Σε λειτουργία η εφαρμογή για το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών 2020

Σε λειτουργία η εφαρμογή για το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών 2020

Ετήσια εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

 

Ο ΟΠΕΚΑ ανακοινώνει ότι άνοιξε και λειτουργεί από σήμερα (9.10.2020) η ψηφιακή πλατφόρμα αιτήσεων για τη χορήγηση βοηθήματος σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών για το 2020

Ο δικαιούχος μπορεί ηλεκτρονικά και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα να ολοκληρώνει τη διαδικασία υποβολής του αιτήματός του με τους κωδικούς του TAXIS

Επίσης θα πρέπει στα στοιχεία επικοινωνίας του να συμπληρώσει τόσο το email του, όσο και τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου, ειδάλλως δεν μπορεί να προχωρήσει η αίτησή του

Η διευκρίνιση αυτή κρίνεται απαραίτητη δεδομένου ότι για το 2019 ο κανόνας ήταν να υπάρχει τουλάχιστον ένα από τα δύο στοιχεία δηλωμένο

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή έως και τις 30 Οκτωβρίου 2020

Η διεύθυνση της ψηφιακής πλατφόρμας είναι:

https://oreina.epidomata.gov.gr/

Μέσω της διαλειτουργικότητας και με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα πραγματοποιούνται αυτόματοι έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων του αιτούντος, ενώ με email ή με sms αποστέλλεται στο τέλος η σχετική ειδοποίηση στον ενδιαφερόμενο για την έγκριση ή την απόρριψή του.

Η ηλεκτρονική διαδικασία λαμβάνει υπόψιν της και όσους από τους πολίτες για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ψηφιακές πλατφόρμες. Αυτοί μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕΠ της περιοχής τους, όπου διαπιστευμένοι υπάλληλοι θα τους συνδράμουν για την υποβολή της αίτησής τους και για την ενημέρωσή τους αναφορικά με την πορεία της.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να βλέπουν στην πλατφόρμα και τα αποτελέσματα του έτους 2019.

Αιτήσεις περιόδου 2019 που έχουν εγκριθεί

Στο πλαίσιο της βελτίωσης της εμπειρίας των πολιτών, με την χρήση της νέας ψηφιακής πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμενοι των οποίων οι αιτήσεις για το 2019 έχουν εγκριθεί, δε θα χρειαστεί να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση για το 2020. Σε αυτήν την περίπτωση, οι πολίτες θα ειδοποιηθούν αυτόματα για το αποτέλεσμα των ελέγχων για τη νέα περίοδο μέσω email/SMS στα στοιχεία που ήδη έχουν δηλώσει.

Αιτήσεις περιόδου 2019 σε εκκρεμότητα ή με απόρριψη

Πολίτες των οποίων η αίτηση για το έτος 2019 έχει απορριφθεί ή εκκρεμεί ο έλεγχός της, καλούνται, εφ’ όσον επιθυμούν, να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση για το έτος 2020.

Το ποσόν της ενίσχυσης είναι 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος ανά έτος δεν υπερβαίνει τα 3000 ευρώ, ή 300 ευρώ ετησίως, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα ανά έτος κυμαίνεται μεταξύ 3000.01 έως 4.700 ευρώ.

  

Όσοι θα ήθελαν να διαπιστώσουν αν είναι δικαιούχοι του επιδόματος μπορούν να αναζητήσουν απαντήσεις στον εξής σύνδεσμο:

https://opeka.gr/oikogeneies/oreines-kai-meionektikes-perioches/plirofories/

 

H νέα ΚΥΑ για το Επίδομα οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

Αριθμ. Δ 11 / οικ.28711/1021/2020 – ΦΕΚ τεύχος Β 2882/16-07-2020
Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, τον χρόνο και τον τρόπο καταβολής της, καθώς και κάθε άλλο ειδικό και λεπτομερειακό θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 3016/2002 (Α’ 110), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 61 του ν. 4701/2020 (Α’ 128), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Δικαιούχοι εισοδηματικής ενίσχυσης

1. Η εισοδηματική ενίσχυση της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 3016/2002, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 61 του ν. 4701/2020, χορηγείται σε οικογένειες, συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών, ένα τουλάχιστον μέλος των οποίων έχει την ιδιότητα του πολίτη:

α) της Ελληνικής Δημοκρατίας,
β) κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
γ) κράτους ανήκοντος στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και
δ) της Ελβετικής Συνομοσπονδίας.

Στην περίπτωση που ένα μόνο μέλος της οικογένειας πληροί την προϋπόθεση του προηγούμενου εδαφίου, η αίτηση για τη χορήγηση της ενίσχυσης υποβάλλεται από το μέλος αυτό. Αν η ίδια προϋπόθεση συντρέχει στο πρόσωπο αμφότερων των συζύγων ή μερών του συμφώνου συμβίωσης, η αίτηση υποβάλλεται από έναν από αυτούς.

2. Ως «οικογένεια» νοείται το ζεύγος των σε νόμιμο γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης συμβιούντων συζύγων, ή μερών συμφώνου συμβίωσης, αντίστοιχα, μετά των τυχόν ανηλίκων άγαμων τέκνων τους, που συμβιούν κάτω από την ίδια στέγη.

3. Ως μονογονεϊκή οικογένεια ορίζεται η οικογένεια που απαρτίζεται από ένα μόνο γονέα (άγαμο, σε χηρεία, σε διάσταση, διαζευγμένο ή λόγω κράτησης του έτερου γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα ή αντίστοιχες περιπτώσεις), ο οποίος ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση με δικαστική απόφαση, συμβολαιογραφική πράξη ή πρακτικό διαμεσολάβησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια ενός ή περισσότερων ανήλικων άγαμων τέκνων.

4. Ανήλικα θεωρούνται τα τέκνα, τα οποία κατά το έτος υποβολής της αίτησης συμπληρώνουν το 18 έτος της ηλικίας τους. Ειδικά ως προς τις αιτήσεις που υποβάλλονται κατά το έτος 2020 και αφορούν στην εισοδηματική ενίσχυση του έτους 2019, ανήλικα θεωρούνται τα τέκνα, τα οποία συμπλήρωσαν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους εντός του έτους 2019.

5. Πρόσωπο, το οποίο είναι μέλος δύο οικογενειών κατά την έννοια των παρ. 2 και 3, οι οποίες συμβιούν κάτω από την ίδια στέγη, δε δικαιούται να λάβει για το ίδιο έτος δύο φορές την ετήσια εισοδηματική ενίσχυση.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις χορήγησης

1. Η εισοδηματική ενίσχυση χορηγείται υπό τις ακόλουθες σωρευτικά τιθέμενες πρόσθετες προϋποθέσεις:

α) Τα μέλη της οικογένειας κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 3016/2002, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 61 του ν. 4701/2020 και ειδικότερα: α) ως ορεινές περιοχές για την εφαρμογή της παρούσας, νοούνται οι ορεινές περιοχές που περιλαμβάνονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΟΡΕΙΝΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3)» της οδηγίας 81/645/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της δυνάμει της απόφασης 83/339/ΕΟΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ, της Οδηγίας 89/588/ΕΟΚ, της Οδηγίας 93/66/ΕΟΚ και της απόφασης 94/516/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

β) Ως μειονεκτικές περιοχές για τη χορήγηση της εισοδηματικής ενίσχυσης από το έτος 2020 και εντεύθεν νοούνται οι περιοχές με σημαντικά φυσικά μειονεκτήματα και οι περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα, κατά την έννοια των παρ. 3 και 4, αντίστοιχα, του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, όπως αυτές καθορίστηκαν στα σχετικά Παραρτήματα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας», το οποίο εγκρίθηκε με την από 28.2.2019 Εκτελεστική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης της τροποποίησης του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης της Ελλάδας για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροποποίησης της εκτελεστικής απόφασης C(2015) 9170.

γ) Για το έτος ενίσχυσης 2019, ως μειονεκτικές περιοχές νοούνται οι περιοχές που περιλαμβάνονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4) και στον «ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5) της οδηγίας 81/645/ΕΟΚ, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της δυνάμει της απόφασης 83/339/ΕΟΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ, της Οδηγίας 89/588/ΕΟΚ, της Οδηγίας 93/66/ΕΟΚ και της απόφασης 94/516/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ως μόνιμη κατοικία νοείται η συνεχής διαμονή στις ανωτέρω περιοχές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, όπως τούτο προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας του εισοδήματος των δικαιούχων για τα δύο (2) τελευταία πριν από την υποβολή της αίτησής τους φορολογικά έτη σε συνδυασμό με τα στοιχεία του Φορολογικού τους Μητρώου.

δ) Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700,00) ευρώ, ή το κατά αναπροσαρμογή εκάστοτε καθοριζόμενο εισοδηματικό όριο.

2. Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το ετήσιο φορολογητέο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο, εισόδημα όλων των μελών της οικογένειας του αιτούντος τη χορήγηση της εισοδηματικής ενίσχυσης. Στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν προσμετράται το χορηγούμενο σύμφωνα με το άρθρο 235 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), όπως ισχύει, Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, το χορηγούμενο κατ’ άρθρο 214 του ν. 4512/2018 (Α’ 5) επίδομα παιδιού, το επίδομα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α’ 88), όπως ισχύει, καθώς και τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται ως προνοιακές παροχές σε άτομα με αναπηρία. Η χορηγούμενη κατ’ εφαρμογή της παρούσας απόφασης εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος κατ’ εφαρμογή της παρούσας.

3. Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται κατά το έτος 2020 και αφορούν στο έτος ενίσχυσης 2019, ως έτος υποβολής της αίτησης θεωρείται το έτος 2019 για τον έλεγχο της μόνιμης κατοικίας και της πλήρωσης του εισοδηματικού κριτηρίου, σύμφωνα με την παρ. 2.

Άρθρο 3
Υποβολή αίτησης

1. Για τη χορήγηση της εισοδηματικής ενίσχυσης απαιτείται αίτηση, η οποία υποβάλλεται από τον αιτούντα στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Η ηλεκτρονική αίτηση δύναται να υποβληθεί και μέσω των εξουσιοδοτημένων χρηστών των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών δύναται να προσέλθει προς υποβολή της αίτησης και τρίτο πρόσωπο ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο από τον αιτούντα. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ως εξουσιοδοτημένοι χρήστες των Κ.Ε.Π. νοούνται οι πιστοποιημένοι χρήστες των Κ.Ε.Π. για την εφαρμογή απόδοσης Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).

2. Την ηλεκτρονική εφαρμογή της παραγράφου 1 διαχειρίζεται, συντηρεί και αναβαθμίζει, αν απαιτείται, από την έναρξη της λειτουργίας της, η εταιρεία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Μέσω της εφαρμογής αυτής διεκπεραιώνονται οι αιτήσεις για τη χορήγηση της ενίσχυσης, δημιουργείται μητρώο δικαιούχων, διαμορφώνονται οι καταστάσεις πληρωμής της ενίσχυσης, προσδιορίζονται τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και διενεργούνται οι απαιτούμενοι συμψηφισμοί ποσών.

3. Η αίτηση της παραγράφου 1 υποβάλλεται άπαξ. Σε περίπτωση έγκρισής της, το υποβληθέν αίτημα θεωρείται ότι εκτείνεται και σε κάθε επόμενο έτος, χωρίς να απαιτείται η υποβολή νέας αίτησης. Στην περίπτωση αυτή η ενίσχυση εξακολουθεί να χορηγείται μετά από την έκδοση σχετικής εγκριτικής πράξης για κάθε έτος, εφόσον από τις κατ’ έτος διενεργούμενες διασταυρώσεις προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης. Αν η υποβληθείσα αίτηση απορριφθεί, ο αιτών δύναται να υποβάλει νέα αίτηση για τη χορήγηση της εισοδηματικής ενίσχυσης το επόμενο έτος. Σε περίπτωση έγκρισης της νέας αυτής αίτησης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

4. Στις περιπτώσεις που η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον αιτούντα, η χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1 γίνεται κατόπιν αυθεντικοποίησης με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). Κατά την υποβολή της ο αιτών δηλώνει υποχρεωτικά α) στοιχεία ενεργού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα, ή ΕΛ.ΤΑ., δικαιούχος ή συνδικαιούχος του οποίου είναι ο ίδιος και στον οποίο θα πιστωθεί η εισοδηματική ενίσχυση, β) έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), γ) τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία (β) και (γ) στοιχεία μπορούν να αντλούνται και από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών του άρθρου 48 παρ. 5 του ν. 4623/2019 (Α’ 134) με διαδικτυακή υπηρεσία που παρέχεται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.. Εφόσον ο αιτών είναι έγγαμος ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, δηλώνεται υποχρεωτικά και το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το όνομα της μητέρας, και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του συζύγου ή του έτερου μέρους του συμφώνου συμβίωσης. Εφόσον στην οικογένεια του αιτούντος υπάρχουν άγαμα ανήλικα τέκνα, που δηλώνονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του αιτούντος ως εξαρτώμενα μέλη, συμπληρώνεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το όνομα της μητέρας και προαιρετικά ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ). Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης δεν απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών από τον αιτούντα, καθώς τα απαραίτητα δεδομένα αντλούνται από τους αρμόδιους φορείς.

5. Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, μέσω διαλειτουργικότητας από τις βάσεις δεδομένων που διαχειρίζεται η Α.Α.Δ.Ε., αντλούνται και χορηγούνται στην Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. μέσω του ΚΕ.Δ. της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., για λογαριασμό του Ο.Π.Ε.Κ.Α., τα κατωτέρω δεδομένα της οικογένειας:
α. Ένδειξη εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης για το ελεγχόμενο ως προς το εισοδηματικό κριτήριο φορολογικό έτος (0 ή 1).
β. Ένδειξη εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης για το φορολογικό έτος που προηγείται του φορολογικού έτους της περίπτωσης α’ (0 ή 1).
γ. Τρέχουσα οικογενειακή κατάσταση με βάση τον ΑΦΜ του αιτούντος και ΑΦΜ συζύγου, ή έτερου μέρους συμφώνου συμβίωσης από το Μητρώο Φορολογουμένων, εφόσον υπάρχει.
δ. Λίστα ανήλικων εξαρτώμενων τέκνων στο Ε1 με βάση τον ΑΦΜ του αιτούντος για τα έτη αναφοράς (ΑΦΜ εξαρτώμενου τέκνου, ΑΜΚΑ εξαρτώμενου τέκνου, Έτος Γέννησης εξαρτώμενου τέκνου).
ε. Διευθύνσεις Μόνιμης Κατοικίας από το Ε1 του έτους της αίτησης και του προηγούμενου έτους (πίνακας 5 του Ε1). Για τις υποβληθείσες εν έτει 2020 αιτήσεις για το έτος ενίσχυσης 2019, ως έτος της αίτησης θεωρείται το έτος 2019.
στ. Ένδειξη φιλοξενίας κατά το έτος της αίτησης και ΑΦΜ φιλοξενούντος, αν έχει γίνει αποδεκτή η φιλοξενία, 0 σε περίπτωση απόρριψης εκ μέρους του φιλοξενούντος της δήλωσης φιλοξενίας του αιτούντος και 1 αν από τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα δύο τελευταία πριν την υποβολή της αίτησης φορολογικά έτη δεν προκύπτει η μόνιμη διαμονή του αιτούντος σε ορεινή ή μειονεκτική περιοχή λόγω φιλοξενίας του.
ζ. Ένδειξη φιλοξενίας κατά το προηγούμενο της αίτησης έτος και ΑΦΜ φιλοξενούντος, αν έχει γίνει αποδεκτή η φιλοξενία, 0 σε διαφορετική περίπτωση. Για τις υποβληθείσες εν έτει 2020 αιτήσεις για το έτος ενίσχυσης 2019, ως έτος της αίτησης θεωρείται το έτος 2019.
η. Εισόδημα σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας για τον ΑΦΜ του αιτούντος και των υπολοίπων μελών της οικογενείας του.

6. Όταν η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται μέσω εξουσιοδοτημένου χρήστη Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, ο αιτών, επιδεικνύοντας τα στοιχεία ταυτοποίησής του (Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, ή Διαβατήριο σε ισχύ) χορηγεί στον εξουσιοδοτημένο χρήστη τον Αριθμό του Φορολογικού του Μητρώου (ΑΦΜ), με την χρήση του οποίου γίνεται η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Για τη συμπλήρωση της αίτησης ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος ενημερώνει τον αιτούντα για όσα στοιχεία έχουν προσυμπληρωθεί και είναι διαθέσιμα από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, ακολούθως δε, συμπληρώνονται από τον εξουσιοδοτημένο χρήστη, μετά από υπόδειξη του αιτούντος, όσα εκ των προβλεπόμενων στην παρ. 4 στοιχείων χρήζουν υποβολής.

Μετά τη συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων, ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος εκτυπώνει την πλήρη αίτηση με τα δηλωθέντα στοιχεία. Η εκτυπωμένη αίτηση υπογράφεται από τον αιτούντα, πριν την οριστική υποβολή της, και φυλάσσεται στο φυσικό αρχείο από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο. Με την υπογραφή του ο αιτών δηλώνει ότι επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της αίτησης, η οποία με το περιεχόμενο αυτό υποβάλλεται οριστικά.

Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης, ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος εκτυπώνει και χορηγεί στον αιτούντα την εγκριτική ή απορριπτική απόφαση επί της αίτησής του. Στις περιπτώσεις που η αίτηση παραμένει εκκρεμής, εφαρμογής τυγχάνουν οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 4.

7. Η οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του αιτούντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1599/1986 (Α’ 75), ως προς την ορθότητα των στοιχείων και την πλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, όπως αυτές προβλέπονται στην παρούσα απόφαση. Επιπλέον, η οριστική υποβολή της αίτησης επέχει θέση δήλωσης συναίνεσης του αιτούντος για τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας και κατ’ οίκον επισκέψεων από αρμόδιους υπαλλήλους, αν απαιτηθεί, για επιτόπια επαλήθευση των δηλουμένων στοιχείων. Για τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας ζητείται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. η συνδρομή της αρμόδιας υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας.

8. Υπό την επιφύλαξη αυστηρότερων ποινών, που προβλέπονται στην κείμενη ποινική νομοθεσία, σε περίπτωση δήλωσης από τον αιτούντα ψευδών στοιχείων ή απόκρυψης αληθών στην αίτηση χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης, με σκοπό τον προσπορισμό περιουσιακού οφέλους στον ίδιο ή σε τρίτο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α’ 75).

9. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 1 Σεπτεμβρίου έως 30 Οκτωβρίου κάθε έτους

10. Ειδικά οι δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης του έτους 2019, οι οποίοι δεν έχουν ήδη υποβάλει σχετική αίτηση κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. 10643/359/4.3.2020 υπουργικής απόφασης (Β’ 779), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Δ11/οικ. 20110/692/25.5.2020 υπουργική απόφαση (Β’ 2077), υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά στην εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας. Η ηλεκτρονική αυτή αίτηση συνιστά την άπαξ υποβαλόμενη ηλεκτρονική αίτηση, σύμφωνα με την παράγραφο 3 και υποβάλλεται έως την 31.8.2020.

Οι υποβληθείσες μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας εκκρεμείς αιτήσεις για την εισοδηματική ενίσχυση του έτους 2019 διεκπεραιώνονται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ο.Π.Ε.Κ.Α., μετά από καταχώρηση των απαιτούμενων στοιχείων των αιτούντων στην εφαρμογή αυτή από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των αρμοδίων κατά τόπο Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών, τα προς καταχώριση δε στοιχεία αντλούνται από τις εντύπως υποβληθείσες αιτήσεις. Οι δικαιούχοι του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για την χορήγηση της εισοδηματικής ενίσχυσης για το έτος 2020, οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Α. σύμφωνα με την παρ. 1, εντός της προθεσμίας της παρ. 9, και εφόσον κριθούν δικαιούχοι, η αίτησή τους για το έτος 2020 συνιστά την άπαξ υποβαλλόμενη ηλεκτρονική αίτηση, σύμφωνα με την παράγραφο 3.

Άρθρο 4
Έλεγχος προϋποθέσεων – Έκδοση απόφασης

1. Αρμόδιος για τη χορήγηση της εισοδηματικής ενίσχυσης της παρούσας απόφασης είναι ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.). Ο έλεγχος των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης διενεργείται με τη διασταύρωση των απαιτούμενων πληροφοριών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4520/2018 (Α’ 30). Για τη διασταύρωση του προηγούμενου εδαφίου αντλούνται τα απαιτούμενα δεδομένα με τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 4623/2019 (Α’ 134). Η επεξεργασία των απαιτούμενων δεδομένων διενεργείται με τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 4624/2019 (Α’ 137). Τα δεδομένα αυτά διατηρούνται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. για δέκα (10) έτη από την έκδοση της απόφασης περί έγκρισης, ή απόρριψης της αίτησης για τη χορήγηση της ενίσχυσης.

2. Αν από τις διενεργούμενες διασταυρώσεις προκύπτει ότι ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση της ενίσχυσης, εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Ο.Π.Ε.Κ.Α. πράξη εγκριτική της αίτησής του. Σε διαφορετική περίπτωση, η αίτηση απορρίπτεται με ρητή μνεία του λόγου απόρριψης στο σώμα της απορριπτικής απόφασης.

3. Όταν οι ανωτέρω διασταυρώσεις δεν είναι δυνατές ή δεν οδηγούν σε ασφαλή συμπεράσματα, ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων για τη χορήγηση της ενίσχυσης, ο αιτών ενημερώνεται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του προηγούμενου άρθρου για το συγκεκριμένο λόγο, για τον οποίο η αίτησή του παραμένει εκκρεμής και καλείται να υποβάλει πρόσθετα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση της συνδρομής των απαιτούμενων προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης. Στις περιπτώσεις αυτές ο ενδιαφερόμενος οφείλει, εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κατά τα ανωτέρω ενημέρωσή του, μέσω εξουσιοδοτημένου χρήστη Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών να υποβάλει στην ηλεκτρονική εφαρμογή του προηγούμενου άρθρου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και ειδικότερα:

α. Στις περιπτώσεις λύσης του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης και διάστασης εγγάμων ή συνδεόμενων με σύμφωνο συμβίωσης, αν αμφότερα τα μέρη δηλώνουν ως εξαρτώμενα μέλη τα τέκνα τους στη δήλωση φορολογίας του εισοδήματός τους, υποβάλλεται η δικαστική απόφαση ή η διαταγή ανάθεσης της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου ή η συμβολαιογραφική πράξη συναινετικού διαζυγίου, στην οποία ορίζεται η ανάθεση της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου ή πρακτικό διαμεσολάβησης, από το οποίο προκύπτει ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου. Αν δεν υφίσταται κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, υποβάλλεται οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο στοιχείο, προς απόδειξη της άσκησης της επιμέλειας από τον αιτούντα.

β. Σε περίπτωση αναγνώρισης τέκνου υποβάλλεται η συμβολαιογραφική πράξη αναγνώρισης τέκνου.

γ. Σε περίπτωση που από τις διενεργούμενες διασταυρώσεις δεν προκύπτει με σαφήνεια ότι οι αιτούντες διαμένουν σε ορεινή και μειονεκτική περιοχή της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 2, υποβάλλεται βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του αιτούντος, από την οποία προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή τους στη συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή.

Τα δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπή αρχή ή που σε κάθε περίπτωση δεν έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα, θα πρέπει να είναι νομίμως μεταφρασμένα και επικυρωμένα, όπου δε απαιτείται να φέρουν την επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (Apostile).

4. Τα υποβαλλόμενα σύμφωνα με την παρ. 3 δικαιολογητικά ελέγχονται από εξουσιοδοτημένους χρήστες του Ο.Π.Ε.Κ.Α..

Άρθρο 5
Ύψος της ενίσχυσης – Εισοδηματικό κριτήριο

1. Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται:

α) σε εξακόσια (600,00) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ και

β) σε τριακόσια (300,00) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ενός (3.000,01) ευρώ και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700,00) ευρώ.

2. Το εισοδηματικό κριτήριο της παραγράφου 1 ελέγχεται με βάση την τελευταία υποβληθείσα δήλωση φορολογίας εισοδήματος του αιτούντος και τη σχετικώς εκδοθείσα πράξη Διοικητικού/Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου, σε συνδυασμό με τα ισχύοντα κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης στοιχεία του Φορολογικού του Μητρώου. Οι δικαιούχοι, προκειμένου για τη χορήγηση της εισοδηματικής ενίσχυσης, οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας του εισοδήματός τους καθ’ έκαστο φορολογικό έτος, ακόμα κι αν δεν υποχρεούνται προς τούτο με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.

3. Ειδικά ως προς τις αιτήσεις που υποβάλλονται για την εισοδηματική ενίσχυση που οφείλεται για το έτος 2019, εφόσον μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης δεν έχει υποβληθεί η απαιτούμενη προς έλεγχο του εισοδηματικού κριτηρίου δήλωση φορολογίας εισοδήματος του αιτούντος για το φορολογικό έτος 2018, επειδή ο αιτών δεν είχε υποχρέωση προς τούτο με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, η υποβολή της φορολογικής αυτής δήλωσης συνιστά προϋπόθεση για την υποβολή και διεκπεραίωση της αίτησής του, προκειμένου για τον έλεγχο του τιθέμενου εισοδηματικού κριτηρίου βάσει της σχετικώς εκδιδόμενης Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται αζημίως για τον αιτούντα.

4. Εν όψει του ελέγχου της μονιμότητας της κατοικίας σε ορεινή και μειονεκτική περιοχή μέσω των δηλώσεων φορολογίας του εισοδήματος του αιτούντος και του συζύγου του ή του έτερου μέρους συμφώνου συμβίωσης για τα δύο (2) τελευταία πριν από την υποβολή της αίτησής του φορολογικά έτη σε συνδυασμό με τα στοιχεία του Φορολογικού του Μητρώου, αν δεν έχουν υποβληθεί οι απαιτούμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα κρίσιμα φορολογικά έτη, επειδή ο αιτών δεν είχε υποχρέωση προς τούτο με βάση την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία, η υποβολή των δηλώσεων αυτών συνιστά προϋπόθεση για την υποβολή και διεκπεραίωση της αίτησής του, προκειμένου για τον έλεγχο της πλήρωσης της τιθέμενης προϋπόθεσης. Στις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου οι απαιτούμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται αζημίως για τον αιτούντα.

5. Σε περίπτωση έγγαμων, ή όσων έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, εφόσον υποβάλλεται ξεχωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, η πλήρωση του εισοδηματικού κριτηρίου και η διαπίστωση της μονιμότητας της κατοικίας προκύπτουν από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τις αντίστοιχες πράξεις διοικητικού προσδιορισμού φόρου, αμφοτέρων των συζύγων ή μερών του συμφώνου συμβίωσης.

Άρθρο 6
Χρόνος και τρόπος καταβολής

1. Η Εισοδηματική Ενίσχυση Οικογενειών Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών καταβάλλεται στους δικαιούχους εφάπαξ κατ’ έτος, με πίστωση στο δηλωθέντα τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που έπεται του μήνα, κατά τον οποίο εξεδόθη η εγκριτική της χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης απόφαση.

2. Η καταβολή πραγματοποιείται με βάση σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο αναλυτικής κατάστασης, μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ, με πίστωση των λογαριασμών τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ., που δηλώθηκαν από τους δικαιούχους. Στην αναλυτική κατάσταση περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο τα στοιχεία ταυτοποίησης των δικαιούχων (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ.), ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης, το πληρωτέο ποσό, ο αριθμός ΙΒΑΝ του λογαριασμού των δικαιούχων και η ημερομηνία πίστωσης. Σε συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής της δαπάνης θα αναγράφονται ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων, το συνολικό ποσό της πληρωμής, η κατανομή των πληρωμών ανά τράπεζα (αριθμός πιστώσεων και ποσά) και η αμοιβή της τράπεζας για την υλοποίηση της πληρωμής.

3. Η ως άνω συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμής, μετά την εκτύπωση και υπογραφή της από την αρμόδια υπηρεσία πληροφορικής, υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Ελέγχων και Διαχείρισης Πληρωμών και Μεταβολών της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων του Ο.Π.Ε.Κ.Α. και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικογενειακών Επιδομάτων του Ο.Π.Ε.Κ.Α. και στη συνέχεια διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Οργανισμού, με τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αντίγραφο της απόφασης του αρμόδιου για την ανάληψη της σχετικής υποχρέωσης οργάνου.
β) Το αναλυτικό ηλεκτρονικό αρχείο της παρ. 2 του παρόντος άρθρου,
γ) Κατάσταση πληρωμής δαπάνης υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο διατάκτη, στην οποία θα αναφέρονται τουλάχιστον:
i) ο ΚΑΕ/λογαριασμός οικονομικής ταξινόμησης,
ii) ο φορέας, ο προϋπολογισμός του οποίου επιβαρύνεται,
iii) το οικονομικό έτος, τον προϋπολογισμό του οποίου βαρύνει η δαπάνη,
iv) το συνολικό ποσό της πληρωμής.

4. Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών μεριμνά για την ενταλματοποίηση της δαπάνης. Στη συνέχεια εκδίδει και αποστέλλει στην αρμόδια τράπεζα την εντολή πληρωμής του συνολικού ποσού.

Άρθρο 7
Ανάκληση εγκριτικών αποφάσεων – Αναζήτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, μετά την οριστική υποβολή και επεξεργασία της, η αίτηση εκ παραδρομής, τεχνικής αστοχίας ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, έχει εγκριθεί χωρίς να πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, η εγκριτική απόφαση ανακαλείται. Οι λόγοι της ανάκλησης αναγράφονται στην ανακλητική απόφαση, η οποία εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Ο.Π.Ε.Κ.Α..

2. Σε περίπτωση αχρεώστητης καταβολής της ενίσχυσης, τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά αναζητούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 45 του ν. 4520/2018 (Α’ 30).

Άρθρο 8
Ενδικοφανής προσφυγή

Κατά των δυσμενών διοικητικών πράξεων των οργάνων του Ο.Π.Ε.Κ.Α., οι οποίες εκδίδονται κατ’ εφαρμογή της παρούσας απόφασης, δύναται να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 46 του ν. 4520/2018 (Α’ 30).

Άρθρο 9
Επίδοση πράξεων και εγγράφων

1. Η κοινοποίηση πράξεων και άλλων εγγράφων προς τους αιτούντες γίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικώς.

2. Η κοινοποίηση συντελείται εφόσον η πράξη ή το έγγραφο:
α) κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά στο λογαριασμό που τηρεί ο αιτών στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Α., ειδοποιηθεί δε ακολούθως με ηλεκτρονική ειδοποίηση στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ή και με μήνυμα στο δηλωθέντα αριθμό κινητού τηλεφώνου του. Στις περιπτώσεις αυτές η πράξη ή το έγγραφο θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δέκα ημερών από την πρώτη ημερομηνία αποστολής είτε του μηνύματος στο δηλωθέντα αριθμό κινητού τηλεφώνου του είτε ειδοποίησης στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
β) αποσταλεί με συστημένη επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση κατοικίας του αιτούντος, ή
γ) επιδοθεί στον αιτούντα κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, μόνο εφόσον δεν είναι δυνατή η κοινοποίηση με άλλον τρόπο.
Πράξη ή έγγραφο που αποστέλλεται με συστημένη επιστολή θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα αποστολής. Σε περίπτωση που η επιστολή δεν παραδοθεί και δεν κοινοποιηθεί στον αιτούντα για οποιονδήποτε λόγο, ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. ζητά από την ταχυδρομική υπηρεσία την επιστροφή αυτής με συνοδευτικό κείμενο, στο οποίο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες: α) η ημερομηνία, κατά την οποία η συστημένη επιστολή προσκομίσθηκε και παρουσιάστηκε στην ως άνω διεύθυνση και β) ο λόγος για τη μη κοινοποίηση ή τη μη βεβαίωση της κοινοποίησης».

3. Ειδικά στους αιτούντες τη χορήγηση της εισοδηματικής ενίσχυσης για το έτος 2019, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση της παρούσας έχουν ήδη υποβάλει σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών, αίτηση κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. 10643/359/4.3.2020 υπουργικής απόφασης (Β’ 779), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. Δ11/οικ. 20110/692/25.5.2020 υπουργική απόφαση (Β’ 2077), οι κοινοποιήσεις πράξεων και εγγράφων συντελούνται σύμφωνα με το άρθρο 8 της υπ’ αρ. 10643/359/4.3.2020 υπουργικής απόφασης (Β’ 779).

Άρθρο 10
Διάθεση διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας

1. Η παραγωγική λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών, οι οποίες αναφέρονται στην παρούσα και αξιοποιούνται για την εξυπηρέτηση των σκοπών της, εκκινεί κατόπιν έγκρισης του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).

2. Η διάθεση διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και με τις διατάξεις περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 11
Μεταβατική διάταξη

1. Για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης του έτους 2019, στη σύνθεση της οικογένειας συμπεριλαμβάνονται και τα ενήλικα άγαμα τέκνα, τα οποία δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη στις ελεγχόμενες κατά την παρούσα δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

2. Οι κατά τη δημοσίευση της παρούσας εκκρεμείς αιτήσεις για το έτος ενίσχυσης 2018 διεκπεραιώνονται κατ’ εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου 10 της υπ’ αρ. 10643/359/4.3.2020 υπουργικής απόφασης (Β’ 779). Η καταβολή της ενίσχυσης στις περιπτώσεις αυτές πραγματοποιείται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 6 της παρούσας.

Άρθρο 12
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξης της ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται, υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής της παρ. 10 του άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 9 και της παρ. 2 του άρθρου 11 της παρούσας, η υπ’ αρ. 10643/359/4.3.2020 υπουργική απόφαση (Β’ 779), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα θέματα που ρυθμίζονται από τις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως