Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων για την βελτίωση της μελισσοκομίας

Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων για την βελτίωση της μελισσοκομίας

«Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων» στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίαςΑριθμ. 190/34401 – ΦΕΚ Τεύχος Β 928/16.03.2018
Καθορισμός του ακριβούς περιεχομένου και των λεπτομερειών εφαρμογής της δράσης 1.3 «Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων» στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2017-2018

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός – Περιγραφή της Δράσης
1. Σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 826/72508/4-7-2017 κοινής υπουργικής απόφασης (B ́ 2334), καθορίζουμε το ακριβές περιεχόμενο και τις λεπτομέρειες εφαρμογής για την υλοποίηση της δράσης 1.3 «Εκπαιδεύσεις Μελισσοκόμων» στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος βελτίωσης της παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας 2017-2018.

Παραγωγή και εμπορία των προϊόντων της Μελισσοκομίας. Επιχορηγήσεις

2. Η διάρκεια της κάθε εκπαίδευσης καθορίζεται έως τρεις (3) ημέρες σε κάθε επιλέξιμη περιοχή. Για κάθε έτος εφαρμογής του προγράμματος, οι θεματικές ενότητες των εκπαιδεύσεων μπορεί να είναι οι εξής:
i. Αρχές οργάνωσης και λειτουργίας ενός μελισσοκομείου
ii. Μελισσοκομικός εξοπλισμός και συντήρησή του
iii. Μελισσοκομικοί χειρισμοί κατά τη διάρκεια του έτους
iv. Μελισσοκομικά φυτά
v. Βασιλοτροφία, παραγωγή βασιλικού πολτού και προϊόντων κυψέλης
vi. Εχθροί και ασθένειες των μελισσών και τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης
vii. Μέθοδοι εντατικής εκμετάλλευσης μελισσοσμηνών
viii. Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών προϊόντων
ix. Βιολογική μελισσοκομία (όροι και προϋποθέσεις)
x. Πιστοποίηση μελισσοκομικών προϊόντων (ΠΟΠ, ΠΓΕ)
xi. Παραγωγή σύνθετων προϊόντων με βάση τα προϊόντα της κυψέλης (πχ καλλυντικά, προϊόντα διατροφής, φάρμακα, κ.λπ.)
xii. Εθνική και κοινοτική νομοθεσία – Πρόγραμμα βελτίωσης παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων μελισσοκομίας – Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο

3. Ειδικά, για το μελισσοκομικό έτος 2018, προκειμένου να επισημανθεί η προστιθέμενη αξία που ενσωματώνεται στο τελικό προϊόν με την τυποποίηση και σήμανση, είναι υποχρεωτική η εκπαίδευση στην θεματική ενότητα «Τυποποίηση – Εμπορία – Προώθηση – Σήμανση των μελισσοκομικών προϊόντων» σε κάθε επιλέξιμη περιοχή.

4. Επιπλέον προβλέπεται η δυνατότητα διοργάνωσης και υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης του επιστημονικού προσωπικού των Κέντρων Μελισσοκομίας, καθώς και των αρμόδιων υπαλλήλων των υπηρεσιών της χώρας προς όφελος του μελισσοκομικού κλάδου.

5. Ως περίοδος διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων καθορίζεται το διάστημα από 1 Φεβρουαρίου έως 30 Ιουνίου, κάθε μελισσοκομικού έτους. Εκπαιδεύσεις που πραγματοποιούνται πέραν της περιόδου αυτής δεν είναι επιλέξιμες.

6. Η επιλογή των τόπων διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων γίνεται με γνώμονα την εμπειρία των προηγούμενων ετών υλοποίησης της Δράσης και έχει στόχο την κάλυψη όλης της χώρας. Λαμβάνεται υπόψη το μελισσοκομικό ενδιαφέρον, ο αριθμός των μελισσοκόμων καθώς και οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχήςΆρθρο 2
Δικαιούχος
Ως δικαιούχος και υπεύθυνος για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και την πραγματοποίηση των εκπαιδεύσεων ορίζεται ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.

Άρθρο 3
Ύψος Επιχορήγησης
1. Σε εφαρμογή της αριθμ. 826/72508/04-7-2017 (Β 2334) κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, ενισχύεται το 100% των δαπανών πραγματοποίησης των εκπαιδεύσεων και μέχρι συνολικού ποσού 120.000 ευρώ για το μελισσοκομικό έτος 2018.

2. Το 50% της παραπάνω δαπάνης βαρύνει τον ΚΑ 4324 του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων, ενώ το υπόλοιπο 50% της δαπάνης βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε. 5423 Φ.29/110.

3. Σε περίπτωση υπέρβασης του ύψους της ως άνω εγκριθείσας δαπάνης, το επιπλέον ποσό βαρύνει τον δικαιούχο φορέα.