρώο Ασθενών με COVID-19».

3. Με τη λήξη της «Τηλεδιάσκεψης» αποστέλλεται στο Σύστημα eRDV η διάρκεια της ηλεκτρονικής τηλε-συνεδρίας, κατ’ ελάχιστον δέκα (10) λεπτών, πληροφορία που αποθηκεύεται ως ένδειξη επιτυχούς εκτέλεσης της συνεδρίας.

4. Δημιουργείται αυτόματα επίσκεψη στο Σύστημα της ΠΦΥ. Στην περίπτωση που χρειάζεται συνταγογράφηση δημιουργείται και η αντίστοιχη επίσκεψη στο ΣΗΣ.

Άρθρο 8
Διαδικασία ταυτοποίησης συμμετεχόντων

1. Η είσοδος των πολιτών στην «Πλατφόρμα Τηλεδιάσκεψης» θα πραγματοποιείται με χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (link) που θα λαμβάνουν με email ή/ και sms.

2. Η πρόσβαση των χρηστών – ιατρών των συγκεκριμένων ειδικοτήτων θα είναι επίσης διαβαθμισμένη και θα πραγματοποιείται κατά την πρώτη φάση της λειτουργίας με τη χρήση ειδικών διαπιστευτηρίων που θα τους χορηγηθούν με username ίδιο με αυτό του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

3. Τα διαπιστευτήρια (username/password) είναι αυστηρώς προσωπικά τόσο για τους ιατρούς όσο και για τους ασθενείς. Ο ασθενής έχει εκ των προτέρων συναινέσει στη διενέργεια της τηλεσυνεδρίας. Για λόγους αρχής ο ιατρός και ο ασθενής ταυτοποιούνται προφορικά κατά τη διενέργεια της τηλεσυνεδρίας – τηλεσυμβουλευτικής. Ο ιατρός φέρει την ευθύνη να αναφέρει λεπτομερώς τα αποτελέσματα της τηλεσυνεδρίας με την ενημέρωση τόσο του Μητρώου COVID όσο και της αναφοράς τηλεσυνεδρίας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Άρθρο 9
Διαδικασία καταγραφής των αποτελεσμάτων της επίσκεψης (compte-rendu medical, healthcare encounter report)

1. Κάθε τηλεσυνεδρία καταγράφεται στο σύστημα, τηρώντας τα ακόλουθα:
1. α. Στοιχεία της επίσκεψης (μέρα, ώρα έναρξης και διάρκεια).
β. Στοιχεία του εξεταζόμενου (όνομα επώνυμο ΑΜΚΑ).
γ. Στοιχεία του επαγγελματία υγείας

2. Για κάθε τηλεσυνεδρία ο ιατρός καταγράφει στο σύστημα:
α. Ευρήματα επίσκεψης (εν προκειμένω στην ενότητα «κατ’ οίκον περιορισμός» στο «Εθνικό Μητρώο Ασθενών με COVID-19»)
β. Λοιπές κλινικές σημειώσεις
γ. Τυχόν ανάγκη συνταγογράφησης και παραπομπής σε δομή υγείας

Άρθρο 10
Υποχρεώσεις καταγραφής στο Μητρώο COVID-19

Όλοι οι ιατροί των ειδικοτήτων γενικής ιατρικής, παθολογίας, πνευμονολογίας και παιδιατρικής των Μονάδων ΠΦΥ και οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ, έχουν την υποχρέωση να συμπληρώνουν και να τηρούν το «Εθνικό Μητρώο Ασθενών με COVID-19», στο οποίο έχει καταγραφεί το επιβεβαιωμένο κρούσμα (μετά την επιβεβαίωση μοριακού PCR ελέγχου), παρέχοντας παράλληλα υπηρεσίες τηλεσυμβουλευτικής, με συμβουλές, καθοδήγηση και υποστήριξη στους ασθενείς με COVID-19 οι οποίοι βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό, με σύσταση παρακολούθησης κατ’ οίκον και για χρονικό διάστημα 14 ημερών αρχομένου από την επομένη της διακρίβωσης της νόσησης μέσω θετικού μοριακού διαγνωστικού ελέγχου (PCR), με σκοπό την παρακολούθηση της υγείας τους και την ορθή ενημέρωσή τους.

Άρθρο 11
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από την 10.01.2022

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως