Νόμος 4674/2020. Θέματα Υπουργείου Εσωτερικών και ΟΤΑ

Νόμος 4674/2020. Θέματα Υπουργείου Εσωτερικών και ΟΤΑ

Ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και ΟΤΑ

Νόμος 4674/2020ΦΕΚ Τεύχος A 53/11.03.2020
Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 1
Επιτροπή Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Τοπικού και Περιφερειακού Επιπέδου

Άρθρο 2
Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 3
Ανάθεση σύναψης, εποπτείας και επίβλεψης δημοσίων μελετών και έργων από ΟΤΑ που δεν διαθέτουν τεχνική επάρκεια ή τεχνικό προσωπικό

Άρθρο 4
Υποστήριξη Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ

Άρθρο 5
Άσκηση αρμοδιοτήτων από τους δήμους – Λήξη διοικητικής υποστήριξης

Άρθρο 6
Μητρώο Δεδομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 7
Εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων ΟΤΑ

Άρθρο 8
Τροποποίηση των διατάξεων για τη συνεργασία φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΘΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 9
Ρύθμιση θεμάτων οικονομικής λειτουργίας δήμων

Άρθρο 10
Τροποποιήσεις του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)

Άρθρο 11
Ρύθμιση θεμάτων διοικητικής λειτουργίας δήμων

Άρθρο 12
Ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας αιρετών

Άρθρο 13
Ρύθμιση θεμάτων Συνοριακών Σταθμών – Συμμόρφωση της Ελληνικής Δημοκρατίας προς το κεκτημένο Schengen

Άρθρο 14
Αντικατάσταση του άρθρου 14 του ν. 4585/2018 (Α΄ 216)

Άρθρο 15
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2946/2001 (Α΄ 224)

Άρθρο 16
Παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων

Άρθρο 17
Πρόγραμμα «Πρόληψη στο Σπίτι»

Άρθρο 18
Ειδικοί Σύμβουλοι – Επιστημονικοί Συνεργάτες Ειδικοί Συνεργάτες των ΟΤΑ

Άρθρο 19
Μητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Ενώσεων

Άρθρο 20
Ρύθμιση ζητημάτων κατάρτισης και διαχείρισης Ειδικών Προγραμμάτων Υπουργείου Εσωτερικών

Άρθρο 21
Ρυθμίσεις για την επιβολή δημοτικών τελών επί ακινήτων

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 222 του ν. 4555/2018 (Α 133) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού για ακίνητο, του οποίου η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και το οποίο, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου αυτού, δεν χρησιμοποιούνταν κατά το διάστημα αναφοράς, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 30.6.2020. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται».

2. Στο άρθρο 51 του ν. 4647/2019 (Α 204) προστίθεται παράγραφος 3, ως εξής:

«3. Βεβαιωμένες οφειλές από φόρους και τέλη προς τους ΟΤΑ α βαθμού, που αντιστοιχούν σε διαφορές ως προς την επιφάνεια ενός ακινήτου ή τη χρήση αυτού και αφορούν χρονικό διάστημα προγενέστερο της υποβολής δήλωσης, καθώς και τα συναφή με αυτές πρόστιμα, διαγράφονται. Ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί δεν αναζητούνται. Η ρύθμιση του πρώτου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις, όπου οι οφειλές έχουν προκύψει ύστερα από έλεγχο της υπηρεσίας.».

3. Ειδικά για όσους υπαχθούν στη ρύθμιση της παραγράφου 1 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017, οι διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α 204) εφαρμόζονται έως 30.6.2020

Άρθρο 22
Ρυθμίσεις για την εκκαθάριση νομικών προσώπων ΟΤΑ

Άρθρο 23
Ρύθμιση ζητημάτων υπηρεσιακών οχημάτων

Άρθρο 24
Μίσθωση ακινήτων από τους δήμους

Άρθρο 25
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού OTA

Άρθρο 26
Χρεωστικά ανοίγματα των ΟΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Άρθρο 27
Τροποποιήσεις του άρθρου 8 του ν. 344/1976 (Α΄ 143)(Ληξιαρχικό βιβλίο)

Άρθρο 28
Αντικατάσταση του άρθρου 13 του ν. 344/1976 (Α΄ 143)

Άρθρο 29
Αντικατάσταση του άρθρου 40 του ν. 344/1976 (Α΄ 143)

Άρθρο 30
Αντικατάσταση του άρθρου 42 του ν. 344/1976 (Α΄ 143)

Άρθρο 31
Αντικατάσταση του άρθρου 43 του ν. 344/1976 (Α΄ 143)

Άρθρο 32
Τροποποιήσεις του άρθρου 44 του ν. 344/1976 (Α΄ 143)
Η παράγραφος 2 του άρθρου 44 του ν. 344/1976 καταργείται.

Άρθρο 33
Αντικατάσταση του άρθρου 49 του ν. 344/1976 (Α΄ 143)

Άρθρο 34
Μεταβολή επωνύμου
Η διάταξη του άρθρου 1505 του Αστικού Κώδικα δεν εμποδίζει την μεταβολή του επωνύμου του τέκνου κατ’ εφαρμογή της διοικητικής διαδικασίας που προβλέπεται στο ν.δ. 2573/1953 (Α΄ 241), εφόσον συντρέχουν σοβαροί επιγενόμενοι λόγοι που δικαιολογούν τη μεταβολή αυτή.

Άρθρο 35
Μεταβατική διάταξη

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 43 του ν. 344/1976 (Α΄ 143), από την έναρξη ισχύος του παρόντος και για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών το Ειδικό Ληξιαρχείο συνεχίζει να μεταγράφει ληξιαρχικές πράξεις επιχωρίων αρχών της αλλοδαπής, οι οποίες προσκομίζονται αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους, καθώς επίσης και τις προξενικές πράξεις που του αποστέλλονται από τα αρμόδια Προξενεία.

2. Εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον του Ειδικού Ληξιαρχείου, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου διεκπεραιώνονται από αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Άρθρο 36
Τροποποιήσεις του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α 217)

Άρθρο 37
Τροποποίηση του άρθρου 45 του ν. 4604/2019 (Α 50)

Άρθρο 38
Αναδιάρθρωση Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας

Άρθρο 39
Αναστολή ισχύος του άρθρου 32 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50)

Άρθρο 40
Καταργούμενες διατάξεις
1. Το άρθρο 46 του ν. 4604/2019 καταργείται.
2. Κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 31 και 46 του ν. 4604/2019 καταργούνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Άρθρο 41
Ανάρτηση Ψηφιακού Οργανογράμματος

Άρθρο 42
Αντικατάσταση του άρθρου 6 του ν. 4440/2016 (Α 224)

Άρθρο 43
Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224)

Άρθρο 44
Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού

Άρθρο 45
Επιλογή Προϊσταμένων

Άρθρο 46
Επιλογές Προϊσταμένων οργανικών μονάδων των ΟΤΑ α΄ βαθμού

Άρθρο 47
Ρυθμίσεις θεμάτων αδειών

Άρθρο 48
Πιστοποίηση υγείας και καταλληλότητας

Άρθρο 49
Τροποποίηση του άρθρου 186 του ν. 4635/2019

Άρθρο 50
Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 4623/2019

Άρθρο 51
Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν. 4369/2016

Άρθρο 52
Νομική υποστήριξη ανθρώπινου δυναμικού δημόσιου τομέα

Άρθρο 53
Βελτιώσεις διατάξεων πειθαρχικού δικαίου

Άρθρο 54
Πειθαρχικές διατάξεις για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ βαθμού

Άρθρο 55
Τροποποίηση του άρθρου 67 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007)

Άρθρο 56
Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 2190/1994

Άρθρο 57
Πάγια μέρη προκηρύξεων ΑΣΕΠ

Άρθρο 58
Απλούστευση διαδικασιών προσλήψεων

Άρθρο 59
Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 2190/1994

Άρθρο 60
Εμπειρία και ισοβαθμία υποψηφίων ΥΕ σε διαδικασίες πρόσληψης

Άρθρο 61
Ρυθμίσεις ζητημάτων του ν. 2190/1994

Άρθρο 62
Αναπληρώσεις υποψηφίων σε διαδικασίες πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ

Άρθρο 63
Δικαιολογητικά διαδικασιών πλήρωσης θέσεων προσωπικού με σειρά προτεραιότητας

Άρθρο 64
Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων

Άρθρο 65
Αποσπάσεις στο ΑΣΕΠ

Άρθρο 66
Μεταφορά προσωπικού

Άρθρο 67
Ρύθμιση θεμάτων κατασκηνώσεων και παιδικών εξοχών

Άρθρο 68
Ζητήματα προσωπικού προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

Άρθρο 69
Εισαγωγική εκπαίδευση υπαλλήλων ΙΔΑΧ

Άρθρο 70
Τροποποίηση του άρθρου 114 του ν. 4623/2019

Άρθρο 71
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου

Άρθρο 72
Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4257/2014

Άρθρο 73
Συμμετοχή αιρετών σε Υπηρεσιακά Συμβούλια ΟΤΑ

Άρθρο 74
Υποχρέωση παραμονής σε ανταποδοτικές υπηρεσίες ΟΤΑ

Άρθρο 75
Τροποποίηση Οργανισμού του Υπουργείου Εσωτερικών

Άρθρο 76
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών

Άρθρο 77
Σύσταση Επιτροπής Θεμάτων Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα

Άρθρο 78
Τροποποίηση του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133)

Άρθρο 79
Μεταβατικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 80
Τροποποιήσεις του άρθρου 45 του ν. 4635/2019 (Α 167) για το Εθνικό Πρόγραμμα Απλούστευσης Διαδικασιών

Άρθρο 81
Τροποποιήσεις του ν. 4339/2015 (Α΄ 133) για το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας

Άρθρο 82
Οργανωτικά ζητήματα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων του

Άρθρο 83
Διατάξεις για την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

Άρθρο 84
Διατάξεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων

Άρθρο 85
Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4053/2012 (Α΄ 44)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Άρθρο 86
Οικονομική στήριξη των επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων

Άρθρο 87
Τροποποίηση των διατάξεων σχετικά με το Μητρώο περιφερειακού και τοπικού Τύπου

Άρθρο 88
Ρύθμιση ζητημάτων διοικητικής υποστήριξης του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 89
Παράταση ισχύος του Πίνακα διοριστέων με βάση την 8Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ

Άρθρο 90
Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 3028/2002 (Α΄ 153)

Άρθρο 91
Οικονομική ενίσχυση των αθλητών «Είμαστε μαζί σας 2020»

Άρθρο 92
Ρύθμιση θεμάτων ΟΤΑ α΄ βαθμού

Άρθρο 93
Τροποποιήσεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Άρθρο 94
Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας

Άρθρο 95
Σύνταξη και θεώρηση μελετών των ΟΤΑ α΄ βαθμού

Άρθρο 96
Ρύθμιση θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης

Άρθρο 97
Αναστολή εξέτασης αιτήσεων προσωπικού στο πλαίσιο της κινητικότητας

Άρθρο 98
Ίδρυση Κλιμακίων Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

Άρθρο 99
Σύσταση Ειδικών Διαδημοτικών Τεχνικών Υπηρεσιών (Ε.Δι.Τ.Υ.)

Άρθρο 100
Σύσταση φορέα «Εθνικός Κήπος – Μητροπολιτικό Πράσινο Α.Ε.»

Άρθρο 101
Σκοποί – Πόροι

Άρθρο 102
Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 103
Μετοχικό Κεφάλαιο – Μετοχές

Άρθρο 104
Προσωπικό

Άρθρο 105
Τροποποίηση του άρθρου 59 του ν. 4497/2017 (Α΄ 171)

Άρθρο 106
Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 2672/1998 (Α΄ 290)

Άρθρο 107
Ρυθμίσεις θεμάτων της «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.»

Άρθρο 108
Συγκρότηση Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) και Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.)

Άρθρο 109
Σύναψη συμβάσεων ορισμένου χρόνου

Άρθρο 110
Απόσπαση – μετάταξη υπαλλήλων στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Άρθρο 111
Αποχώρηση αναγνωρισμένων δικαιούχων και διακοπή παροχών

Άρθρο 112
Ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων στις δομές φιλοξενίας

Άρθρο 113
Κάλυψη θέσεων προϊσταμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Άρθρο 114
Σύσταση Γραφείου Νομικού Συμβούλου στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου

Άρθρο 115
Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 3270/2004

Άρθρο 116
Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης

Άρθρο 117
Ρύθμιση αρμοδιοτήτων Οικονομικής Επιτροπής

Άρθρο 118
Ρυθμίσεις Εθνικής Πινακοθήκης

Άρθρο 119
Τροποποίηση του άρθρου 51 του ν. 3028/2002 (Α΄ 153)

Άρθρο 120
Αναστολή υποχρέωσης μετεγκατάστασης ή απομάκρυνσης πρατηρίων καυσίμων, υγραερίου, φυσικού αερίου με νόμιμη χρήση, που επιβλήθηκε για λόγους αλλαγής χρήσεων γης

Άρθρο 121
Δαπάνες για την εξόφληση υποχρεώσεων των ΟΤΑ α΄ βαθμού

Άρθρο 122
Η παράγραφος 7 του άρθρου 10 του ν. 3870/2010 τροποποιείται

Άρθρο 123
Σε περίπτωση λύσης Κοινωφελούς Επιχείρησης ή Δ.Ε.Υ.Α. ή ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ ή των αμιγών επιχειρήσεων του π.δ. 410/1995

Άρθρο 124
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του.

Νόμος 4674/2020ΦΕΚ Τεύχος A 53/11.03.2020
Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις