ΟΑΕΕ. Παράταση συνταξιοδότησης, που εκκρεμεί στα ΚΕΠΑ, για ένα εξάμηνο

amea_redΟΑΕΕ

Ανακοίνωση

ΘΕΜΑ : « α) Παράταση συνταξιοδότησης για ένα εξάμηνο στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και εφόσον εκκρεμεί στις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ για υγειονομική κρίση.

β) Θεώρηση βιβλιαρίου ασθενείας σε συνταξιούχους αναπηρίας για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα παράτασης της σύνταξής τους μέχρι την εξέτασή τους από τις αρμόδιες υγειονομικές Επιτροπές ».

ΣΧΕΤ : 1) Το άρθρο 66 του Ν. 4144/2013

2) Το αρ. πρ. Φ80000/οικ.13423/809/26.04.2013 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας.

3) Οι υπ΄αρ 24/15.05.2013 & 29/04.06.2013 εγκύκλιοι

4) Το άρθρο 16 του Ν. 4224/2013

 

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 288/31.12.2013, δημοσιεύτηκε ο Ν. 4224/2013: «Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις ».

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1, του άρθρου 16 του παραπάνω νόμου παρατείνεται η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 66 του Ν 4144/2013 μέχρι τις 28.02.2014 από 31.10.2013 που προβλεπόταν.

Κατά συνέπεια, δικαιούχοι της εν λόγω παράτασης για έξι μήνες, είναι οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας των οποίων το συνταξιοδοτικό δικαίωμα έχει λήξει από 30.11.2013 ή λήγει μέχρι 28.02.2014 και εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση, εφόσον είχαν λάβει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και το ποσό που καταβάλλεται είναι το ποσό που ελάμβαναν πριν από τη λήξη του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος, μη συμπεριλαμβανομένου του τυχόν χορηγούμενου επιδόματος απολύτου αναπηρίας.

Σε περίπτωση λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος μετά την 28.02.2014, η σύνταξη δεν παρατείνεται διότι λήγει η ισχύς της συγκεκριμένης διάταξης.

Για τους υπόλοιπους όρους, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά καθώς και για την τηρούμενη διαδικασία παράτασης τόσο του συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και του δικαιώματος περίθαλψης, ισχύουν τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο 24/2013.

Τέλος, εφιστούμε την προσοχή σας ότι δεν είναι δυνατή η εκ νέου παράταση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, στα οποία αυτή έχει ήδη χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 4144/2013, εκτός αν εν τω μεταξύ έχει εκδοθεί συνταξιοδοτική απόφαση, η λήξη της οποίας ανάγεται στο χρονικό διάστημα της παρούσας διάταξης.

Παραδείγματα :

Α) Συνταξιούχος λόγω αναπηρίας με λήξη σύνταξης τον Ιούνιο του 2013, στον οποίο χορηγήθηκε παράταση από 1/07/2013 έως 31/12/2013 και δεν έχει εξεταστεί ακόμη από υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α, δεν έχει δικαίωμα για νέα εξαμηνιαία παράταση.

Β) Συνταξιούχος λόγω αναπηρίας με λήξη σύνταξης τον Ιανουάριο του 2013, στον οποίο χορηγήθηκε παράταση από 1/05/2013 έως 31/10/2013 κατά την διάρκεια της οποίας εξετάστηκε από υγειονομική επιτροπή ΚΕ.Π.Α, έλαβε συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας από 01/02/2013 έως 31/01/2014 και εξεδόθη συνταξιοδοτική απόφαση με λήξη 31/01/2014, έχει δικαίωμα για νέα εξαμηνιαία παράταση δεδομένου ότι η λήξη της, ανάγεται στο χρονικό διάστημα έως 28/02/2014.