Ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου ΦΗΜ ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων

Αριθμ ΠΟΛ. 1141 – ΦΕΚ Β 1374 – 29.05.2014

Υποβολή του Εντύπου Έναρξης – Μεταβολής- Παύσης λειτουργίας των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών – ΦΗΜ ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1809/1988, καθώς και από τις διατάξεις του άρθρου 15 του 2ου κεφ. και του 4ου κεφ. της Α.Υ.O.O. ΠΟΛ 1220/2012, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τρόπος υποβολής
1. Η δήλωση της Έναρξης – Μεταβολής- Παύσης λειτουργίας των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών Φ.Η.Μ ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων, για τους οποίους υποβάλλεται το έντυπο Β2 του Κ.Β.Σ.-TAXIS, γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) στο δικτυακό τόπο www.gsis.gr., με το Έντυπο δήλωσης έναρξης – μεταβολής-παύσης λειτουργίας Φ.Η.Μ. ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων (Δ14) της Εφαρμογής Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων, για τις εξής κατηγορίες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΛΗΞΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ (αγορά – πώληση – κληρονομιά – γονική παροχή)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: ΜΝΗΜΕΣ (πλήρωση – βλάβη)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ

2. Ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης, εισαγάγει στα προβλεπόμενα πεδία της αντίστοιχης φόρμας, τα δεδομένα όπως προκύπτουν από τα αντίστοιχα παραστατικά και δικαιολογητικά (παραστατικό μεταβίβασης, Δελτίο «Ζ», ανάγνωση μνήμης, κ.λπ.). Τα ανωτέρω διαφυλάσσονται από τον υπόχρεο για το προβλεπόμενο από τις διατάξεις χρονικό διάστημα και επιδεικνύονται σε οποιοδήποτε φορολογικό έλεγχο.

3. Η προθεσμία υποβολής που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 του Ν. 1809/1988 παραμένει σε ισχύ και για την ηλεκτρονική υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου Επικοινωνίας, μέσω του Διαδικτύου.
Οι εκπρόθεσμες υποβολές γίνονται υποχρεωτικά στην αρμόδια ΔΟΥ

4. Εφόσον την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προαναφερόμενων δηλώσεων, διαπιστώνεται ότι υπάρχει τεχνική αδυναμία του ειδικού δικτύου TAXISnet, που αναγνωρίζεται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ, θα γίνεται αποδεκτή η υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων, που υποβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. εμπροθέσμως, μέχρι την επόμενη τοπικά εργάσιμη ημέρα, μετά από σχετικό έγγραφο που θα αποστέλλεται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ σε όλες τις Δ.Ο.Υ.

5. Στις περιπτώσεις που δεν γίνεται δεκτή η ηλεκτρονική υποβολή και ο υποβάλλων αμφισβητεί τους λόγους της μη αποδοχής, προσέρχεται στην αρμόδια ΔΟΥ, με μια εκτύπωση του μηνύματος που εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη του, για περαιτέρω διερεύνηση των λόγων απόρριψης της υποβολής και εν συνεχεία, η υποβολή γίνεται εντύπως μέσω της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
Αν μετά την οριστική υποβολή, διαπιστωθεί (είτε από τον υποβάλλοντα είτε από την υπηρεσία που πραγματοποιεί τον εκάστοτε έλεγχο), λανθασμένη καταχώριση σε κάποιο πεδίο, τότε πρέπει άμεσα να ενημερώσει ο υπόχρεος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτούμενος με Υπεύθυνη Δήλωση την αρμόδια Δ.Ο.Υ., υποβάλλοντας τα απαραίτητα παραστατικά, προκειμένου η Δ.Ο.Υ μετά από σχετικό έλεγχο να διορθώσει ή να διαγράψει την λανθασμένη καταχώριση. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του Ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179Α΄) «Περί της μη επιβολής προστίμου για τυπικές παραβάσεις».

6. Οι υπόχρεοι, εφόσον είναι νέοι χρήστες εγγράφονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet σύμφωνα με όσα ορίζονται με την με αριθμό ΠΟΛ.1178/7.12.2010, (ΑΔΑ: 41ΦΜΗ-ΤΛ – ΦΕΚ Β΄/9.12.10) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους ήδη πιστοποιημένους χρήστες σε οποιαδήποτε εφαρμογή.
Σε περίπτωση απενεργοποίησης από τη Δ.ΗΛΕ.Δ των κωδικών πρόσβασης στο σύστημα, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 της ανωτέρω απόφασης.

7. Η Υποβολή του Εντύπου Έναρξης – Μεταβολής-Παύσης λειτουργίας των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων (Δ14) που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 1809/1988, καθώς και από τις διατάξεις του άρθρου 15 του 2ου κεφ. και του 4ου κεφ. της Α.Υ.Ο.Ο ΠΟΛ 1220/13-12-2012 (ΦΕΚ 3517Β΄/31-12-2012)., με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, ισχύει προαιρετικά από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και υποχρεωτικά από 01/01/2015.

Άρθρο 2
Έλεγχος – Ενημέρωση ΔΟΥ
1. Μετά την υποβολή του Εντύπου δήλωσης έναρξης – μεταβολής-παύσης λειτουργίας Φ.Η.Μ. ΑΔΗΜΕ Ταξιμέτρων (Δ14), η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ενημερώνεται από τη Δ.ΗΛΕ.Δ εντός 24 ωρών, ανά υπόχρεο, με ταυτόχρονη καταχώρηση των στοιχείων στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Η αρμόδια ΔΟΥ έχει την δυνατότητα εμφάνισης των δηλώσεων που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και ελέγχει την ακρίβεια των παραστατικών που έχουν υποβληθεί μέσω των αντίστοιχων διασταυρωτικών καταστάσεων του Taxis.

Επίσης η αρμόδια Δ.Ο.Υ. ελέγχει δειγματοληπτικά, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει απόκλιση από τα παραστατικά και δικαιολογητικά (παραστατικό μεταβίβασης, Δελτίο «Ζ», ανάγνωση μνήμης, κ.λπ.) που έχουν δηλωθεί.

Άρθρο 3
Ισχύς της Απόφασης
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Μαΐου 2014
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

———

Διατάξεις (Έχοντας υπόψη:)
1. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 4 του άρθρου 4 του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α΄/5.10.1988).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του 2ου κεφ. και του 4ου κεφ. της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ 1220/13-12-2012 (ΦΕΚ 3517Β΄/
31-12-2012).
3. Την αριθμ. Δ6Α 1196756 ΕΞ2013/23.11.2013 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Συμπλήρωση της αριθ. Δ6Α 1015213/28-1-2013 (Β΄ 130 και 372) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών». (ΦΕΚ 3317Β΄/27.12.2013)
4. Την ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών υποβολής των προβλεπόμενων φορολογικών παραστατικών και εντύπων, χωρίς μετάβαση των φορολογούμενων στις Δ.Ο.Υ., με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αποσυμφόρηση των Δ.Ο.Υ., καθώς και την μείωση του αντιπαραγωγικού χρόνου των επιχειρήσεων.
5. Ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,